Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 12266 [X]

Grodzisk, dnia 22 czerwca 2021 r.

Ustawa Sejmu nr 396

o systemowych wypłatach wynagrodzeń funkcjonariuszy państwowych

Art. 1

W Ustawie Sejmu nr 377 o Finansach Publicznych z dnia 30 września 2020 r. (Dz. P. poz. 11796 z późn. zm.) po art. 7. dodaje się art. 7a. w brzmieniu:

Art. 7a. [Systemowe wypłaty wynagrodzeń]

  1. Lista władz dostępna na stronie głównej Księstwa Sarmacji zawiera spis osób będących funkcjonariuszami państwowymi, radcami Naczelnej Izby Architektury oraz Księcia.
  2. Za aktualność listy władz odpowiedzialny jest Kanclerz, który może w drodze zarządzenia przekazać to zadanie do ministra właściwego ds. wewnętrznych.
  3. Osoby znajdujące się na liście władz mogą każdego dnia pomiędzy godzinami 0:00 a 24:00 pobrać należną im stawkę dziennego wynagrodzenia.
  4. Ust. 3 art. 7a niniejszej Ustawy nie stosuje się do Księcia, członków Dworu Książęcego i radców Naczelnej Izby Architektury.
  5. Nieaktualność listy władz względem stanu faktycznego nie może być powodem do roszczeń wobec Korony Księstwa Sarmacji.


Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od dnia opublikowania jej w Dzienniku Praw.

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny