Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11806 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 378

o zmianie w przepisach wyborczych

Art. 1.

Art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacja wyborcza z dnia 12 października 2019 r. w brzmieniu:

W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.

otrzymuje brzmienie:

W wyborach do Sejmu obywatel oddaje głos na od jednego do tylu kandydatów, ile jest mandatów do objęcia bądź oddaje głos pusty.

Art. 2.

Art. 11 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacja wyborcza z dnia 12 października 2019 r. w brzmieniu:

 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
 2. Wynik wyborów ustala się przy użyciu oprogramowania wyborczego OpenSTV w wersji 1.5 (http://prawo.sarmacja.org/OpenSTV-1.5-win32-2.zip), z wykorzystaniem metody Instant Runoff Voting, z zastrzeżeniem, że o ile po wszystkich turach liczenia głosów ostateczne rozstrzygnięcie wynikałoby z czynnika losowego pierwszeństwo do uzyskania mandatu (wyboru na tron) przysługuje kandydatowi posiadającemu większą liczbę wsi lennych.
 3. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.

otrzymuje brzmienie:

 1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Księcia Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wyborców,
  3. liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4. kandydatów wybranych na posłów (kandydata wybranego na tron).
 2. Mandaty poselskie uzyskują kandydaci, na których oddano kolejno największą liczbę głosów.
  2a. W razie równości głosów mandaty poselskie uzyskują kandydaci na których głosowała większa liczba wyborców a w dalszej kolejności rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez KKW.
 3. Jeżeli w wyborach Księcia zgodnie z przepisem ust. 2 większość uzyskała odpowiedź „przeciw wszystkim”, Regent ponownie zarządza wybory Księcia.

Art. 3.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej publikacji.
 2. Naczelna Izba Architektury dokona implementacji do systemu informatycznego Księstwa zmian przewidzianych ustawą nie później niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

(—) Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny