Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 11522 [X]

Grodzisk, dnia 18 maja 2020 r.

Akt ratyfikacji

Traktat o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji (uchylony)

KSIĄŻĘ SARMACJI
PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI:

 

W dniu 13 maja 2020 roku w Pałacu w Grodzisku został sporządzony i parafowany Traktat o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji. W dniu dzisiejszym niniejszym traktat ten, za zgodą Narodów Rzeczpospolitej w Sejmie Księstwa Sarmacji reprezentowanych, podpisuję i na pamiątkę tego wydarzenia wydaję stosowny akt ratyfikacji oznajmiając wszem i wobec, iż traktat ten uznajemy za zawarty w następującym brzmieniu:

 

***

 

Traktat o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji

sporządzony w Pałacu w Grodzisku 13 maja 2020 roku

 

My,
Jego Książęca Mość Filip I Gryf
w imieniu Księstwa Sarmacji
Kanclerz Księstwa Sarmacji markiz Adam Jerzy Piastowski reprezentując Radę Ministrów
w imieniu Księstwa Sarmacji
oraz
Jej Królewska Mość Joanna Izabela
w imieniu Królestwa Teutonii,


Mając na względzie dotychczasową wspólną historię i tradycję, chcąc silnym węzłem związać ze sobą narody sarmacki i teutoński, a mając na względzie zakusy naszych wrogów i obcych mocarstw wspólnie stanowimy co następuje:


Primo
Wolą naszą jest, aby Królestwo Teutonii pozostawała państwem stowarzyszonym z Księstwem Sarmacji, a funkcji pełnienie w Królestwie Teutonii na przeszkodzie pełnienia funkcji w Księstwie Sarmacji nie stało.
 

Secundo
Królestwo Teutonii Księstwu Sarmacji przekazuje kompetencje z zakresu władzy sądowniczej i kierowania polityką zagraniczną, z wyłączeniem państw wspólnoty sarmackiej, a nadto postanawiamy, że walutą Królestwa Teutonii będzie zawsze waluta Księstwa Sarmacji. Królestwo Teutonii na swych ziemiach będzie jednakże stanowić samodzielnie legislatywę i egzekutywę dbając o interes Księstwa Sarmacji i wszystkich państw wspólnoty sarmackiej.
 

Tertio
Księstwo Sarmacji, w trosce o swoich poddanych otacza szczególną troską i opieką Królestwo Teutonii oraz wszem i wobec gwarantuje państwowość Królestwa Teutonii oraz nienaruszalność i odrębność jego ziem: Slavii, Enderasji
 Nowej Teutonii, Loardii oraz wszystkich teutońskich wysp które strzec przed zakusami obcych mocarstw Księstwo Sarmacji obiecuje.
 

Quarto
Król Królestwa Teutonii pełnić będzie w Księstwie Sarmacji funkcję i honory przedstawiciela Królestwa Teutonii, a Książę Sarmacji będzie mieć prawo do nadawania lenn na ziemiach teutońkich w porozumieniu z Królem Teutonii, przy czym wolą naszą jest aby lenna dotychczas nadane pozostały niezmienione.
 

Quinto
Jego Książęca Mość Filip I Gryf ratyfikuje niniejszy traktat, który wejdzie w życie w dniu wyrażenia przez Sejm Księstwa Sarmacji zgody na jego ratyfikację, przy czym wypowiedziany przez Księstwo Sarmacji lub zmieniony zostać może wyłącznie za zgodą obu umawiających się stron.
 

Podpisano i ratyfikowano w Pałacu w Grodzisku dnia 13 i 18 Maja Roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego
 

( – ) Filip I Gryf
Książę Sarmacji
( - ) Adam Jerzy Piastowski
Kanclerz Księstwa Sarmacji
( - ) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny