Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 12081 [X]

Grodzisk, dnia 1 lutego 2021 r.

Ustawa Sejmu nr 390

o zmianie Ustawy o Finansach

W Ustawie Sejmu nr 377 o Finansach Publicznych (poz. 11796) wprowadza się następujące zmiany.

Art. 1

Art. 22, ust. 3 o treści

Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

przyjmuje brzmienie:

Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości oraz cenę sprzedaży zupy w kantynie określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

 

Art. 2

Art. 3, ust. 7 o treści

Opłata od rejestracji instytucji wynosi x * 25 000 lt, gdzie x stanowi liczbę instytucji zarejestrowanych dotąd przez wnioskodawcę i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację pierwszej instytucji wynosi 25 000 lt.

przyjmuje brzmienie:

Opłata od rejestracji instytucji wynosi 25 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.

 

Art. 3

 

Art. 9, ust. 1 o treści

Organizatorowi ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.

przyjmuje brzmienie:

Rada Ministrów w drodze uchwały przyznaje nagrody i dotacje przy czym łączna ich suma w miesiącu nie może przekraczać 1 000 000 lt.

 

Art. 4

 

Skreśla się art. 9, ust 2

 

Art. 5

 

Art. 10 ust. 3 o treści

Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 9 ust. 4.

przyjmuje brzmienie

Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części.

 

Art. 6

Skreśla się art. 11 w całości.

 

Art. 7

Skreśla się art. 12 w całości.

Art. 8

Dodaje się:


Art. 12a ["Budżet Dworu"]

1. Budżet dworu pozostaje do swobodnej dyspozycji Księcia.

Art. 9

Art. 7 ust. 1 o treści:

Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.

otrzymuje brzmienie:

Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza.

Art. 10

Ustawa w chodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) diuk Prokrustes
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny