Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 118 [X]

, dnia 5 maja 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/2005

o Siłach Porządkowych Marchii Teutońskiej (uchylony)

Art. 1.

 1. Siły Porządkowe Marchii Teutońskiej służą ochronie porządku publicznego w Marchii Teutońskiej.
 2. Siły Porządkowe mają prawo używać swojej historycznej nazwy — „Gwardia Teutońska”.
 3. Dowódca Sił Porządkowych ma prawo używać historycznego tytułu Marszałka Gwardii Teutońskiej.
 4. Ilekroć w niemniejszym dekrecie jest mowa o „Gwardii” lub „Marszałku” rozumie się przez to odpowiednio Siły Porządkowe i ich dowódcę.

(Art. 1 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 2.

 1. Marszałkiem Gwardii Teutońskiej jest Minister Porządku Publicznego.
 2. Marszałek określa, w drodze rozporządzenia, zasady powoływania do służby, przebieg służby, uprawnienia i obowiązki służbowe gwardzistów, zasady otrzymywania uposażenia oraz zasady zwalniania ze służby.

Art. 3.

 1. Każdy gwardzista składa przysięgę według następującej roty: „Ja, [imię i nazwisko], Gwardzista Marchii Teutońskiej, przysięgam służyć wiernie Księstwu Sarmacji i Marchii, stać na straży prawa i porządku publicznego, strzec honoru gwardzisty. Za sprawę Narodu Sarmackiego w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”.
 2. Gwardzista składający przysięgę gwardyjską może złożyć przysięgę z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

(Art. 3 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 4.

 1. Namiestnik jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą Gwardii.
 2. Namiestnik:
  1. powołuje na wniosek Kanclerza i odwołuje Marszałka — najwyższego pod względem pełnionej funkcji gwardzistę,
  2. po zasięgnięciu opinii Marszałka określa główne kierunki rozwoju Gwardii,
  3. po zasięgnięciu opinii Marszałka ogłasza doktrynę militarną Marchii,
  4. na wniosek Marszałka nadaje stopnie służbowe.

(Art. 4 ust. 3 uchylony Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 5.

 1. Do zakresu działania Marszałka należy:
  1. kierowanie całością działalności Gwardii,
  2. przygotowywanie doktryny militarnej Marchii, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Gwardii,
  3. realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Namiestnika,
  4. kierowanie sprawami kadrowymi Gwardii,
  5. kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Gwardii,
  6. kierowanie gospodarką finansową Gwardii,
  7. kierowanie działalnością gospodarczą w Gwardii,
  8. wydawanie rozporządzeń w celu realizacji postanowień niniejszego dekretu,
  9. wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.
 2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę, decyzje Marszałka mają moc rozkazu służbowego.

(Art. 5 ust. 1 p. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 6.

Marszałek określa, w drodze rozporządzenia:

 1. wzory, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz odznak i oznak gwardyjskich, jak również zasady i sposób noszenia uzbrojenia,
 2. przypadki, w których gwardziści są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak gwardyjskich,
 3. zasady i sposób noszenia przez gwardzistów orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż gwardyjskie.

(Art. 6 p. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 7.

 1. Ze względu na posiadany stopień służbowy żołnierze są szeregowymi, podoficerami lub oficerami.
 2. Marszałek, w drodze rozporządzenia, określa stopnie służbowe.
 3. Stopnie służbowe są dożywotnie.
 4. Stopień służbowy jest tytułem gwardzisty. Marszałek może, w drodze rozporządzenia, wprowadzać również inne tytuły służbowe oraz określać zasady używania innych tytułów służbowych.

Art. 8.

 1. Stopień szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do służby — z dniem stawienia się do tej służby.
 2. Nadanie wyższego stopnia służbowego następuje w drodze mianowania.
 3. Zasady, warunki i tryb mianowania na stopnie gwardyjskie określa Marszałek w drodze rozporządzenia.

(Art. 8 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 9.

Marszałek, w drodze rozporządzenia określi zasady utraty, odzyskania i przywrócenia stopni służbowych.

Art. 10.

Gwardia posiada osobowość prawną.

Art. 11.

Zamówienia publiczne na rzecz Gwardii ogłasza Marszałek w porozumieniu z Namiestnikiem.

Art. 12.

Dekret wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Wojciech kaw. K.,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny