Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasUchwały Rady, poz. 11660 [X]

Almera, dnia 29 lipca 2020 r.

Uchwała Rady Republiki Baridas

w sprawie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ze względu na bezpieczeństwo państwa

Z uwagi na zagrożenie interesów państwa i narodu, w celu przeciwdziałania dalszemu upadkowi dyscypliny społecznej oraz stworzenia warunków skutecznej ochrony spokoju, ładu, i porządku publicznego, a także zapewnienia ścisłego przestrzegania przepisów prawa i poszanowania zasad współżycia społecznego, Rada Republiki uchwala, co następuje:

 

1. Z dniem 29 lipca 2020 r. wprowadza się stan nadzwyczajny ze względu na bezpieczeństwo państwa na całym terytorium Republiki Baridasu.

 

2. Uznaje się Patriotyczną Radę Ocalenia Narodowego za jedyną, legalną i tymczasową władzę sprawującą pieczę nad Republiką Baridas.

 

3. Przekazuję się Patriotycznej Radzie Ocalenia Narodowego całość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej.

 

4. Uznaje się nadrzędność prawodawstwa Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego nad dotychczasowym porządkiem prawnym w Republice Baridasu.

 

5. Za tymczasową stolicę i siedzibę Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego uznaję się Almerę.

 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

(—) Adrian markiz M. J. Alatristé
Sekretarz Rady Państwa

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny