Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 117 [X]

, dnia 3 maja 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 22/2005

o Radzie Marchii (uchylony) (uchylony)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Niniejszy dekret określa skład Rady Marchii, tryb powoływania, wynagrodzenia miesięczne oraz kompetencje członków Rady Marchii.

Art. 2.

 1. Kanclerz jest wybierany przez Senat, bezwzględną większością głosów, na pierwszym posiedzeniu.
 2. Kanclerz jest powoływany na okres kadencji Senatu.
 3. Ministrowie są powoływani i odwoływani przez Namiestnika na wniosek Kanclerza.

Art. 3.

 1. Namiestnik może powoływać wiceministrów na wniosek ministrów.
 2. Namiestnik odwołuje wiceministrów na wniosek ministrów lub Kanclerza.
 3. Namiestnik na wniosek ministra określa wynagrodzenie wiceministra oraz powierza mu kompetencje ministra.
 4. Jeżeli minister nie może przejściowo sprawować urzędu lub opuścił urząd, jego obowiązki przejmuje tymczasowo wyznaczony przez niego wiceminister, a jeżeli minister nie wyznaczył wiceministra, wiceminister wyznaczony przez Namiestnika.
 5. Jeżeli nie jest możliwe tymczasowe objęcie obowiązków ministra przez wiceministra, Kanclerz powierza tymczasowe pełnienie obowiązków ministra innemu ministrowi lub sobie.

Art. 4.

Rada Marchii składa się z Kanclerza i Ministrów:

 1. Dziedzictwa Narodowego,
 2. Administracji i Finansów,
 3. Informacji i Promocji,
 4. Porządku Publicznego.

Art. 5.

Miesięczne wynagrodzenia członków Rady Marchii określa się na:

 1. Kanclerza — 20 lt,
 2. Dziedzictwa Narodowego — 15 lt,
 3. Administracji i Finansów — 15 lt,
 4. Informacji i Promocji — 10 lt,
 5. Porządku Publicznego — 10 lt.

(Art. 5 uchylony Dekretem Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 30/2006 w sprawie uchylenia niektórych dekretów z dnia 17 kwietnia 2006 r.)

Art. 6.

 1. W celu wykonywania swych kompetencji członkowie Rady Marchii mogą wydawać rozporządzenia i zarządzenia z upoważnienia prawa i niniejszego dekretu.
 2. Rozporządzenia, zarządzenia i decyzje Ministrów mogą być uchylane przez Kanclerza.
 3. Rozporządzenia, zarządzenia i decyzje Kanclerza mogą być uchylane przez Namiestnika.

Art. 7.

 1. Ministrowie, obejmując urząd, składają publicznie następującą przysięgę: „Obejmując urząd Ministra..., uroczyście przysięgam, że w sprawowaniu obowiązków dochowam wierności Księstwu Sarmacji, a dobro wspólne Księstwa Sarmacji i Marchii Teutońskiej będzie zawsze dla mnie najwyższym nakazem”.
 2. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

(Art. 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Rozdział II
KOMPETENCJE CZŁONKÓW RADY MARCHII

Art. 8.

Kanclerz:

 1. reprezentuje Radę,
 2. kieruje pracami Rady,
 3. koordynuje i kontroluje pracę Ministrów,
 4. określa i zapewnia wykonanie polityki Rady,
 5. ogłasza zamówienia publiczne,
 6. czuwa nad przestrzeganiem prawa Marchii,
 7. wykonuje kompetencje nieobsadzonych organów ministerialnych.

Art. 9.

Minister Dziedzictwa Narodowego:

 1. czuwa nad zachowaniem dorobku materialnego i kulturowego Marchii Teutońskiej,
 2. opisuje i klasyfikuje zabytki Marchii Teutońskiej,
 3. wyraża zgodę na sprzedaż obiektów zabytkowych będących własnością Skarbu Marchii,
 4. prowadzi politykę kulturalną Marchii,
 5. wspiera inicjatywy mające na celu rozwój kultury i sztuki w Marchii,
 6. prowadzi lub zleca prowadzenie kroniki Marchii Teutońskiej.

Art. 10.

Minister Administracji i Finansów:

 1. sprawuje nadzór nad finansami publicznymi,
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o stanie finansów publicznych,
 3. reprezentuje Marchię w sprawach, w których stronami są przedsiębiorstwa należące do Marchii,
 4. określa ceny dóbr należących do Marchii,
 5. kieruje bezpośrednio lub pośrednio przedsiębiorstwami należącymi do Marchii,
 6. reprezentuje Skarb Marchii, w szczególności w sprawach akcji i udziałów w podmiotach gospodarczych i osobach prawnych,
 7. zarządza Skarbem Marchii,
 8. sprawuje nadzór nad władzami miejscowości,
 9. wspiera rozwój miejscowości w Marchii,
 10. opracowuje plany rozwoju miejscowości w porozumieniu z ich władzami,
 11. wypłaca pensje osobom sprawującym funkcje publiczne.

Art. 11.

 1. Minister Promocji i Informacji:
  1. udziela wsparcia nowym mieszkańcom Marchii w zakresie informacji o podstawach funkcjonowania Marchii,
  2. prowadzi politykę promocyjną Marchii,
  3. odpowiada za aktualność stron internetowych Marchii oraz Rady,
  4. pełni funkcję rzecznika Rady.
 2. Minister Promocji i Informacji może wystąpić z wnioskiem do Namiestnika o przyznanie darmowej działki znajdującej się na terytorium Marchii Teutońskiej mieszkańcowi, który:
  1. jest obywatelem sarmackim lub teutońskim,
  2. jest aktywny na liście dyskusyjnej Marchii Teutońskiej,
  3. podjął prace dorywczą bądź stałą, która przyczynia się do rozwoju Marchii Teutońskiej,
  4. mieszka na terenie Teutonii nie dłużej, niż 60 dni.

(Art. 11 ust. 2 lit. a w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 12.

Minister Porządku Publicznego:

 1. dowodzi Gwardią Teutońską,
 2. proponuje Namiestnikowi nadawanie stopni,
 3. na współ z Kanclerzem ogłasza zamówienia publiczne na potrzeby Gwardii,
 4. proponuje Namiestnikowi liczebność Gwardii,
 5. zarządza budżetem Gwardii,
 6. sprawuje bezpośrednie zwierzchnictwo nad terenami należącymi do Gwardii,
 7. administruje mieniem należącym do Gwardii,
 8. nadaje ordery i odznaczenia Jemu zastrzeżone.

Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 13.

 1. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Z dniem wejścia w życie Dekretu uchyla się Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 19/2005.

(—) Wojciech kaw. Kaczmarczyk,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny