Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 12082 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2021 r.

Akt ratyfikacji

Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Skarlandu a Księstwem Sarmacji

REGENT KSIĘSTWA SARMACJI
PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI:

 

W dniu 26 stycznia 2021 roku w Walencji został sporządzony i parafowany Traktat o o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Królestwem Skarlandu a Księstwem Sarmacji. W dniu dzisiejszym niniejszym traktat ten, za zgodą Sejmu Księstwa Sarmacji, podpisuję i na pamiątkę tego wydarzenia wydaję stosowny akt ratyfikacji oznajmiając wszem i wobec, iż traktat ten uznajemy za zawarty w następującym brzmieniu:

 

***

 

Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między
Królestwem Skarlandu a Księstwem Sarmacji

sporządzony w Walencji 26 stycznia 2021 roku

 

Umawiające się Strony:

Jego Książęca Wysokość Miguel de Catalan
Przedstawiciel Skarlandu
w imieniu własnym i Królestwa Skarlandu

oraz

Jego Książęca Mość Piotr II Grzegorz
Książę Sarmacji
reprezentowany przez Filipa I Gryfa
Ministra Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji

wierają Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

 

Art. 1.


1. Wysokie Układające się Strony niniejszym uznają się wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych kontaktach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.


1. Wysokie Układające się Strony zawierają stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają istnienie placówek dyplomatycznych Skarlandu w Sarmacji oraz Sarmacji w Skarlandzie.

Art. 3.


Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.


1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
a) nie podlega jurysdykcji prawnej państwa przyjmującego;
b) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
c) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy;
d) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
e) ma zagwarantowaną wolność osobistą i nietykalność

Art. 5.


1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.
4. W przypadku poddania pod wątpliwość uczciwości lub rzetelności ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa wyjaśniającego.

Art. 6.


Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, w szczególności w sferach kultury, nauki i gospodarki.

Art. 7.


1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.


Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


(-) Jego Książęca Wysokość Miguel de Catalan

(-) Jego Książęca Wysokość Filip I Gryf

(—) diuk Prokrustes
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny