Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 11599 [X]

Grodzisk, dnia 24 czerwca 2020 r.

Dekret Namiestnika

o zamówieniach publicznych

Art. 1 [Organy składające]

1. Zamówieniem publicznym jest zamówienie złożone przez przedstawiciela władz lokalnych.

2. Jako przedstawiciela władz lokalnych w niniejszym dekrecie rozumie się burmistrza, opiekuna (lub stanowiska o innej nazwie ale odpowiadające ich roli) oraz Namiestnika.

3. Zamówienie publiczne może zostać złożone przez wymienione powyżej władze także na wniosek każdego mieszkańca Prowincji, o ile takie zamówienie zostanie odpowiednio uzasadnione.

4. Na podstawie umów organów samorządowych Prowincji z podmiotami zewnętrznymi przetarg może być organizowany wspólnie instytucjami zewnętrznymi. Takie działanie wymaga opublikowania w przetargu rzeczonej umowy między podmiotami, wraz ze wskazaniem sposobu finansowania zamówienia.

Art. 2 [Zamówienia publiczne]

1. Zamówienie publiczne jest jawne.

2. Zamówieniem publicznym nie jest przetarg na własność prywatną.

3. Przetarg ogłaszany przed odpowiedni organ powinien się znaleźć na forum Prowincji.

4. Informacja przetargowa powinna posiadać dokładne informacje na temat istoty zamówienia - specyfikację, miejsce, czas na wykonanie usługi.

5. Prawidłowego złożenia i wykonania przetargu pilnuje Intendent Prowincjonalny, prowadzący działalność kontrolną na terenie Prowincji. Pełniący tę funkcję może wyznaczać swoich podwładnych (referentów).

Art. 3 [Udział w przetargu]

1. Udział w przetargu może wziąć każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji.

2. Udział w przetargu powinien zostać zgłoszony w odpowiednim wątku na forum Prowincji.

3. W przetargu nie może brać udziału organ zgłaszający.

Art. 4 [Wyłonienie zwycięzcy]

1. Wyłonienia dokonuje organ zamawiający.

2. Wyłonienie zwycięzcy dokonuje się na podstawie oceny projektu zaproponowanego przez zgłaszającego.

3. Ocena projektu należy do organu zamawiającego, który decyduje o kryteriach oceny.

4. Zwycięzca zobowiązany jest do wpłaty wadium na konto organu ogłaszającego przetarg.

5. W przypadku rezygnacji zwycięzcy jego miejsce zajmuje kolejny oferent spośród zgłoszonych.

6. W przypadku braku oferentów organ zgłaszający ma prawo przedłużyć lub zerwać przetarg, lub wskazać siebie jako wykonawcę.

7. W przypadku wskazania organu zamawiającego jako wykonawcy jego wynagrodzenie nie może być większe niż 25.000 libertów.

8. W przypadku rażących błędów lub niezadowalającej oferty organ zamawiający ma prawo zerwać przetarg.

Art. 5 [Wadium]

1. Wadium powinno wynosić nie mniej niż 10% wartości zamówienia.

2. Wadium powinno zostać przelane niezwłocznie po zakończeniu przetargu na konto jednostki samorządu reprezentowanej przez organ zamawiający.

3. W przypadku złamania zasad przetargu (nieukończenie prac na czas, przerwanie prac, niewykonanie ich zgodnie ze specyfikacją) wadium przepada.

4. Po ukończeniu prac przewidzianych w przetargu i ich zaakceptowaniu przez organ zamawiający, wadium jest zwracane na konto wykonawcy.

Art. 6 [Wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie jest przelewane na konto wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu i zaakceptowaniu prac przez organ zamawiający.

2. W przypadku wykonania części prac organ zamawiający ma prawo przelać proporcjonalną część wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.

3. W przypadku rażących zaniedbań, porzucenia kontraktu organ zamawiający ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia lub jego części.

Art. 7 [Przepisy końcowe i wprowadzające]

1. Niniejszy dekret wchodzi w życie wraz z dniem ogłoszenia.

(—) baron Bartosz von Thorn-Janiczek
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny