Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 11978 [X]

Grodzisk, dnia 3 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie Księcia Sarmacji

w sprawie tytułów szlacheckich i arystokratycznych

Art. 1.

Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu mowa o:

 1. szlachcie – należy przez to rozumieć wszystkich mieszkańców, posiadających tytuł arystokratyczny lub szlachecki, posiadających obywatelstwo sarmackie,
 2. szlachcie bez obywatelstwa – należy przez to rozumieć wszystkich mieszkańców, posiadających tytuł arystokratyczny lub szlachecki, nieposiadających obywatelstwa sarmackiego,
 3. uroczystej ceremonii – należy przez to rozumieć wydarzenie publiczne, podczas którego wielu osobom nadawane są wsie lenne, tytuły szlacheckie i arystokratyczne lub ordery i odznaczenia.

 

Art. 2.

 1. Tytułami honorowymi Księstwa Sarmacji są w hierarchii ważności:
  1. tytuły książęce,
  2. tytuły arystokratyczne,
  3. tytuły szlacheckie.
 2. Tytułami książęcymi są w hierarchii ważności:
  1. książę (księżna),
  2. książę-senior (księżna-senior).
 3. Tytułami arystokratycznymi są w hierarchii ważności :
  1. diuk-wojewoda (diuczessa-wojewoda),
  2. diuk-starosta (diuczessa-starosta),
  3. diuk (diuczessa),
  4. markiz (markiza),
  5. hrabia (hrabina),
  6. wicehrabia (wicehrabina).
 4. Tytułami szlacheckimi są w hierarchii ważności:
  1. baron (baronessa),
  2. baronet (baronetessa),
  3. kawaler (szlachetna dama).

 

Art. 3.

 1. Tytuł księcia posiada każdoczesny Książę Sarmacji. Książę, obok tytułu książęcego, posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny. Książę, który nie posiada tytułu arystokratycznego, z chwilą objęcia tronu nabywa tytuł wicehrabiego, chociażby nie posiadał wymaganej dla nadania tego tytułu liczby wsi lennych. Diuk-wojewoda z chwilą objęcia tronu książęcego traci swój tytuł arystokratyczny i uzyskuje tytuł diuka-starosty.
 2. Tytuł księcia-seniora posiadają byli Książęta Sarmacji. Książę-senior, obok tytułu książęcego, może posiadać tytuł szlachecki lub arystokratyczny.

 

Art. 4.

 1. Książę w trakcie uroczystej ceremonii nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne obywatelom, posiadającym przepisaną liczbę wsi lennych . Książe może zaniechać nadania tytułu diuka-wojewody, na wniosek zainteresowanego, po jego wysłuchaniu . Książę może nadać tytuł diuka-wojewody diukowie staroście, jeżeli liczba diuków senatorów jest mniejsza od trzech, chociażby diuk-starosta posiadał przepisanej liczby wsi lennych.
 2. Książę może nadać tytuły szlacheckie i arystokratyczne, poza uroczystą ceremonią.

 

Art. 5.

 1. Książę ustala, w drodze zarządzenia, liczbę wsi lennych skutkującą nadaniem tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego, w ten sposób, że dzieli uszeregowaną według posiadanych wsi lennych szlachtę na dziewięć kurii, w proporcji 2 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 3 : 3 : 3 , dokonując stosownych zaokrągleń, według swojego uznania. Liczbę wsi lennych, skutkującą nadaniem tytułu diuka-wojewody, stanowi liczba wsi lennych szlachcica lub arystokraty, posiadającego najmniejszą liczbę wsi lennych w pierwszej kurii. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio dla tytułu diuka-starosty (druga kuria), diuka (trzecia kuria), markiza (czwarta kuria), hrabiego (piąta kuria), wicehrabiego (szósta kuria), barona (siódma kuria) i baroneta (ósma kuria). Liczba wsi lennych, skutkująca nadaniem tytułu kawalera wynosi trzy.
 2. Proporcja, o której mowa, w ustępie poprzedzającym wynosi :
  1. 2 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 4 : 4 : 4, jeżeli liczba szlachty przekracza 60 osób,
  2. 2 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 5 : 5 : 5, jeżeli liczba ta przekracza 70 osób,
  3. 1 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 3 : 3 : 3, jeżeli liczba ta przekracza 80 osób,
  4. 2 : 8 : 8 : 8 : 8 : 8 : 7 : 7 : 7, jeżeli liczba ta przekracza 90 osób,
  5. 1 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4 : 4, jeżeli liczba ta przekracza 100 osób.
 3. Wymóg przekroczenia przepisanej w ustępie poprzedzającym liczby szlachty (próg) nie jest konieczny, jeżeli uprzednio ustalono już liczbę wsi lennych, skutkującą nadaniem tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego na podstawie tego progu .
 4. Liczba wsi lennych skutkującą nadaniem tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego, niezależnie od obliczeń, o których mowa w ustępach poprzedzających, nie może być mniejsza od 7 (dla baroneta), 12 (dla barona), 18 (dla wicehrabiego), 30 (dla hrabiego), 45 (dla markiza), 65 (dla diuka), 100 (dla diuka-starosty) i 140 (dla diuka-wojewody).

 

Art. 6.

 1. Utrata tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się, odebrania lub utraty obywatelstwa z innej przyczyny, niż trwająca ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym.
  2. zrzeczenia się tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego,
  3. zrzeczenia się wsi lennych,
  4. odebrania tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego prawomocnym orzeczeniem Trybunału Koronnego,
  5. pozbawienia tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego przez Księcia, w trybie opisanym w niniejszym rozporządzeniu.
 2. Zrzeczenie się tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego skutkuje utratą wszystkich posiadanych wsi lennych.
 3. Zrzeczenie się wsi lennych skutkuje utratą tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego oraz utratą wszystkich wsi lennych, chociażby zrzeczenie dotyczyło tylko ich części.
 4. Utrata obywatelstwa sarmackiego przez diuka-wojewodę lub diuka-starostę z powodu trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym skutkuje utratą tytułu diuka-wojewody i diuka-starosty i uzyskaniem tytułu diuka.

 

Art. 7.

 1. Książę może nadać:
  1. baronom i wicehrabiom – baronię w lenno,
  2. hrabiom, markizom, diukom, diukom-starostom i diukom wojewodom – hrabstwo w lenno,
  3. diukom-starostom i diukom-wojewodom – starostwo, jako drugie lenno,
  4. diukom-wojewodom – województwo, jako trzecie lenno ,
 2. Baronia staje się hrabstwem, wraz z nadaniem lennikowi tytułu hrabiego lub wyższego.
 3. Utrata lenna następuje wraz z utratą przez lennika tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego, niezbędnego do nadania lenna. Jednakże utrata województwa nie następuje, jeżeli lennik posiada tytuł diuka lub diuka-starosty, a utrata starostwa nie następuje, jeżeli lennik posiada tytuł diuka.

 

Art. 8.

 1. Książę może pozbawić tytułów szlacheckich i arystokratycznych, wsi lennych oraz nadań lennych, za zgodą lub na wniosek Senatu.
 2. Przedmiotem pozbawienia mogą być wszystkie lub część wsi lennych, wszystkie lub część nadań lennych. Pozbawienie tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego może polegać także na jego obniżeniu.

 

Art. 9.

 1. Senat tworzą wszyscy diukowie-wojewodowie oraz wybrani do Senatu diukowie-starostowie.
 2. Książę zarządza wybór senatora spośród diuków-starostów, jeżeli liczba diuków-starostów w Senacie nie jest co najmniej równa liczbie diuków-wojewodów, pomniejszonej o jeden . Wybór następuje metodą pojedynczego głosu przechodniego. W jednym głosowaniu wybiera się jednego senatora .
 3. Przepisy ustawy dotyczące Książęcej Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio.
 4. Czynne prawo wyborcze przysługuje szlachcie. Szlachcicowi lub arystokracie, niebędącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy, przysługuje głos o sile jeden. Szlachcicowi lub arystokracie, będącemu aktywnym obywatelem w rozumieniu ustawy przysługuje głos o sile: 2 (kawaler), 3 (baronet), 4 (baron), 5 (wicehrabia), 6 (hrabia), 7 (markiz), 8 (diuk), 9 (diuk-starosta), 10 (diuk-wojewoda).
 5. Mandat senatora, posiadany przez diuka-wojewodę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-wojewody. Rezygnacja z mandatu senatora przez diuka-wojewodę skutkuje utratą tytułu diuka-wojewody i uzyskaniem tytułu diuka-starosty.
 6. Mandat senatora, posiadany przez diuka-starostę wygasa wraz z utratą tytułu diuka-starosty, nadaniem tytułu diuka-wojewody, rezygnacją z mandatu senatora lub pozbawieniem mandatu senatora przez Księcia, za zgodą lub na wniosek Senatu .

 

Art. 10.

 1. Obradom Senatu przewodniczy Marszałek Senatu, powoływany i odwoływany przez Księcia spośród Senatorów.
 2. Senat, w drodze uchwały:
  1. wyraża zgodę na pozbawienie wsi lennych, tytułów szlacheckich i arystokratycznych lub nadań lennych lub o to wnosi,
  2. wyraża zgodę na obniżenie tytułu diuka-wojewody do tytułu diuka-starosty lub o to wnosi, jeżeli diuk-wojewoda ze swojej winy nie uczestniczył w dwóch następujących po sobie głosowaniach w Senacie,
  3. wyraża zgodę na pozbawienie mandatu senatora, przysługującego diukowi-staroście lub o to wnosi, jeżeli nie uczestniczył on ze swojej winy w dwóch następujących po sobie głosowaniach w Senacie.
  4. uchwala swój regulamin i podejmuje uchwały porządkowe,
  5. uchwala, niewiążące inne podmioty, opinie Senatu.
 3. Senat podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej dwóch głosujących senatorów . Jeżeli w głosowaniu brał udział tylko jeden senator, Marszałek Senatu zarządza ponowne głosowanie, w którym prawo głosu, obok senatorów, posiada także Marszałek Trybunału Koronnego oraz Marszałek Sejmu. Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos .

 

Art. 11.

 1. Książę powołuje i odwołuje Herolda.
 2. Herold określa jednolite zasady heraldyczne obowiązujące na terenie Księstwa Sarmacji oraz zarządza Herbarzem Sarmackim, który zawiera wszystkie herby sarmackie wraz z ich nazwą, opisem i herbownymi.
 3. Zaleca się aby publiczne wykazy szlachty i arystokracji w pierwszej kolejności wymieniały księcia i książąt seniorów, posiadających obywatelstwo sarmackie oraz szlachtę, a pomijały lub umieszczały na dalszych pozycjach książąt-seniorów nieposiadających obywatelstwa sarmackiego i szlachtę bez obywatelstwa albo żeby stosować odrębny wykaz książąt-seniorów nieposiadających obywatelstwa sarmackiego i szlachty bez obywatelstwa .

 

Art. 12.

 1. Książę udziela i odmawia zgody na posługiwanie się innymi tytułami honorowymi, w szczególności tytułami szlacheckimi i arystokratycznymi państw trzecich, tytułami prowincji oraz tytułami przynależnymi małżonkom szlachciców lub arystokratów. .
 2. W postanowieniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zamieszcza się aktualny wykaz udzielonych zezwoleń.

 

Art. 13.

 1. Uchyla się rozporządzenie Księcia o tytułach, lennach i herbach z dnia 2 września 2018 roku.
 2. Księciu oraz książętom-seniorom uchyla się dotychczas posiadane tytuły szlacheckie i nadaje tytuły szlacheckie, które przysługiwałyby im, na podstawie uchylanego rozporządzenia, gdyby nie byli książętami.
 3. Drugie lenna diuków oraz pierwsze lenna księcia i książąt seniorów stają się starostwami, a trzecie lenna diuków stają się województwami. Książę oraz książęta-seniorzy mają prawo ubiegać się o nadanie baronii lub hrabstwa.
 4. Rozporządzenie wchodzi z dniem najbliższej uroczystej ceremonii. Ceremonii tej nie organizuje się przed wprowadzeniem zmian w systemie informatycznym przez Naczelną Izbę Architektury.

(—) Piotr II Grzegorz
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny