Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUchwały Senatu, poz. 12293 [X]

Angemont, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Uchwała Zgromadzenia Krajowego

- Regulamin

Art. 1.

1. Zgromadzenie Krajowe (dalej: Zgromadzenie) funkcjonuje, jeżeli co najmniej trzy osoby zadeklarowały uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz zostały wpisane na listę członków Zgromadzenia.
2. Lord Szambelan jest członkiem Zgromadzenia z mocy prawa i nie jest uwzględniany jako członek Zgromadzenia w myśl ust. 1 niniejszego przepisu.
3. Przewodniczącym Zgromadzenia Krajowego jest Lord Szambelan.

Art. 2.

1. Lord Szambelan może wyznaczyć w drodze postanowienia Lorda Sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie obrad spośród członków Zgromadzenia Krajowego.
2. Lord Szambelan odwołuje Lorda Sekretarza w drodze postanowienia.

Art. 3.

Obrady Zgromadzenia Krajowego odbywają się w związku z każdorazowo złożonym projektem uchwały, ustawy lub innego aktu. Zgromadzenie Krajowe może tez zwołać Lord Szambelan dla debaty nie dotyczącej procesu legislacyjnego. Debata nielegislacyjna może zakończyć się uchwaleniem konkluzji, które nie podlegają wpisowi do Dziennika Praw i nie są aktami normatywnymi.

Art. 4.

Obrady Zgromadzenia Krajowego obejmują:
a) Nie mniej niż 3 oraz nie więcej niż 14 dni na debatę,
b) Nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 dni na głosowanie,
c) Nie więcej niż 3 dni na złożenie weta przez Lorda Szambelana.

Art. 5.

Ustawy oraz uchwały podpisuje oraz publikuje w Dzienniku Praw Lord Szambelan. 

Art. 6.

Lord Szambelan ma obowiązek umotywowania złożonego weta, w szczególności wskazania przepisów, których ono dotyczy, jeśli nie dotyczy to całego aktu, bądź wskazania ważnego interesu Hasselandu, który byłby naruszony poprzez przyjęcie danego aktu.

Art. 7.

Członkowie Zgromadzenia dysponują następującą wagą głosów:
a) Arcyksiążęta i diukowie hasselandzcy – 4,
b) Grandowie i markizowie – 3,
c) Hrabiowie, wicehrabiowie, baronowie – 2,
d) Pozostali członkowie Zgromadzenia – 1.

Art. 8.

Jeżeli Lord Szambelan nie powołał Przewodniczącego Zgromadzenia Krajowego, to w przypadku nierozpoczęcia debaty przez 7 dni od momentu zgłoszenia projektu obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia Krajowego obejmuje najstarszy tytułem aktywny członek Zgromadzenia Krajowego.

Art. 9.

Lord Szambelan lub Lord Sekretarz mają prawo upomnieć bądź czasowo wykluczyć z obrad osobę naruszającą porządek debaty, na okres nie dłuższy niż czternaście dni.

Art. 10. [Przepisy przejściowe]

W ciągu 30 dni od uchwalenia niniejszego regulaminu Lord Szambelan jest zobowiązany do wydania dekretu z mocą ustawy, uchylającego dekret LS z mocą ustawy z dnia 2 października 2020 r. – Regulamin Zgromadzenia Krajowego.

Art. 11.

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu.

(—) Santiago Vilarte hrabia von Hippogriff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny