Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 12354 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2021 r.

Rozporządzenie Księcia

w sprawie kryteriów uznawania innych mikronacji

MY, ARKADIUSZ MAKSYMILIAN,

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża

 

Na podstawie art. 24a ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji zarządzamy, co następuje:

Art. 1.

 1. Księstwo Sarmacji może uznać państwowość innych mikronacji w drodze postanowienia Księcia.
 2. Książę wydaje postanowienie w sprawie o której mowa w ust. 1, zwłaszcza wtedy, jeżeli dana mikronacja spełnia większość poniższych warunków:
  1. posiada stałą liczbę aktywnych mieszkańców, nie mniejszą niż 3;
  2. posiada przynajmniej jedno miejsce publiczne, aktywne w ciągu 30 dni poprzedzających uznanie;
  3. posiada suwerenną władzę sprawującą zdolną do wchodzenia w relacje międzynarodowe;
  4. posiada określone terytorium na mapach geograficznych mikronacji;
  5. nie wysuwa roszczeń terytorialnych pod adresem Księstwa Sarmacji ani nie prowadzi względem niego działań wrogich;
  6. nie działa wbrew interesom lub na szkodę Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Książę może, w drodze postanowienia, wycofać uznanie państwowości mikronacji, zwłaszcza w przypadku zaprzestania spełniania warunków określonych w art. 1 ust. 2.

Art. 3.

W postanowienia, o którym mowa w art. 2., Książę zamieszcza oświadczenie które stwierdza, czy dotychczasowe umowy z państwem którego uznanie państwowości ma zostać wycofane, ulegają zawieszeniu do czasu ponownego uznania, czy zostają przez Księstwo Sarmacji wypowiedziane.

Art. 4.

W postanowieniach o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz art. 2 zamieszcza się załącznik, w którym zawiera się listę aktualnie uznawanych przez Księstwo Sarmacji mikronacji.

Art. 5.

Dotychczasowy stan państw uznawanych przez Księstwo Sarmacji uznaje się za obowiązujący.

 Art. 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny