Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 11644 [X]

Srebrny Róg, dnia 23 lipca 2020 r.

Edykt Królowej Teutonii nr 2/2020

w sprawie utworzenia urzędu Lorda Legislatora

Na podstawie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 5 czerwca 2020 r. art.17 ust 1 - 3  tworzy się urząd Lorda Legislatora

Art. 1. [Przedmiot postanowienia]

W celu pomocy w sprawowaniu władzy powołuje się Lorda Legislatora wchodzącego w skład Rady Królestwa, jako ciało opiniodawczo-doradcze przy Królu.                                                      

Art. 2. [Lord Legislator]

 1. Tworzy się urząd Legislatora, jako odpowiedzialnego opracowywanie i tworzenie prawa na terenie Teutonii.
 2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
  1. powierza się tworzenie nowych aktów prawnych oraz nowelizacje już istniejacych.
  2. powierza się sprawowanie pieczy nad zgodnością tych aktów z prawem wyższego rzędu.
  3. nadaje się uprawnienia do dodawania i edycji aktów prawnych w Dzienniku Praw przy każdorazowej zgodzie Króla.

Art. 3. [Regulacje szczególowe]

 1. Lorda Legislatora powołuje i odwołuje Król w odpowiednim postanowieniu.
 2. Lord Legislator podlega Lordowi Zarządcy oraz Królowi
 3. Żeńskim odpowiednikiem tytułu Lorda jest tytuł Lady i stosuje się go odpowiednio.

Art. 4. [Wynagrodzenie]

 1. Wysokość wynagrodzenia dla Lorda Legislatora określa Król
 2. Stawki wynagrodzeń podawane są do publicznej wiadomości na liście płac.

Art. 5. [Przepisy końcowe]

Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny