Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11946 [X]

Grodzisk, dnia 16 listopada 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 380

o zmianie Ustawy o Finansach Publicznych

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 377 o Finansach Publicznych z dnia 30 września 2020 roku dodaje się art. 3a o następującym brzmieniu:

"1. Rada Ministrów może w drodze uchwały czasowo odstąpić od pobierania niektórych opłat, o jakich mowa w art. 3., jeśli przemawia za tym ważny interes społeczny.
2. Organ władzy publicznej rozpatrujący wniosek może zwolnić wnioskodawcę od obowiązku uiszczenia części lub całości wymaganej opłaty."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

(—) Orjon hrabia Surma,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny