Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 1157 [X]

Grodzisk, dnia 29 marca 2007 r.

Ustawa Sejmu nr 48

o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach (uchylony)

My, Książę, senatorowie oraz posłowie skupieni w Izbach Sejmu Księstwa Sarmacji, dążąc do wyrównania szans miejscowości Księstwa oraz do jak najlepszego informowania obecnych oraz przyszłych mieszkańców naszej Ojczyzny o stanie sarmackich miast i wsi, niniejszą ustawę stanowimy:

Art. 1. [Objaśnienie wyrażeń ustawowych]

W rozumieniu niniejszej ustawy:

 1. (skreślony)
 2. wnioskiem imigracyjnym jest wniosek imigracyjny dla nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji,
 3. stroną jest strona internetowa,
 4. trwałym mieszkańcem miejscowości jest osoba zamieszkująca miejscowość przez okres nie krótszy, niż trzy tygodnie, spełniająca dodatkowe warunki określone rozporządzeniem ministra właściwego do spraw samorządu terytorialnego.
 5. Miejscowością kwalifikowaną jest miejscowość spełniająca następujące warunki:
  1. w aktualnym rankingu miejscowości otrzymała więcej, niż 40% punktów najwyżej ocenionej miejscowości oraz
  2. w chwili sporządzania rankingu miejscowości na jej stronach internetowych, forum lub w innym miejscu publicznym znajdowała się aktualna rubryka z informacjami o wydarzeniach w miejscowości”;
 6. Aktualną rubryką z informacjami o wydarzeniach w miejscowości jest rubryka, w której najnowsza informacja o wydarzeniu w miejscowości została opublikowana w ciągu czternastu dni poprzedzających sporządzenie rankingu miejscowości

(Art. 1 pkt 4 dodany Ustawą Sejmu nr 56 o zmianie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 24 listopada 2007 r.)

(Art. 1 pkt 5 i 6 dodany Ustawą Sejmu nr 73 o zmianie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 3 czerwca 2008 r.)

(Art. 1 pkt 1 skreślony Ustawą Sejmu nr 78 o zmianie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 30 września 2008 r.)

Art. 1a. [Strona miejscowości]

Strona internetowa miejscowości zawiera co najmniej:

 1. nazwę miejscowości,
 2. symbole, w szczególności herb i flagę, miejscowości,
 3. krótki opis miejscowości,
 4. historię miejscowości,
 5. opis zabytków, wraz ze zdjęciami, znajdujących się na terenie miejscowości,
 6. mapę miejscowości,
 7. odsyłacze do znajdujących się na stronach internetowych Księstwa Sarmacji wykazów lub zintegrowane z systemami informatycznymi Księstwa Sarmacji wykazy:
  1. mieszkańców miejscowości,
  2. parceli w miejscowości,
 8. odsyłacze do opublikowanych w Dzienniku Praw aktów prawnych miejscowości,
 9. informacje o organach władzy w miejscowości oraz osobach piastujących funkcje publiczne w miejscowości,
 10. wyraźny odsyłacz do stron internetowych Księstwa Sarmacji na stronie głównej.

(Art. 1a dodany Ustawą Sejmu nr 78 o zmianie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 30 września 2008 r.)

Art. 2. [Ranking miejscowości]

 1. Minister właściwy do spraw samorządu terytorialnego sporządza ranking miejscowości, biorąc pod uwagę:
  1. zgodność zawartości strony miejscowości z wymaganiami zawartymi w art. 1a oraz innymi przepisami prawa,
  2. aktualność strony miejscowości,
  3. liczbę obywateli miejscowości,
  4. liczbę trwałych mieszkańców miejscowości,
  5. inne kryteria, które mogą zostać określone w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw samorządu terytorialnego.
 2. Ranking miejscowości zawiera:
  1. nazwy miejscowości,
  2. liczbę przyznanych punktów,
  3. miejsce zdobyte w rankingu,
  4. dodatkowe informacje, które mogą zostać określone w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw samorządu terytorialnego.
 3. Ranking miejscowości powinien być sporządzany nie rzadziej, niż raz na 6 tygodni.
 4. Ranking miejscowości jest publikowany w formie obwieszczenia ministra właściwego do spraw samorządu terytorialnego.
 5. Szczegóły, w tym liczbę przyznawanych punktów w rankingu miejscowości, określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw samorządu terytorialnego.

(Art. 2 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 78 o zmianie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 30 września 2008 r.)

Art. 3. [Wykaz miejscowości we wniosku imigracyjnym]

 1. Wniosek imigracyjny zawiera wykaz miejscowości kwalifikowanych.
 2. Miejscowości w wykazie są uporządkowane w kolejności od najlepiej do najgorzej ocenionej w rankingu miejscowości.
 3. Osoba wypełniająca wniosek imigracyjny może wybrać konkretną miejscowość, w której chce zamieszkać.
 4. Osoba wypełniająca wniosek imigracyjny, która nie wybrała miejscowości, w której chce zamieszkać, zostaje przydzielona do wybranej losowo miejscowości kwalifikowanej

(Art. 3 ust. 1 i 3 w brzmieniu ustalonym, a ust. 4 dodany Ustawą Sejmu nr 56 o zmianie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 24 listopada 2007 r.)

(Art. 3 ust. 1 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 73 o zmianie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 3 czerwca 2008 r.).

Art. 4. [Odsyłacze i bannery]

 1. Na stronie głównej Księstwa Sarmacji znajdują się odsyłacze do stron prowincji wraz z ich herbami.
 2. Rozporządzenie właściwego ministra może określać:
  1. dodatkowe prawa do reklamy wizualnej (bannerów) na stronie głównej Księstwa Sarmacji dla trzech najlepszych, według aktualnego rankingu, miejscowości kwalifikowanych,
  2. tryb i warunki korzystania z praw, o których mowa w pkt. 1.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 56 o zmianie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 24 listopada 2007 r.)

(Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 499 o zmianie Ustawy o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach z dnia 30 września 2008 r.)

Art. 5. [Przepisy przejściowe i końcowe]

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 255 o miejscowościach priorytetowych z dnia 12 listopada 2005 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem wydania rozporządzenia ministra właściwego do spraw samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i art. 4 ust. 2, z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie 7 dni od opublikowania pierwszego rankingu miejscowości.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny