Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceZarządzenia normatywne, poz. 11940 [X]

Grodzisk, dnia 14 listopada 2020 r.

Zarządzenie Kanclerza

ws. organizacji Rady Ministrów

Rozdział I
RADA MINISTRÓW

 

 Art. 1. [Skład Rady Ministrów]

 1. W skład Rady Ministrów wchodzą:
  a) Kanclerz;
  b) Minister Spraw Wewnętrznych;
  c) Minister Informacji;
  d) Minister Sprawiedliwości;
  e) Minister Spraw Zagranicznych;
  f) Minister Kultury, Edukacji i Nauki.
 2. Jeden z ministrów pełni funkcję Podkanclerzego, który zastępuje Kanclerza podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 3. W skład Rady Ministrów mogą również wchodzić Wiceministrowie, którzy wspierają Ministrów w powierzonych im obowiązkach.

 Art. 2. [Uchwały Rady Ministrów]

 1. Kanclerz zarządza głosowanie nad uchwałą Rady Ministrów, określając miejsce oraz termin głosowania.
 2. Kanclerz może skrócić termin głosowania, jeżeli nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Rady Ministrów rozstrzygnięcie Rady Ministrów uległo zmianie.
 3. Uchwały Rady Ministrów zapadają zwykłą większością głosów, w tym głosem Kanclerza.
 4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Kanclerza.
 5. Przedłożyć Radzie Ministrów uchwałę może każdy członek Rady Ministrów. 

Art. 3. [Zastępstwo członków Rady Ministrów] 

 1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku jego nieobecności trwającej ponad 48 godzin lub na wniosek Kanclerza, na zasadach przez nich ustalonych.
 2. Kanclerz zastępuje innego członka Rady Ministrów podczas jego nieobecności trwającej ponad 48 godzin lub w przypadkach przez nich ustalonych. Kanclerz może powierzyć zastępstwo danego ministra Podkanclerzemu.
 3. Przez nieobecność rozumie się brak wypowiedzi w jawnych działach Forum Centralnego. 

 

Rozdział II
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY MINISTRÓW

 

Art. 4. [Obowiązki wspólne członków Rady Ministrów]

Wszyscy członkowie Rady Ministrów:

 1. mogą publikować artykuły w instytucji Rady Ministrów;
 2. zarządzają Grodziską Agencją Prasową;
 3. biorą udział w głosowaniach nad uchwałami Rady Ministrów;
 4. zarządzają Kącikiem Propagandowym.

 Art. 5. [Kanclerz] 

Kanclerz:

 1. wykonuje zadania powierzone mu Konstytucją i innymi ustawami;
 2. reprezentuje Radę Ministrów przed innymi organami władzy Księstwa Sarmacji;Administruje Forum Centralnym;
 3. wydaje Dziennik Praw Księstwa Sarmacji;
 4. przyjmuje i rozpatruje wnioski w sprawie przyznania punktów za aktywność poza miejscami publicznymi;
 5. może wykonywać kompetencje, obowiązki i zadania innych członków Rady Ministrów;
 6. powołuje i odwołuje inne jednostki organizacyjne, niewchodzące w skład Rady Ministrów;
 7. dba o jedność ustrojową Księstwa Sarmacji.

Art. 6. [Minister Spraw Wewnętrznych] 

Minister Spraw Wewnętrznych:

 1. nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu;
 2. rozpatruje kierowane do Rady Ministrów wnioski formalne;
 3. zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków;
 4. jest dysponentem Urzędu Skarbowego i Funduszu Pracy oraz zarządza Totalizatorem Państwowym;
 5. przyznaje dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie i inicjatyw sportowych;
 6. dokonuje wypłat subwencji, dotacji, nagród i wynagrodzeń dla urzędników finansowanych z budżetu Rady Ministrów;
 7. ustala i wypłaca nagrody dla agencji prasowych;
 8. prowadzi politykę finansową i budżetową Księstwa Sarmacji;
 9. jest ministrem właściwym ds. finansów w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych;
 10. inicjuje i wspiera działania o charakterze gospodarczym.

  Art. 7. [Minister Informacji] 

Minister Informacji:

 1. współprowadzi wraz z Ministrem Kultury, Edukacji i Nauki na zasadach przez nich ustalonych oficjalne strony Księstwa Sarmacji na Facebooku, Twitterze oraz YouTube;
 2. zajmuje się promocją Księstwa Sarmacji poza Pollinem;
 3. prowadzi Politykę informacyjną Rady Ministrów.

 Art. 8. [Minister Spraw Zagranicznych] 

Minister Spraw Zewnętrznych:

 1. reprezentuje i chroni interesy Księstwa Sarmacji i jego obywateli poza granicami państwa;
 2. utrzymuje stosunki Księstwa Sarmacji z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi;
 3. współpracuje z obywatelami sarmackimi zamieszkującymi granice innych państw;
 4. promuje Księstwo Sarmacji na arenie międzynarodowej;
 5. składa do Księcia wnioski o powołanie i odwołanie przedstawicieli Księstwa Sarmacji;
 6. ustala organizację i kieruje działalnością misji dyplomatycznych.

Art. 9. [Minister Kultury, Edukacji i Nauki]

Minister Kultury, Edukacji i Nauki:

 1. współprowadzi wraz z Ministrem Informacji na zasadach przez nich ustalonych oficjalne strony Księstwa Sarmacji na Facebooku, Twitterze oraz YouTube;
 2. reprezentuje Radę Ministrów w dziale “Powitania” na Forum Centralnym;
 3. inicjuje i prowadzi działania na rzecz podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, kultury, sztuki i historii;
 4. przyznaje nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej;
 5. organizuje i nadzoruje państwowe szkolnictwo wyższe w Sarmacji oraz wspiera prywatne uczelnie i akademie;
 6. zarządza Instytutem Edukacji Sarmackiej.

Art. 10. [Minister Sprawiedliwości]

Minister Sprawiedliwości:

 1. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania;
 2. przygotowuje reformy dotyczące porządku prawnego Księstwa Sarmacji.

 Art. 11. [Wiceministrowie] 

 1. Wiceministrowie mogą być powołani w dowolnej liczbie celem pomocy członkom Rady Ministrów, o których mowa w art. 1. ust. 1.
 2. Wiceminister podlega bezpośrednio członkowi Rady Ministrów, do pomocy któremu został powołany.
 3. Wiceminister może zastępować członka Rady Ministrów, do pomocy któremu został powołany w zakresie ustalonym przez tego członka. 

 Art. 12. [Postanowienia końcowe] 

 1. W sprawach wątpliwych i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, głos rozstrzygający posiada Kanclerz.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 roku (Dz. P. poz. 11724).

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti
Podkanclerzy
z up. Kanclerza

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny