Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 12346 [X]

Grodzisk, dnia 13 września 2021 r.

Rozporządzenie Księcia

o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych

W uznaniu wybitności zasług oraz niestrudzonej pracy poczynionej na chwałę i rozwój Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Sarmackiej, ustanawia się ordery oraz odznaczenia — wyraz najwyższej wdzięczności Ojczyzny dla Tych, którzy na tę wdzięczność zasługują.

 

Artykuł 1.
Ogólne zasady

 1. Niniejszym Rozporządzeniem ustanawiamy ordery oraz odznaczenia, które nadaje się na celem uhonorowania tych, którzy na wielu polach działają dla dobra Ojczyzny oraz na Jej chwałę.
 2. Niniejsze Rozporządzenie reguluje zasady nadawania niektórych orderów oraz odznaczeń na terytorium Księstwa Sarmacji.
 3. Wzory dla poszczególnych orderów i odznaczeń określa zarządzenie Księcia, niewymagające zatwierdzenia przez Sejm.
 4. Baretki nadanych orderów i odznaczeń uwidacznia się w profilu odznaczonej osoby w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 5. Baretki orderów i odznaczeń nadanych przez państwa obce uwidacznia się w profilu nagrodzonej osoby w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na umotywowany wniosek złożony do Księcia przez osobę zainteresowaną.
 6. Ordery oraz odznaczenia nadaje się mieszkańcom Księstwa Sarmacji oraz w wyszczególnionych przypadkach – obcokrajowcom.
 7. Nadane ordery i odznaczenia odbiera się w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji lub pozbawienia praw publicznych.

Artykuł 2. 
Ordery i ogólne zasady ich nadawania

 1. Ordery są najwyższym wyrazem uznania za szczególne zasługi położone dla Księstwa Sarmacji.
 2. Wyróżnia się cztery typy orderów:
  1. ordery krajowe — nadawane za zasługi na rzecz całego kraju;
  2. ordery wojskowe — nadawane za zasługi na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych;
  3. ordery Starosarmacji — nadawane za zasługi na rzecz Starosarmacji;
  4. ordery Królestwa Hasselandu — nadawane za zasługi na rzecz Królestwa Hasselandu.
 3. Zasady oraz warunki nadawania orderów Starosarmacji i Królestwa Hasselandu określają akty prawa samorządowego, a zapisy niniejszego Rozporządzenia w ich przypadkach nie stosuje się.
 4. Ordery krajowe i wojskowe na mocy postanowienia nadaje Książę.
 5. Niektóre ordery dzielą się na klasy, a daną klasę orderu nadaje się jednej osobie wyłącznie raz.
 6. Ordery bezklasowe jednej osobie nadaje się raz.
 7. Ordery nadawane przez Księcia nadaje się raz w ciągu roku w poniższych terminach:
  1. ordery krajowe — 25 maja, w dniu rocznicy powstania Księstwa Sarmacji;
  2. ordery wojskowe — 8 września, w święto Książęcych Sił Zbrojnych
 8. Książę w szczególnych okolicznościach, po roztropnym namyśle, nie musi stosować się do terminów i ograniczeń nadań wskazanych w powyższym artykule 2 ustępie 7 i może nadać ordery w innym, wybranym przez siebie terminie.
 9. Artykułu 2 ustępu 7 nie stosuje się w przypadku nadania Najwyższego Orderu Orła Sarmackiego.
 10. Dla orderów z podziałem na klasy ustanawia się następujące limity nadań podczas uroczystości nadania w danej klasie:
  1. Dla orderu pięcioklasowego:
   a. I klasa — maksymalnie 1 nadanie
   b. II klasa — maksymalnie 2 nadania;
   c. III klasa — maksymalnie 3 nadania;
   d. IV klasa — maksymalnie 5 nadań;
   e. V klasa — maksymalnie 6 nadań.
  2. Dla orderu trzyklasowego:
   1. I klasa — maksymalnie 2 nadania;
   2. II klasa — maksymalnie 4 nadania;
   3. III klasa — maksymalnie 6 nadań.
 11. Książę w szczególnych okolicznościach po roztropnym namyśle może nie zastosować się do limitów nadań wskazanych w powyższym artykule 2 ustępie 10.
 12. Podczas uroczystości nadania jednej osobie mogą zostać nadane maksymalnie dwa ordery.
 13. Książę po roztropnym namyśle może nie zastosować się do powyższego artykułu 2 ustępu 12.
 14. Książę jest uprawniony do I klas orderów ex offico.

Artykuł 3. 
Najwyższy Order Orła Sarmackiego 

 1. Najwyższy Order Orła Sarmackiego to najwyższy wyraz uhonorowania, jaki można otrzymać na terytorium Księstwa Sarmacji; nadawany osobie, która odznaczyła się szczególnie wybitnymi zasługami, które sprawiły, że Sarmacja urosła w siłę i chwałę.
 2. Najwyższy Order Orła Sarmackiego nie dzieli się na klasy.
 3. Najwyższy Order Orła Sarmackiego na mocy postanowienia nadaje Książę z inicjatywy własnej na specjalnie zorganizowanej publicznej uroczystości po zapoznaniu się z opinią Senatu.
 4. Książę nadaje Najwyższy Order Orła Sarmackiego raz w ciągu roku.
 5. Książę osobie uhonorowanej Najwyższym Orderem Orła Sarmackiego nadaje w ciągu 7 dni od dnia nadania, w myśl odrębnych przepisów prawa, honorowe obywatelstwo Księstwa Sarmacji.

Artykuł 4. 
Ordery krajowe

 1. W skład orderów krajowych wchodzą:
  1. Order Korony;
  2. Order Przyjaźni i Współpracy.
 2. Order Korony nadawany jest za zasługi na różnych polach działalności państwowej i społecznej Księstwa Sarmacji.
 3. Order Korony dzieli się na pięć klas według poniższego nazewnictwa:
  1. I klasa: Krzyż Wielki;
  2. II klasa: Krzyż Komandorski z Gwiazdą;
  3. III klasa: Krzyż Komandorski;
  4. IV klasa: Krzyż Oficerski;
  5. V klasa: Krzyż Kawalerski.
 4. Order Przyjaźni i Współpracy nadawany jest obcokrajowcom, którzy przyczynili się do poprawy stosunków między Księstwem Sarmacji a obcym państwem oraz działali na rzecz dobrego imienia Księstwa Sarmacji na arenie międzynarodowej.
 5. Order Przyjaźni i Współpracy dzieli się na trzy klasy.

Artykuł 5.
Ordery wojskowe

 1. W skład orderów wojskowych wchodzi Order Księcia Unisława.
 2. Order Księcia Unisława nadawany jest za szczególne zasługi na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych.
 3. Order Księcia Unisława dzieli się na pięć klas według poniższego nazewnictwa:
  1. I klasa: Krzyż Wielki;
  2. II klasa: Krzyż Komandorski;
  3. III klasa: Krzyż Oficerski;
  4. IV klasa: Krzyż Kawalerski;
  5. V klasa: Krzyż Żołnierski.

Artykuł 6.
Odznaczenia i ogólne zasady ich nadawania 

 1. Odznaczenia są wyrazem uznania za bieżącą, niestrudzoną pracę i zasługi na rzecz Księstwa Sarmacji i jego struktur oraz wyrazem upamiętniania szczególnych osób, miejsc i wydarzeń.
 2. Odznaczenia dzielą się na cztery typy:
  1. odznaczenia krajowe;
  2. odznaczenia wojskowe;
  3. odznaczenia Starosarmacji;
  4. odznaczenia Królestwa Hasselandu.
 3. Zasady oraz warunki nadawania odznaczeń Starosarmacji i Królestwa Hasselandu określają akty prawa samorządowego, a przepisy tego Rozporządzenia w ich przypadkach nie stosuje się.
 4. Odznaczenia krajowe nadaje Książę, a odznaczenia wojskowe nadaje Hetman Wielki lub w szczególnych wypadkach Książę za zgodą Hetmana.
 5. Odznaczenia mogą dzielić się na stopnie i mogą być nadawane wielokrotnie.

Artykuł 7. 
Odznaczenia krajowe

 1. W skład odznaczeń krajowych wchodzą:
  1. Krzyż Zasługi;
  2. Medal Zasługi;
  3. Medal Odrodzenia Sarmacji;
  4. Medal Ofiarodawców Sarmacji;
  5. Medal Nadwyżki;
  6. Medal Koronacyjny;
  7. Medal Jubileuszowy;
  8. Medale okolicznościowe.
 2. Wzory Medalu Koronacyjnego, Medalu Jubileuszowego i medali okolicznościowych określa się w każdorazowych zarządzeniach Księcia w sprawie ich nadania.
 3. Krzyż Zasługi i Medal Zasługi nadawane są za nieprzerwaną pracę i działania na wielu polach na rzecz Księstwa Sarmacji.
 4. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie według poniższego nazewnictwa:
  1. Złoty Krzyż Zasługi;
  2. Srebrny Krzyż Zasługi;
  3. Brązowy Krzyż Zasługi.
 5. Medal Zasługi dzieli się na trzy stopnie według poniższego nazewnictwa:
  1. Złoty Medal Zasługi;
  2. Srebrny Medal Zasługi;
  3. Brązowy Medal Zasługi.
 6. Krzyże Zasługi nadawane są raz w ciągu roku, a Medale Zasługi raz na 6 miesięcy.
 7. Książę po roztropnym namyśle może nie zastosować się do limitów wskazanych w powyższym artykule 7 ustępie 6.
 8. Dany stopień Krzyża Zasługi lub Medalu Zasługi nadawane są jednej osobie tylko raz.
 9. Nadawanie Krzyża Zasługi i Medalu Zasługi odbywa się nierozerwalnie według poniższej hierarchii od najniższego do najwyższego stopnia:
  1. Brązowy Medal Zasługi;
  2. Srebrny Medal Zasługi;
  3. Złoty Medal Zasługi;
  4. Brązowy Krzyż Zasługi;
  5. Srebrny Krzyż Zasługi;
  6. Złoty Krzyż Zasługi.
 10. Podczas uroczystości nadania, nadanie jednej osobie wyższego stopnia Krzyża Zasługi lub Medalu Zasługi następuje tylko o jeden stopień wzwyż, zachowując podaną w powyższym artykule 7 ustępie 9 hierarchię.
 11. Medal Odrodzenia Sarmacji nadawany jest w okresie po zakończeniu krajowego kryzysu osobie, która swymi działaniami przyczyniła się do zażegnania krytycznej dla kraju sytuacji. Medal Odrodzenia Sarmacji nie dzieli się na stopnie i może być nadany wielokrotnie.
 12. Medal Ofiarodawców Sarmacji nadawany jest osobie, która poprzez realne środki finansowe oraz materialne wsparła dalsze funkcjonowanie i rozwój Księstwa Sarmacji. Medal Ofiarodawców Sarmacji nie dzieli się na stopnie i może być nadany wielokrotnie.
 13. Medal Nadwyżki nadaje Książę za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy. Medal Nadwyżki nie dzieli się na stopnie i może być nadany wielokrotnie.
 14. Medal Koronacyjny nadawany jest z okazji koronacji każdoczesnego Księcia Sarmacji na zasadach określonych w zarządzeniu w sprawie jego ustanowienia. Medal Koronacyjny nie dzieli się na stopnie i może być nadany wielokrotnie.
 15. Medal Jubileuszowy nadawany jest z okazji szczególnej dla Księstwa Sarmacji rocznicy na zasadach określonych w zarządzeniu w sprawie jego ustanowienia. Medal Jubileuszowy nie dzieli się na stopnie.
 16. Medale okolicznościowe są nadawane w związku ze szczególnymi sytuacjami celem upamiętnienia ważnych wydarzeń, miejsc czy osób na zasadach określonych w zarządzeniu w sprawie ustanowienia każdego z nich.

Artykuł 8. 
Odznaczenia wojskowe

 1. W skład odznaczeń wojskowych wchodzą:
  1. Wojskowy Krzyż Zasługi;
  2. Wojskowy Medal Zasługi;
  3. Krzyż Rycerski;
  4. Medal Służby Bojowej;
  5. Medal za Długoletnią Służbę Wojskową.
 2. Wojskowy Krzyż Zasługi i Wojskowy Medal Zasługi nadawane są za nieprzerwaną i wzorową służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych.
 3. Wojskowy Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie według poniższego nazewnictwa:
  1. Złoty Wojskowy Krzyż Zasługi;
  2. Srebrny Wojskowy Krzyż Zasługi;
  3. Brązowy Wojskowy Krzyż Zasługi.
 4. Wojskowy Medal Zasługi dzieli się na trzy stopnie według poniższego nazewnictwa:
  1. Wojskowy Złoty Medal Zasługi;
  2. Wojskowy Srebrny Medal Zasługi;
  3. Wojskowy Brązowy Medal Zasługi.
 5. Poszczególne stopnie Wojskowego Krzyża Zasługi i Wojskowego Medalu Zasługi nadawane są jednej osobie tylko raz.
 6. Nadawanie Wojskowego Krzyża Zasługi i Wojskowego Medalu Zasługi odbywa się nierozerwalnie według poniższej hierarchii od najniższego do najwyższego odznaczenia:
  1. Wojskowy Brązowy Medal Zasługi;
  2. Wojskowy Srebrny Medal Zasługi;
  3. Wojskowy Złoty Medal Zasługi;
  4. Wojskowy Brązowy Krzyż Zasługi;
  5. Wojskowy Srebrny Krzyż Zasługi;
  6. Wojskowy Złoty Krzyż Zasługi.
 7. Dla jednego żołnierza nadanie wyższego stopnia Wojskowego Krzyża Zasługi lub Wojskowego Medalu Zasługi następuje tylko o jeden stopień wzwyż, zachowując podaną w powyższym artykule 8 ustępie 6 hierarchię.
 8. Krzyż Rycerski nadawany jest żołnierzowi, który swoim aktem męstwa i walecznością wsławił się na polu walki. Krzyż Rycerski nie dzieli się na stopnie i może być nadany wielokrotnie.
 9. Medal Służby Bojowej nadawany jest żołnierzowi, który wziął udział w działaniach bojowych. Medal Służby Bojowej nie dzieli się na stopnie i może być nadany wielokrotnie.
 10. Medal za Długoletnią Służbę Wojskową nadawany jest żołnierzowi za wiele lat niestrudzonej służby w Książęcych Siłach Zbrojnych. Medal za Długoletnią Służbę Wojskową nie dzieli się na stopnie i może być nadany wielokrotnie.
 11. Szczegółowe zasady i warunki nadawania odznaczeń wojskowych określa Hetman Wielki Książęcych Sił Zbrojny

Artykuł 9. 
Przepisy końcowe

 1. Inne przypadki nieuregulowane niniejszym Rozporządzeniem rozstrzyga Książę.
 2. Zgromadzone do tej pory punkty zasług, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych z dnia 2 maja 2018 r. (Dz.P poz. 10053), zostają zachowane i można je bezterminowo wykorzystać wedle dostępnych możliwości technicznych.
 3. Tracą moc: 
  1. Rozporządzenie Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych z dnia 2 maja 2018 r. (Dz.P, poz. 10053);
  2. Rozporządzenie Księcia o Medalu Rocznicowym z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz.P, poz. 6582);
  3. Rozporządzenie Księcia o orderze i odznaczeniach wojskowych z dnia 7 września 2012 r. (Dz.P, poz. 5516).
 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny