Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 11600 [X]

Srebrny Róg, dnia 24 czerwca 2020 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2020

Regulamin Senatu

Art. 1. [Przepisy ogólne]

Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Senacie.

Art. 2. [Złożenie projektu lub wniosku]

 1. Projekty ustaw i uchwał, zwane dalej projektami, oraz wnioski o zatwierdzenie dekretów i wnioski o uchylenie edyktów i rozporządzeń, zwane dalej wnioskami, składa się na ręce Marszałka Senatu.
 2. Do projektów i wniosków załącza się uzasadnienie zawierające opis skutków wejścia w życie projektu bądź aktu, którego dotyczy wniosek.
 3. Marszałek niezwłocznie zarządza debatę nad złożonym projektem lub wnioskiem.

Art. 3. [Debata na sali obrad]

 1. Debata nad projektem ustawy obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu ustawy przez wnioskodawcę.
 2. Debata nad projektem uchwały obejmuje:
  1. przedstawienie projektu przez wnioskodawcę,
  2. debatę senatorów nad projektem, zgłaszanie poprawek i wniosków do projektu przez osoby uprawnione,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu uchwały przez wnioskodawcę.
 3. Debata nad wnioskiem o zatwierdzenie Dekretu obejmuje:
  1. przedstawienie projektu dekretu przez Króla,
  2. debatę senatorów nad wnioskiem,
  3. wprowadzanie autopoprawek do projektu dekretu przez Króla.
 4. Debata nad wnioskiem o uchylenie edyktu lub rozporządzenia obejmuje:
  1. przedstawienie wniosku przez wnioskodawcę,
  2. zajęcie przez Króla (w przypadku edyktu) lub organ wydający rozporządzenie stanowiska w sprawie wniosku,
  3. debatę senatorów nad wnioskiem.

Art. 4. [Termin debaty]

 1. Marszałek Senatu, zarządzając debatę nad projektem lub wnioskiem, podaje jej termin.
 2. Debata nad projektem trwa 7 dni, a nad wnioskiem - 5 dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek Senatu może skrócić debatę na wniosek Króla lub co najmniej 5 senatorów, albo w przypadku, gdy żaden senator nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 48 godzin.
 4. Marszałek Senatu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. osoby, która złożyła dany projekt lub wniosek w Lasce Marszałkowskiej,
  2. Króla
  3. co najmniej 3 senatorów.
 5. Debata nie może być przedłużona łącznie o więcej niż dziesięć dni, o ile osoba, o której mowa w ust. 4. pkt 1., nie wyrazi na to zgody.

Art. 5. [Głosowanie]

 1. Blok głosowań nad projektem lub wnioskiem odbywa się niezwłocznie po zakończeniu debaty i obejmuje głosowania w następującym porządku:
  1. głosowanie o odrzucenie wniosku w całości, jeżeli taki wniosek został przedstawiony przez senatora lub Króla,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych przepisów, przy czym najpierw głosuje się poprawki, których przyjęcie lub
  3. odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  4. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.
 2. Marszałek Senatu, zarządzając głosowanie podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 7 dni. O zarządzonym głosowaniu Marszałek Senatu informuje Senatorów za pomocą Poczty Konnej.
 3. Przyjęcie projektu, wniosku lub poprawki następuje zwykłą większością głosów, chyba że konstytucja mówi inaczej.
 4. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu głosowania Marszałek Senatu może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż 3 dni.
 5. Przyjętą ustawę Marszałek Senatu przekazuje Królowi Teutonii do podpisu.

Art. 6. [Wycofanie projektu lub wniosku]

 1. Osoba, która złożyła projekt lub wniosek może go wycofać przed rozpoczęciem głosowania.
 2. Marszałek zamyka debatę lub pozostawia projekt lub wniosek bez rozpoznania nie wcześniej niż po 24 godzinach od jego wycofania.
 3. Osoba która ma prawo do złożenia tożsamego projektu lub wniosku z wycofanym, może wycofany projekt lub wniosek przyjąć jako własny.
 4. Osoba, która przyjęła wycofany projekt lub wniosek jako własny, nabywa prawa wnioskodawcy projektu lub wniosku.

Art. 7. [Postępowanie nadzwyczajne]

Na wniosek Króla, Marszałek Senatu może postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

 1. Uchyla się Ustawę Senatu Królestwa Teutonii nr 6/2015 — Regulamin Senatu.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny