Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 1209 [X]

Grodzisk, dnia 26 kwietnia 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 383

— Akt ratyfikacji Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 24 kwietnia 2007 r. został sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu

W dniu 24 kwietnia 2007 r. w Książęcym Mieście Grodzisku

Wysokie Układające się Strony:

JKM Piotr Mikołaj, Książę Sarmacji, w imieniu własnym i Księstwa Sarmacji oraz

JKM Marcin, Książę Trizondalu, w imieniu własnym i Księstwa Trizondalu

zawierają następujący traktat:

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

 1. Jego Książęca Mość Książę Sarmacji obejmuje suwerenną i dziedziczną władzę w Księstwie Trizondalu.
 2. Tytuł Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji brzmi: „Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, Wandystanu oraz Złotego Wybrzeża”.

Artykuł 2

 1. Jego Książęca Mość Książę Trizondalu zachowuje dożywotnio tytuł Księcia Trizondalu oraz otrzymuje tytuł barona Księstwa Sarmacji.
 2. Jego Książęca Mość Książę Trizondalu w ciągu dwóch tygodni od dnia ratyfikacji traktatu składa przysięgę wierności Księciu Sarmacji, jego dziedzicom i następcom.
 3. Jego Książęca Mość Książę Sarmacji określać będzie sukcesora i zasady sukcesji tronu Księstwa Trizondalu.

(Art. 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Traktatem o zmianie Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu z dnia 31 października 2008 r.)

Artykuł 3

 1. Obywatele i mieszkańcy Księstwa Trizondalu otrzymują obywatelstwo sarmackie z chwilą złożenia przysiąg obywatelskich według roty „Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Koronę Księstwa Sarmacji i jej prawa oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; Oraz że będę wspierał Koronę Księstwa Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”. Przysięgi obywatelskie można złożyć z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innych formuł religijnych.
 2. Obywatele i mieszkańcy Księstwa Trizondalu składają przysięgi obywatelskie w ciągu dwóch tygodni od dnia ratyfikacji traktatu.

Artykuł 4

 1. Tracą moc wszystkie przepisy prawa obowiązujące w Księstwie Trizondalu w chwili wejścia w życie niniejszego traktatu.
 2. Księstwo Trizondalu otrzymuje konstytucję stanowiącą załącznik do niniejszego traktatu.

Artykuł 5

 1. Księstwo Sarmacji przekazuje skarbowi Księstwa Trizondalu kwotę dziesięciu tysięcy libertów.
 2. Księstwo Sarmacji przekazuje Księciu Trizondalu kwotę tysiąca libertów, Premierowi Trizondalu — siedmiuset libertów, a ministrom rządu Trizondalu i gubernatorom Trilandu i Dalmencji — pięciuset libertów.

Rozdział II
POLITYKA ZAGRANICZNA, TERYTORIUM I GRANICA

Artykuł 6

Księstwo Sarmacji prowadzi politykę zagraniczną Księstwa Trizondalu oraz sprawy terytorium i granic zewnętrznych Księstwa Trizondalu.

Artykuł 7

 1. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji oraz innych urzędach odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji tworzy się stanowisko Sekretarza Stanu do spraw zagranicznych Księstwa Trizondalu, powoływanego i odwoływanego przez rząd Księstwa Trizondalu. Przepisy prawa państwowego Księstwa Trizondalu mogą określać inną nazwę stanowiska Sekretarza Stanu do spraw zagranicznych Księstwa Trizondalu.
 2. Sekretarz Stanu do spraw zagranicznych Księstwa Trizondalu, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji i zgodnie z doktryną polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji i Korony Księstwa Sarmacji, prowadzi politykę zagraniczną Księstwa Trizondalu.
 3. Umowy międzynarodowe pomiędzy Księstwem Trizondalu a państwami obcymi ratyfikuje Jego Książęca Mość Książę Sarmacji.

(Art. 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Traktatem o zmianie Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu z dnia 31 października 2008 r.)

Artykuł 8

Księstwo Sarmacji uroczyście deklaruje, iż nie będzie czyniło żadnych przeszkód słusznym dążeniom władz Księstwa Trizondalu do uznawania i wycofywania uznania państwowości państwom obcym, utrzymywania placówek dyplomatycznych w państwach obcych, wchodzenia we wszelkiego rodzaju porozumienia z państwami obcymi oraz członkostwa w organizacjach międzynarodowych, z wyłączeniem przypadków, w których dążenia takie stałyby w sprzeczności z interesami polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji i Korony Księstwa Sarmacji.

Artykuł 9

Zmiany terytorium Księstwa Trizondalu oraz przebiegu granic zewnętrznych Księstwa Trizondalu będą następowały w drodze decyzji władz Księstwa Sarmacji podjętych na wniosek rządu Księstwa Trizondalu, zgodnie z prawem i zwyczajami międzynarodowymi.

Rozdział III
KONSTYTUCYJNIE GWARANTOWANE PRAWA I WOLNOŚCI,
OCHRONA PORZĄDKU KONSTYTUCYJNEGO ORAZ
SIŁY ZBROJNE I BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE

Artykuł 10

Konstytucja oraz Ustawy Konstytucyjne Księstwa Sarmacji, wraz z późniejszymi zmianami, stanowią najwyższe prawo Księstwa Trizondalu.

(Art. 10 w brzmieniu ustalonym Traktatem o zmianie Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu z dnia 31 października 2008 r.)

Artykuł 11

 1. Strony internetowe i bazy danych Księstwa Trizondalu, jednostek samorządu terytorialnego Księstwa Trizondalu oraz organów i instytucji Księstwa Trizondalu i jednostek samorządu terytorialnego Księstwa Trizondalu są zamieszczane na serwerze Księstwa Sarmacji.
 2. W razie zaistnienia szczególnych powodów technicznych lub innych, Jego Książęca Mość Książę Sarmacji może wyrazić zgodę na zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych poza serwerem Księstwa Sarmacji, pod warunkiem otrzymania pełnych uprawnień administratorskich do stron internetowych lub bazy danych. Zgoda taka może zostać wycofana z uwagi na interes Księstwa Sarmacji.
 3. Jego Książęca Mość Książę Sarmacji posiada pełne uprawnienia administratorskie w oficjalnych lub stworzonych przez Księstwo Trizondalu, jednostki samorządu terytorialnego Księstwa Trizondalu albo ich funkcjonariuszy miejscach publicznych.

Artykuł 12

Na stronach internetowych Księstwa Trizondalu oraz innych oficjalnych stronach internetowych Księstwa Trizondalu zamieszcza się wyraźną informację o przynależności Księstwa Trizondalu do Korony Księstwa Sarmacji.

Artykuł 13

 1. Jedynymi siłami zbrojnymi Księstwa Trizondalu są Książęce Siły Zbrojne Księstwa Sarmacji.
 2. Księstwo Sarmacji gwarantuje możliwość kultywowania, w ramach Książęcych Sił Zbrojnych, tradycji wojskowych Księstwa Trizondalu.
 3. Księstwo Trizondalu może utrzymywać własne i odrębne od Książęcych Sił Zbrojnych siły porządkowe.

Artykuł 14

 1. Księstwo Sarmacji gwarantuje ochronę bezpieczeństwa zewnętrznego Księstwa Trizondalu.
 2. Atak na Księstwo Trizondalu będzie uważany za atak na Księstwo Sarmacji.

Rozdział IV
SYSTEM GOSPODARCZY, SYSTEM BANKOWY
ORAZ SYSTEM EWIDENCYJNY

Artykuł 15

Księstwo Trizondalu przystępuje do systemów ewidencyjnego (ludności, działalności gospodarczej i gruntów), bankowego i gospodarczego Księstwa Sarmacji.

Artykuł 16

 1. Czynności ewidencyjne w odniesieniu do podmiotów Księstwa Trizondalu są wykonywane przez właściwe organy Księstwa Sarmacji.
 2. (Skreślony)
 3. Sprawy imigracji, emigracji, ekstradycji i deportacji należą do kompetencji władz Księstwa Sarmacji.

(Art. 16 ust. 2 skreślony Traktatem o zmianie Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu z dnia 31 października 2008 r.)

Artykuł 17

 1. Walutą Księstwa Trizondalu jest libert.
 2. Księstwo Trizondalu może ustanowić odrębną nazwę waluty.

Artykuł 18

 1. Do systemu informatycznego Księstwa Sarmacji dodaje się następujące miejscowości Księstwa Trizondalu: Trizopolis, Merida i Ulsania.
 2. (Skreślony)

(Art. 18 ust. 2 skreślony Traktatem o zmianie Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu z dnia 31 października 2008 r.)

Artykuł 19

W odniesieniu do spraw majątkowych oraz ochrony własności podmiotów Księstwa Trizondalu i konkurencji, w zakresie wynikającym z postanowień niniejszego traktatu, stosowane będą odpowiednio przepisy prawa Księstwa Sarmacji.

Rozdział V
OBYWATELSTWO ORAZ TYTUŁY
ARYSTOKRATYCZNE I SZLACHECKIE

Artykuł 20

 1. Obywatelstwem w Księstwie Trizondalu jest obywatelstwo sarmackie.
 2. Pełnienie funkcji Księcia Trizondalu, członka rządu Trizondalu, gubernatora, naczelnika miejscowości oraz Sekretarza Stanu do spraw zagranicznych Księstwa Trizondalu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji wymaga obywatelstwa sarmackiego.

Artykuł 21

 1. Księstwo Trizondalu będzie mogło w porozumieniu z Jego Książęcą Mością Księciem Sarmacji ustanowić odrębne obywatelstwo, pod warunkiem równouprawnienia obywateli sarmackich i obywateli trizondalskich.
 2. Przywilej Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji będzie mógł jednakże oznaczyć przypadki, w których określone uprawnienia polityczne będą wymagały posiadania obywatelstwa trizondalskiego obok obywatelstwa sarmackiego.

Artykuł 22

 1. Tytułami arystokratycznymi i szlacheckimi w Księstwie Trizondalu są tytuły sarmackie.
 2. Ustanowienie przez Księstwo Trizondalu odrębnej hierarchii tytułów honorowych będzie podlegało sankcji Jego Książęcej Mości Księcia Sarmacji.

Rozdział VI
SĄDY I PROKURATURA

Artykuł 23

 1. Sądownictwo konstytucyjne i administracyjne należy do kompetencji władz Księstwa Sarmacji.
 2. Orzekanie w drugiej instancji w sprawach karnych i cywilnych należy do kompetencji władz Księstwa Sarmacji.

Artykuł 24

 1. Księstwo Trizondalu będzie mogło posiadać własny sąd, orzekający w pierwszej instancji w sprawach karnych i cywilnych.
 2. Do właściwości Sądu Księstwa Trizondalu należą w pierwszej instancji:
  1. sprawy karne o przestępstwa lub wykroczenia popełnione na terytorium Księstwa Trizondalu przez mieszkańców Księstwa Trizondalu, chyba że przestępstwo lub wykroczenie popełniono również na terytorium podlegającym jurysdykcji Księstwa Sarmacji innym niż terytorium Księstwa Trizondalu,
  2. sprawy cywilne ze stosunków pomiędzy mieszkańcami Księstwa Trizondalu.

Artykuł 25

Prokuratura Generalna Księstwa Sarmacji oraz inne organy władzy państwowej Księstwa Sarmacji powołane do ścigania przestępstw będą posiadały swobodę działania na terytorium Księstwa Trizondalu, zgodnie z przepisami prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

Rozdział VII
PORZĄDEK PRAWNY

Artykuł 26

 1. Przepisy prawa oraz decyzje administracyjne władz Księstwa Trizondalu oraz jednostek samorządu terytorialnego Księstwa Trizondalu podlegają obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji pod rygorem ich nieważności.
 2. (Skreślony)

(Art. 26 ust. 2 skreślony Traktatem o zmianie Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu z dnia 31 października 2008 r.)

Artykuł 27

 1. Ustawy i dekrety z mocą ustawy Księstwa Sarmacji obowiązują bezpośrednio na terytorium Księstwa Trizondalu.
 2. (Skreślony)

(Art. 27 ust. 2 skreślony Traktatem o zmianie Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu z dnia 31 października 2008 r.)

Artykuł 28

 1. Sprawy z zakresu wewnętrznej organizacji władz, edukacji, nauki, środków masowego przekazu, wyznań, promocji, sportu oraz kultury i sztuki należą do wyłącznych kompetencji Księstwa Trizondalu, z zastrzeżeniem obowiązku zgodności przepisów prawa Księstwa Trizondalu oraz wydawanych w tych sprawach decyzji administracyjnych z Konstytucją Księstwa Sarmacji oraz niniejszym traktatem.
 2. Dla spraw, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 27, chyba, że ustawy i dekrety z mocą ustawy Księstwa Sarmacji nie ograniczają swobody funkcjonowania podmiotom prawa publicznego lub prywatnego.

Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 29

 1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Trizopolis.
 2. Niniejszy traktat utraci moc po upływie czternastu dni od dnia jego wypowiedzenia.

Załącznik
KONSTYTUCJA KSIĘSTWA TRIZONDALU

Artykuł 1

 1. Księstwo Trizondalu jest krajem Korony Księstwa Sarmacji.
 2. Prawo Księstwa Trizondalu stanowią, w hierarchii ważności: prawo Księstwa Sarmacji wraz z Traktatem Unii Księstwa Sarmacji i Księstwa Trizondalu, konstytucja, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Artykuł 2

 1. Suwerenem Księstwa Trizondalu jest Książę Sarmacji.
 2. Władzę ustawodawczą w Księstwie Trizondalu sprawują Książę i Senat.
 3. Władzę wykonawczą w Księstwie Trizondalu sprawują Książę i Rząd.
 4. Władzę sądowniczą w Księstwie Trizondalu sprawuje Sąd Książęcy.

Artykuł 3

 1. Herbem Księstwa Trizondalu jest „tarcza trójdzielna w skos, której pola są naprzemiennie czerwone i białe, w polu białym trzy molety niebieskie”.
 2. Barwami Księstwa Trizondalu są kolory czerwony i biały, ułożone w trzech skośnych, równoległych pasach o równej szerokości, z których górny i dolny są koloru czerwonego, a środkowy — koloru białego.
 3. Flagą Księstwa Trizondalu jest prostokąt o barwach Księstwa Trizondalu o stosunku długości do szerokości wynosi 8:5, z trzema moletami niebieskimi umieszczonymi w środku pasa białego.
 4. Stolicą Księstwa Trizondalu jest Trizopolis.

Artykuł 4

 1. Liczbę senatorów określa dekret Księcia.
 2. Senat jest wybierany w wyborach powszechnych, większościowych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym
 3. Senat jest wybierany na trzymiesięczną kadencję. Kadencja rozpoczyna się z chwilą zwołania Senatu na obrady i trwa chwili zwołania na obrady Senatu następnej kadencji. Książę może, na wniosek Premiera, skrócić kadencję Senatu lub ją jednorazowo przedłużyć o miesiąc.
 4. Wybory do Senatu zarządza Książę. Książę zwołuje nowo wybrany Senat na obrady i zarządza wybór Marszałka.

Artykuł 5

 1. Pracami Senatu kieruje Marszałek wybierany przez Senat z jego grona.
 2. Marszałek powołuje i odwołuje Wicemarszałka.
 3. Senat przyjmuje ustawy i uchwały większością trzech piątych głosów przy udziale co najmniej połowy senatorów.
 4. Ustawy podpisuje Książę. Książę może odmówić podpisania ustawy.

Artykuł 6

 1. Rząd składa się z Księcia, Premiera i ministrów.
 2. Książę powołuje Premiera spośród członków ugrupowania dysponującego większością w Senacie.
 3. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Premiera.
 4. Dekret Księcia określa wewnętrzną organizację Rządu.

Artykuł 7

 1. Książę, na wniosek Premiera, może wydać dekret z mocą ustawy.
 2. Dekret z mocą ustawy może być uchylony przez Senat w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia.
 3. Książę może uchylić rozporządzenie Premiera lub ministra.

Artykuł 8

 1. Sędziów Sądu Książęcego powołuje i odwołuje Książę za zgodą Senatu.
 2. Książę powołuje przewodniczącego Sądu Książęcego z grona sędziów.

Artykuł 9

Suweren wyraża zgodę na zmianę konstytucji oraz w imieniu Księstwa Trizondalu ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.

Artykuł 10

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy przyjętej przez Senat większością trzech czwartych głosów, za zgodą Suwerena.

* * *

Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 26 kwietnia 2007 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny