Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 12291 [X]

Angemont, dnia 4 sierpnia 2021 r.

Ustawa Zgromadzenia Krajowego

o zmianie konstytucji Królestwa Hasselandu

Art. 1.

W Konstytucji Królestwa Hasselandu z dnia 9 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
Art. 21 ust. 3, w brzmieniu:

"Lord Szambelan może pozbawić członka Zgromadzenia Krajowego mandatu w przypadku nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach."

otrzymuje brzmienie:

"Lord Szambelan może pozbawić członka Zgromadzenia Krajowego mandatu w przypadku:
a) nieuczestniczenia w trzech następujących po sobie głosowaniach,
b) utraty obywatelstwa sarmackiego,
c) skazania go na karę więzienia."

Dodaje się ust. 4, w brzmieniu:

"Członek Zgromadzenia Krajowego pozbawiony mandatu na mocy przepisu poprzedzającego może ponownie uzyskać mandat nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia jego utraty."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Santiago Vilarte hrabia von Hippogriff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny