Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 12 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 10

— budżet na miesiące sierpień i wrzesień 2005 r. (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 4 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Dochody i wydatki]

 1. Dochody Książęcego Miasta Grodziska ustala się, zgodnie z § 2, na kwotę 500 lt.
 2. Wydatki Książęcego Miasta Grodziska ustala się, zgodnie z § 3, na kwotę nie większą, niż 400 lt.

§ 2. [Dochody]

 1. Dochody ze sprzedaży gruntów: 500 lt.
 2. Dochody ze spadków, zapisów i darowizn: 0 lt.
 3. Dochody ze środków finansowych otrzymanych od Korony: 0 lt.
 4. Dochody z pozostałych źródeł: 0 lt.

§ 3. [Wydatki]

 1. Wynagrodzenie przewodniczącego Rady: 40 lt.
 2. Wynagrodzenie pracowników administracji: 60 lt.
 3. Dotacje w formie świadczeń pieniężnych dla przedsięwzięć użytecznych społecznie w Książęcym Mieście Grodzisku: 300 lt.
 4. W razie niższych, niż zakładane, dochodów Książęcego Miasta Grodziska, proporcjonalnie zmniejsza się kwoty wydatków, o których mowa w ust. 3.

§ 4. [Przeznaczenie nadwyżki]

Różnicę między dochodami a wydatkami przeznacza się na ogólną rezerwę budżetową.

§ 5. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny