Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konfederacja SclaviniiUstawa zasadnicza, poz. 11828 [X]

Eldorat, dnia 9 października 2020 r.

Średnia Konstytucja

Konfederacji Sclavińskiej (uchylony)

My, Narody Konfederacji Sclavińskiej, w trosce o los naszej Ojczyzny, ustanawiamy, co następuje:

Rozdział 1
Konfederacja Sclavińska

 

Art. 1.

 1. Konfederacja Sclavińska jest wolnym państwem, dbającym o obronę praw i wolności na jego terenie.
 2. Konfederacja Sclavińska strzeże swojej integralności terytorialnej.

  Art. 2. 

  1. Prawo Konfederacji Sclavińskiej stanowią, w hierarchii ważności:
   1. niniejsza Konstytucja,
   2. umowy i traktaty pomiędzy Konfederacją a zewnętrznymi podmiotami,
   3. dekrety Gubernatora,
   4. uchwały Rady
   5. akty prawa miejscowego
  2. Prawo Konfederacji z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.

  Art. 3.

 1. Symbole Konfederacji Sclavińskiej określa dekret.
 2. Stolicą Konfederacji Sclavińskiej jest Eldorat.
 3. Konfederacja Sclavińska dzieli się na dwa regiony:
  a. Sclavinię ze stolicą w Eldoracie
  b. Slawonię ze stolicą w Goricy
 4. Szczegółowy podział administracyjny określa dekret.

Art. 4.

 1. Gubernator nadaje i odbiera obywatelstwo Konfederacji na wniosek osoby zainteresowanej wedle zasad określonych dekretem.
 2. Gubernator posiada obywatelstwo Konfederacji z mocy prawa.
 3. Dekret określa warunki posiadania oraz tryb nadawania, stwierdzania utraty i pozbawiania obywatelstwa Konfederacji.

Rozdział 2
Gubernator Konfederacji Sclavińskiej

Art. 5.

 1. Gubernator jest głową Konfederacji i jej przedstawicielem w relacjach zewnętrznych.
 2. Gubernator wprowadza prawa i obowiązki obowiązujące na terytorium Konfederacji Sclavińskiej, stoi na straży jej bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jej terytorium.

Art. 6.

 1. Gubernator wybierany jest w wyborach powszechnych, na okres sześciomiesięczny.
 2. Opróżnienie urzędu występuje na skutek:
  a. zrzeczenia się
  b. nieprzerwanego opuszczenia Konfederacji Sclavińskiej na czas dłuższy niż 30 dni
 3. Szczegóły dotyczące wyborów Gubernatora określa dekret.

Rozdział 3
Rada Konfederacji Sclavińskiej

Art. 7.

 1.  Radę tworzą wszyscy obywatele Konfederacji
 2. Rada obraduje jawnie pod przewodnictwem Gubernatora. Tryb pracy Rady określa dekret.
 3. Rada przyjmuje ustawę o zmianie Konstytucji bezwzględną większością głosów. W pozostałych sprawach Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Rozdział 4
Stan wyjątkowy

Art. 8.

 1. Stan wyjątkowy może zostać wprowadzony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
 2. W czasie stanu wyjątkowego Gubernator Konfederacji Sclavińskiej przejmuje obowiązki władzy ustawodawczej i wykonawczej.
 3. Gubernator zobowiązany jest niezwłocznie znieść stan wyjątkowy w momencie braku zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju.
 4. Stan wyjątkowy wprowadzany jest drogą uchwały Rady Konfederacji, uchwalony bezwzględną większością głosów lub drogą dekretu Gubernatora w momencie, gdy ilość aktywnych obywateli nie przekracza trzech.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 9.

Konstytucja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art. 10.

Bieg kadencji Gubernatora urzędującego w momencie ogłoszenia Konstytucji, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Konstytucji.

Art. 11.

Ustawy i dekrety wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji uzyskują rangę dekretów Gubernatora.

Art. 12.

Traci moc Mała Konstytucja Konfederacji Sclavinii z dnia 9 czerwca 2020.

(—) Ludwik diuk Tomović
Gubernator Konfederacji Sclavińskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny