Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Dziennik PrawOczekujące na klasyfikację, poz. 12043 [X]

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2021 r.

Ustawa Sejmu nr 387

- Ustawa konstytucyjna o rozwiązaniu prowincji

Zważywszy, że:
Primo. 25 października 2020 roku Konfederacja Sclavinii oraz Królestwo Teutonii wypowiedziały traktaty stowarzyszające Sclavinię oraz Teutonię z Księstwem Sarmacji, decydując tym samym o zakończeniu wieloletniego braterstwa i opuszczeniu wspólnoty sarmackiej.
Secundo. 2 grudnia 2020 roku Sejm Księstwa Sarmacji przyjął ustawę w sprawie wypowiedzenia dzierżawy ziem Konfederacji Sclavińskiej.
Tertio. 9 grudnia 2020 r. Trybunał Koronny stwierdził, że Traktat o stowarzyszeniu Konfederacji Sclavinii z Księstwem Sarmacji, oraz Traktat o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji były niezgodne z Konstytucją Księstwa Sarmacji i uchylił je.
Quatro. Księstwo Sarmacji szanując suwerenną decyzję władz Konferencji Sclavińskiej i Królestwa Teutonii ma obowiązek dostosować zmieniony wskutek orzeczenia Trybunału Koronnego stan prawny do stanu faktycznego po opuszczeniu wspólnoty sarmackiej przez Teutonię i Sclavinię.
Uchwala się ustawę konstytucyjną o następującej treści:

 

Art. 1. [Rozwiązanie prowincji]

  1. Rozwiązuje się prowincje: Konfederację Sclavinii oraz Królestwo Teutonii.
  2. Tracą moc wszystkie gwarancje i zobowiązania dotychczas panujące pomiędzy Księstwem Sarmacji a Konfederacją Sclavinii i Królestwem Teutonii.

Art. 2. [Zrzeknięcie praw do ziem]

Księstwo Sarmacji, szanując wolę i historię mikroświata, nie rości sobie praw do:

  1. ziem, które dotychczas były zajmowane przez Królestwo Teutonii i które uznaje się za własność Cesarstwa Teutonii,
  2. ziem Federacji Slawonii jako dotychczasowego regionu Konsulatu Sclavinii.

Art. 3. [Prawo do Mirii, Sangii i Nowicji]

Tereny Mirii, Sangii i Nowicji przekazuje się Starosarmacji.

Art. 4. [Majątek]

Majątek Konfederacji Sclavinii oraz Królestwa Teutonii, a także instytucje oraz ich majątek stają się własnością Korony Księstwa Sarmacji i przechodzą pod dyspozycję Rady Ministrów.

Art. 5. [Przepisy przejściowe i końcowe]

  1. Zmiana przynależności ziem Mirii, Sangii i Nowicji może nastąpić pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody władz Starosarmacji.
  2. Ustawa wchodzi w życie w dniu uchwalenia, nie wcześniej jednak niż 21 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku Trybunału Koronnego o sygnaturze U3/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.

 

(—) Orjon hrabia Surma,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny