Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 11773 [X]

Grodzisk, dnia 23 września 2020 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczków pocztowych

§ 1. [Cel zarządzenia]

 1. Zarządzenie określa zasady emisji znaczków o których mowa o § 3 ust.2 Rozporządzenia Ministra ds. Wewnętrznych ws. Korpusu Administracji Rządowej z dnia 23 września 2020 r.

 

§ 2. [Przesłanki emisji znaczka]

 1. Znaczek można wyemitować:

1) Z okazji świąt i uroczystości państwowych, o których mówi Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r.
2) Na wniosek Księcia, Rady Ministrów, prowincji, kraju stowarzyszonego lub obywatela, zwanych dalej “podmiotami uprawnionymi”.

 1. Znaczki z okazji rocznicy powstania Księstwa Sarmacji oraz z okazji Dnia Pamięci Narodowej emitowane są z inicjatywy (z urzędu) Ministra właściwego ds. wewnętrznych, zwanego dalej MSW.
 2. Znaczki nieemitowane z urzędu, emitowane są wyłącznie na wniosek. 

 

§ 3. [Emisja znaczków]

 1. Podstawą prawną emisji znaczka jest postanowienie MSW.
 2. Postanowienie o którym mowa w ustępie poprzednim, zawiera elementy wymienione  w  § 5. ust.1, z wyłączeniem uzasadnienia oraz z zastrzeżeniem § 5. ust.2.
 3. Znaczki emituje się w celu sprzedaży na Poczcie Baridajskiej albo do swobodnego rozporządzania.
 4. Znaczki przeznaczone do swobodnego rozporządzania trafiają na konto (do klasera) wnioskodawcy. 
 5. Znaczki emitowane na okoliczność świąt, o których mowa w § 2. ust. 1 pkt 1 emituje się wyłącznie do sprzedaży na Poczcie Baridajskiej.
(Ust. 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych ws. zmiany zarządzenia o emisji znaczków pocztowych z dnia 24 września 2020 .r.)

 

§ 4. [Wymogi wobec znaczka]

 1. Dopuszczone do emisji są tylko znaczki w formacie PNG, z przezroczystością tła (alfa) i  w poniższych wymiarach:

 199 x 100 px – znaczek wielkoformatowy,

199 x 100 px – znaczek z zawieszką o wydłużonej bazie,

152 x 100 px – znaczek z zawieszką,

 

76 x 100 px – znaczek podstawowy.

 

2. Znaczek musi zawierać mitrę:

20 x 15 px - mitra.

 

3. Znaczek może mieć zawieszkę po drugiej stronie.

4. Znaczek zaprojektowany z naruszeniem wymogów wymienionych w niniejszym paragrafie nie podlega emisji.

 

§ 5. [Wniosek o emisję znaczka]

 1. Podmiot uprawniony, o którym mowa w  § 2ust.1 pkt 2,  zobowiązany jest zamieścić w składanym wniosku:

 1) cel emisji znaczka 
 2) nazwę znaczka,
 3) nominał znaczka,
 4) cenę sprzedaży znaczka, jeśli jest inna niż nominał,
 5) datę emisji znaczka,
 6) ilość znaczków przeznaczonych do emisji (wielkość emisji)
 7) limit znaczków na mieszkańca;
 8) projekt znaczka;
 9) rachunek, na który zostanie przelana kwota uzyskana z emisji znaczków.
10) autora projektu znaczka, jeśli nie jest nim podmiot uprawniony,
11) uzasadnienie omawiające wydarzenie stanowiące okoliczność emisji, jeśli okolicznością emisji nie jest święto, o którym mowa w Dekrecie Księcia Sarmacji z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r..

2. Informacji zawartych w ustępie poprzedzającym w pkt. 4, 7 i 9 nie zawiera się we wniosku o emisję znaczka do swobodnego rozporządaznia.
3. Wniosek powinno się złożyć nie później niż 7 dni przed wskazaną datą emisji. Wniosek można odrzucić jeśli uchybiono temu terminowi.
4. Emisja znaczka nie musi następować w tym samym dniu co święto na okoliczność którego jest zarządzana.
5. Podstawowy limit sprzedaży znaczków stanowi dwukrotność liczby aktywnych obywatel w rozumieniu przepisów 6. Ustawy o obywatelstwie sarmackimi na dzień wydania postanowienia ws. emisji albo w dniu złożenia wniosku o emisję znaczka.
7. Limit znaczków do swobodnego rozporządzenia wynosi 20.
8. Limit znaczków do sprzedaży w kasie Poczty Baridajskiej może zostać zmieniony w porozumieniu z MSW.
9. Rozpatrzenie wniosku niezawierającego wszystkich elementów wymienionych w ustępie poprzednim jest odraczane do czasu jego uzupełnienia albo wycofania przez wnioskodawcę. 
10. MSW może odrzucić wniosek o emisję znaczka po uprzednim przekazaniu wnioskodawcy swoich zastrzeżeń, w przypadku:

1) wyznaczenia innej emisji na datę wskazaną we wniosku,
2) słabych walorów estetycznych znaczka,
3) niezasadnej ceny sprzedaży (widełki?) lub limitu znaczka na osobę,
4) mało doniosłego wydarzenia stanowiącego okoliczność emisji znaczka,
5) krótkiego odstępu pomiędzy emisjami na wniosek tego samego podmiotu,
6) nieuzupełnienia wniosku o wymagane elementy po upływie 7 dni od jego złożenia.

11. Na negatywną decyzję służy zażalenie do Kanclerza w terminie 7 dni od jej wydania. Rozstrzygnięcie Kanclerza jest ostateczne.

 

§ 6. [Sprzedaż znaczka i dochody z tego tytułu]

 1. Sprzedaży znaczka dokonuje się w kasie lub na giełdzie Poczty Baridajskiej.

 2. Dochód ze sprzedaży znaczka w kasie Poczty Baridajskiej jest przekazywany na rachunek:

   1) z okazji 25 lutego — rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji – Starosarmacji,
   2) z okazji 12 marca — rocznica powstania Sclavinii –  Konfederacji Sclavińskiej,
   3) z okazji 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji – Księcia,
   4) z okazji 25 czerwca — rocznica powstania Baridasu – Republiki Baridasu,
   5) z okazji 29 lipca — rocznica powstania Teutonii – Królestwa Teutonii,
   6) z okazji 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych – Książęcych SIł Zbrojnych,
   7) z okazji 11 stycznia — Dzień Pamięci Narodowej — Rady Ministrów,
   8) z okazji 3 lipca — rocznica powstania Hasselandu — Królestwa Hasselandu,
   9) z okazji innych wydarzeń, uroczystości lub inicjatyw — podmiotu uprawnionego.

 1. Dysponenci rachunków wymienionych w ust. 2 pkt 1-8 mogą wskazać inny rachunek na który ma zostać przekazany dochód ze sprzedaży znaczka, o ile również nim dysponują.
 2. Dochód ze sprzedaży znaczka na giełdzie stanowi dochód osoby, która wystawiła go na sprzedaż.

 

§ 7. [Konkurs]

 

 1. Znaczek przeznaczony do emisji z urzędu wyłaniany jest poprzez konkurs organizowany przez MSW.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji.
 3. Zwycięzcy przysługuje nagroda finansowa lub znaczek, który został poddany emisji. 
 4. Dopuszczalne jest nagrodzenie innych osób biorących udział w konkursie. Szczegóły dotyczące wyłonienia zwycięzcy i nagradzania określają zasady osobno ustalone dla każdego konkursu.
 5. Konkurs do wyłonienia projektu znaczka przeznaczonego do emisji może zorganizować również podmiot uprawniony, ustalając zasady o których mowa w ustępie poprzedzającym.
 6. Konkurs, o którym mowa w ust. 5, może zostać dofinansowany przez RM w kwocie nieprzekraczającej 100 tys lt. 
 7. Dopuszczalne jest nagrodzenie wyemitowanym znaczkiem uczestników konkursu o którym mowa w ust. 5. Podmiot uprawniony informuje MSW o chęci przyznania takiej nagrody we wniosku o którym mowa w §. 5.

 

 

§ 8. [Przepisy końcowe]

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych ws. emisji znaczków z dnia 27 marca 2020 r.
 3. W przypadkach dot. funkcjonowania Poczty Baridajskiej a nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, rozstrzyga MSW.

(—) Severin v-hr von Verwaltung
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny