Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11575 [X]

Grodzisk, dnia 9 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

w sprawie organizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Korpusu Dyplomatycznego (uchylony)

Art.1 [Ministerstwo Spraw Zagranicznych]

1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwane dalej Ministerstwem, jest organem wykonawczym i planistycznym Ministra Właściwego ds. Zagranicznych.
2. Ministerstwem kieruje Minister Właściwy ds. Zagranicznych.
3. Ministerstwo ma za zadanie prowadzenie wytyczonej przez Radę Ministrów polityki zagranicznej i informacyjnej, utrzymywanie stosunków z władzami innych mikronacji oraz działalność na rzecz obrony praw obywateli sarmackich na terytorium innych mikronacji.

Art. 2 [Korpus Dyplomatyczny]

1. Korpus Dyplomatyczny, zwany dalej Korpusem, realizuje bieżącą politykę zagraniczną i przygotowuje Przedstawicieli Dyplomatycznych do realizacji swych misji.
2. Korpusowi przewodniczy Minister właściwy ds. zagranicznych.
3. Korpus składa się z Przedstawicieli Dyplomatycznych.
4. Minister właściwy ds. Zagranicznych określa zasady szkolenia członków Korpusu Dyplomatycznego.

Art. 3 [Przedstawiciele Dyplomatyczni]

1. Przedstawicielem Dyplomatycznym jest osoba powołana w trybie art. 9 ust. 8 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
2. Przedstawicieli Dyplomatycznych dzielimy na:
 1) ambasadorów,
 2) innych przedstawicieli dyplomatycznych określonych traktatami.
3. Minister właściwy ds. zagranicznych może wyłonić kandydata na stanowisko Przedstawiciela Dyplomatycznego: 1 w drodze konkursu na to stanowisko, 2 z własnej inicjatywy.
4. Minister właściwy ds. zagranicznych może powołać na Przedstawiciela Dyplomatycznego członka Rady Ministrów.

Art. 4 [Przepisy końcowe]

1. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Przedstawiciele Dyplomatyczni powołani przed wydaniem niniejszego zarządzenia utrzymują swoje rangi.

(—) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Minister Właściwy ds. Zagranicznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny