Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaDekrety Namiestnika, poz. 12041 [X]

Grodzisk, dnia 4 stycznia 2021 r.

Dekret Namiestnika

o dotacjach prowincjonalnych

Art. 1 [Dotacje]

1. O dotacje mogą wnioskować Osady i Sanktuaria reprezentowane odpowiednio przez Burmistrzów lub Opiekunów, a także obywatele Starosarmacji.

2. Dotacje są dofinansowaniami celowymi.

3. Poszczególne dotacje nie mogą przekraczać 5% stanu konta Prowincji.

4. Maksymalna kwota dotacji wyliczana jest w dniu otrzymania pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

5. Organem wydającym decyzje jest Namiestnik.

6. Dotacje nie mogą być wynagrodzeniem dla wnioskodawcy, chyba że jest on wykonawcą przedstawionego projektu.

7. Maksymalna ilość dofinansowań na obywatela to 2 w miesiącu.

8. Każda Osada i każde Sanktuarium może otrzymać nie więcej niż 4 dotacje w miesiącu.

Art. 2 [Wniosek]

1. Wniosek o dofinansowanie składa się na ręce Namiestnika w Kancelarii Namiestnikowskiej, w odpowiednim wątku.

2. Wniosek powinien zawierać:

a. Imię, nazwisko i identyfikator składającego wniosek

b. Wnioskowaną kwotę

c. Opis celu dofinansowania wraz z przeznaczeniem środków

d. Czas realizacji celu

3. Namiestnik wydaje decyzję nt. wniosku w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia wniosku.

4. Wnioskodawca jest obowiązany do uzupełnienia wniosku na wezwanie Namiestnika w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu wezwania.

5. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Namiestnika w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia decyzji. Organem właściwym do tego celu jest Sejmik Koronny.

6. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest Namiestnik, organem wydającym decyzję jest Marszałek Sejmiku Koronnego.

Art. 3 [Dofinansowanie]

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dofinansowanie jest przesyłane na konto wnioskodawcy w terminie do 2 dni od wydania decyzji.

2. Namiestnik jest uprawniony do kontroli nad wydawaniem środków pochodzących z dotacji.

3. W przypadku naruszeń założeń projektu Namiestnik może wycofać finansowanie i zażądać zwrotu przekazanych środków

4. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji ws. zwrotu przez Namiestnika.

5. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Namiestnika. Organem właściwym do tego celu jest Sejmik Koronny.

Art. 4

1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

2. Uchyla się Dekret Namiestnika Starosarmacji w sprawie dotacji i nagród z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

(—) wicehrabia Bartosz von Thorn-Janiczek
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny