Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 120 [X]

, dnia 22 lipca 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 25/2005

— Ordynacja wyborcza do Senatu Marchii (uchylony)

Art. 1.

 1. Dekret ten określa tryb przeprowadzania wyborów do Senatu w zgodzie z postanowieniami Statutu Marchii Teutońskiej.
 2. Przepisy odnoszące się do wyborów do Senatu stosuje się również do wyborów uzupełniających, o ile dekret nie stanowi inaczej.

Art. 2.

 1. Prawo wybierania w wyborach do Senatu przysługuje każdemu mieszkańcowi Marchii Teutońskiej niepozbawionemu praw publicznych.
 2. Prawo wybieralności do Senatu przysługuje każdemu obywatelowi Marchii Teutońskiej. Prawo wybieralności do Senatu przysługuje każdemu obywatelowi sarmackiemu i każdemu obywatelowi Marchii Teutońskiej, zamieszkującym Marchię Teutońską w chwili zgłaszania kandydatury.

(Art. 2 ust. 2 uchylony Orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia nieważności niektórych przepisów Ordynacji wyborczej do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

(Nowy art. 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 3.

 1. Ustala się następującą liczbę głosów dla mieszkańców Marchii w zależności od ich zasług i dokonań:
  1. mieszkaniec Marchii Teutońskiej - 1 głos;
  2. obywatel Marchii Teutońskiej - 1 głos;
  3. Woźniczy i Miecznik - 1 głos;
  4. Podłowczy i Łowczy - 2 głosy;
  5. Podkoniuszy i Koniuszy - 3 głosy;
  6. Krajczy i Podczaszy - 4 głosy;
  7. Cześnik i Podstoli - 5 głosów;
  8. Stolnik - 6 głosów;
  9. kawaler Orderu Teutońskiego Bene Meritum IV klasy i kawaler Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego V i IV klasy - 1 głos;
  10. kawaler Orderu Teutońskiego Bene Meritum III klasy i kawaler Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego III klasy - 2 głosy;
  11. kawaler Orderu Teutońskiego Bene Meritum II klasy i kawaler Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego II klasy - 3 głosy;
  12. kawaler Orderu Teutońskiego Bene Meritum I klasy i kawaler Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego I klasy - 4 głosy.
 2. Liczba głosów sumuje się.
 3. Głosy mogą być oddane na jednego lub więcej kandydatów.

(Art. 3 uchylony Orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia nieważności niektórych przepisów Ordynacji wyborczej do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 4.

 1. Wybory do Senatu zarządza Namiestnik, nie wcześniej, niż dwa tygodnie przed upływem kadencji Senatu, ale nie później, niż tydzień po upływie kadencji.
 2. W szczególnych wypadkach Namiestnik na wniosek Marszałka Senatu może jednorazowo przedłużyć kadencję Senatu o nie więcej, niż 30 dni.
 3. Namiestnik wyznacza pięciodniowy termin na zgłaszanie kandydatur oraz pięciodniowy termin na przeprowadzenie głosowania.

Art. 5.

 1. Kandydatury w wyborach zgłasza się osobiście na liście dyskusyjnej Marchii.
 2. Kandydatura zawiera co najmniej imię i nazwisko oraz/lub pseudonim, krótką charakterystykę kandydata oraz oświadczenie o niesprawowaniu funkcji publicznych w państwie obcym.
 3. Kandydat może zwrócić się do Namiestnika z prośbą o potwierdzenie przyjęcia kandydatury.

Art. 6.

 1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.
 2. Mieszkaniec oddaje głos na trzech kandydatów.

(Art. 6 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 7.

 1. Po zakończeniu głosowania wyniki wyborów ogłasza się na liście dyskusyjnej Marchii.
 2. Senatorami zostają wybrani trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie równości głosów przeprowadza się drugą turę wyborów, miedzy kandydatów, którzy uzyskali taką samą ilość głosów. Druga tura przeprowadzana jest w dzień po pierwszej turze, i trwa dwa dni. Senatorowie obejmują mandat następnego dnia po wygaśnięciu kadencji ustępujących senatorów bądź w dniu ogłoszenia wyniku wyborów w pozostałych przypadkach.
 3. Senatorowie przed objęciem mandatu składają ślubowanie następującej treści: „Świadom obowiązku wierności wobec Marchii Teutońskiej, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako Senator Marchii, w pracy na rzecz dobra Marchii nie ustawać, a troskę o jego godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie”. „Świadom obowiązku wierności wobec Księstwa Sarmacji, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako Senator Marchii, w pracy na rzecz dobra wspólnego Księstwa i Marchii nie ustawać, a troskę o ich godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie”.

(Art. 7 ust. 3 uchylony Orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia nieważności niektórych przepisów Ordynacji wyborczej do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

(Art. 7 ust. 1-2 i nowy ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 8.

Wygaśnięcie mandatu senatorskiego następuje wskutek:

 1. upływu trzymiesięcznej kadencji w przypadku senatorów pochodzących z wyboru,
 2. zrzeczenia się lub odwołania z funkcji nierozerwalnie połączonej ze sprawowaniem mandatu,
 3. opuszczenia Marchii,
 4. skazania wyrokiem Sądu Marchii,
 5. nieaktywności na liście dyskusyjnej Marchii dłuższej niż dwa tygodnie.

(Art. 8 p. 4 uchylony Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 9.

 1. Jeżeli w wyborach nie zgłosiło chęci udziału minimum trzech kandydatów, przedłuża się termin zgłaszania kandydatur o trzy dni. Ustępujący senatorowie wykonują mandat do dnia poprzedzającego objęcie go przez nowo wybranych senatorów.
 2. Jeżeli w wyborach zgłosiło udział tylu kandydatów ile jest miejsc do objęcia, przeprowadza się głosowanie, w którym mieszkańcy opowiadają się za lub przeciw konkretnej kandydaturze.

Art. 10.

Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji Senatu pozostało mniej niż dwa tygodnie.

Art. 11.

W terminie dwóch dni od ogłoszenia wyników wyborów, do sądu można złożyć skargę w razie wątpliwości odnośnie zachowania przepisów prawa podczas wyborów. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości (w szczególności przy obliczaniu głosów) sąd unieważnia wybory i zarządza ich ponowne przeprowadzenie. Przepisy odnośnie wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio, z przyjęciem dnia wydania orzeczenia w sprawie jako dnia wygaśnięcia mandatu.

(Art. 11 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 281 o zmianie niektórych aktów normatywnych Marchii Teutońskiej z dnia 6 maja 2006 r.)

Art. 12.

 1. Dekret wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2005 r.
 2. Z dniem wejścia w życie dekretu uchyla się Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 21/2005.

(—) Timios Kiechajas,
Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny