Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 119 [X]

, dnia 11 lipca 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 24/2005

o liście dyskusyjnej Marchii Teutońskiej (uchylony)

Art. 1.

 1. Ilekroć w niniejszym dekrecie jest mowa o liście, rozumie się przez to listę dyskusyjną Marchii Teutońskiej.
 2. Ilekroć w niniejszym dekrecie jest mowa o administratorze, rozumie się przez to Namiestnika Marchii Teutońskiej, Prokuratora Marchii lub Kanclerza Rady Marchii.
 3. Dekret obowiązuje na liście teutonia@yahoogroups.com, która jest główną i oficjalną listą Marchii Teutońskiej.
 4. Dekret niniejszy określa organizację wewnętrzną na liście.

Art. 2.

 1. Lista przeznaczona jest dla mieszkańców Marchii Teutońskiej.
 2. Zapis na listę jest dobrowolny i dokonywany za zgodą każdego mieszkańca Teutonii.
 3. Osobami uprawnionymi do zapisu na listę są, poza mieszkańcami Marchii Teutońskiej:
  1. Szlachcice i Arystokraci Księstwa Sarmacji;
  2. Obywatele Księstwa Sarmacji.
 4. Osoby niebędące mieszkańcami Marchii Teutońskiej i niewymienione w ust. 3 niniejszego artykułu mogą dokonać zapisu na listę po uprzednim złożeniu podania do Namiestnika Marchii Teutońskiej zawierającego przynajmniej dziesięciozdaniowe uzasadnienie chęci zapisu na listę.
 5. Namiestnik Marchii Teutońskiej potwierdza zapis na listę osoby, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w ciągu stu dni od daty otrzymania podania, oraz listu motywacyjnego.
 6. Wypis z listy dyskusyjnej jest dokonywany osobiście.

Art. 3.

 1. Na liście obowiązuje zakaz publikacji pism, książek i innych materiałów informacyjno-rozrywkowych bez zgody administratora.
 2. Na liście obowiązuje zakaz przesyłania listów zawierających załączniki.
 3. Na liście obowiązuje zakaz używania zwrotów, zdań oraz wyrazów wulgarnych.
 4. Ustępu 2 niniejszego artykułu nie stosuje się wobec władz Marchii Teutońskiej, o ile jest to związane w wykonywanymi przez nie obowiązkami.

Art. 4.

 1. Odpowiadający na list zobowiązany jest usunąć materiały reklamowe generowane przez program pocztowy, oraz serwer obsługujący listę.
 2. Odpowiedzi należy umieszczać pod cytowanym fragmentem.

Art. 5.

 1. W razie niedostosowania się zasad porządkowych listy, oraz uporczywego łamania netykiety administrator ma prawo:
  1. usunąć z listy osobę uporczywie naruszającą netykietę lub regulamin listy;
  2. nałożyć moderację na osobę uporczywie naruszającą netykietę lub regulamin listy;
  3. ukarać naganą osobę uporczywie naruszającą netykietę lub regulamin listy.
 2. Osobie usuniętej z listy przysługuje odwołanie do Sądu Marchii.

Art. 6.

Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego dekretu moderator listy usuwa z listy osoby niebędące mieszkańcami Marchii Teutońskiej i niewymienione w art. 2 ust. 3 niniejszego dekretu.

Art. 7.

 1. Dekret wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2005 r.
 2. Z dniem wejścia w życie dekretu uchyla się Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 10/2004.

(—) Timios Kiechajas,
Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny