Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 12381 [X]

Grodzisk, dnia 6 października 2021 r.

Ustawa Sejmu

o rozporządzeniach Księcia

Art. 1.

 1. Ilekroć w ustawie mowa jest o “zaszczytach”, rozumie się przez to:
  1. tytuły honorowe, a w szczególności tytuły arystokratyczne i tytuły szlacheckie,
  2. lenna,
  3. herby,
  4. ordery i odznaczenia.
 2. Książę, w drodze rozporządzenia, określa zasady nadawania i utraty zaszczytów. Rozporządzenia te nie wymagają zgody Sejmu, z zastrzeżeniem artykułu 3.
 3. W rozporządzeniach, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Książę może ustanawiać organy i urzędy doradcze, mające istotny wpływ na nadawanie przez Księcia zaszczytów.

Art. 2. 

Książę wydaje rozporządzenia, o których mowa w artykule poprzedzającym, bacząc na potrzebę stworzenia adekwatnego, dla stanu demograficznego państwa, sprawnie działającego systemu zdobywania zaszczytów.

Art. 3.

Rozporządzenie musi zostać zatwierdzone przez Sejm, jeśli wprowadza ono zmiany w zasadach utraty zaszczytów, o ile nie wymagają one zgody lub wniosku ich posiadacza.

Art. 4.

 1. Ustawa ma zastosowanie do obecnie funkcjonujących rozporządzeń, o których mowa w art. 1.
 2. Z dniem wejście w życia ustawy, traci moc Ustawa Sejmu o rozporządzeniach Księcia z dnia 3 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 11978).
 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

 

 

                                                        

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny