Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 12382 [X]

Angemont, dnia 8 października 2021 r.

Ustawa Zgromadzenia Krajowego

o Heroldii Królestwa

Art. 1.

Heroldia Królestwa Hasselandu, zwana dalej Heroldią, jest urzędem gromadzącym i sprawdzającym informacje o nadaniach tytułów, nobilitacjach, indygenatach, a także gromadzącym wizerunki herbów wraz z nazwiskami rodów, którym herby te są przypisane, oraz dbający o poprawność tych herbów.

Art. 2.

Heroldią kieruje Lord Strażnik Pieczęci, który:
1. służy opinią dla Lorda Szambelana w sprawie nadań tytułów szlacheckich i arystokratycznych,
2. stwierdza poprawność projektów herbów dla nowych nadań,
3. wydaje oficjalne, półroczne komunikaty w sprawie stanu szlachty i arystokracji hasselandzkiej,
4. jest rzecznikiem szlachty i arystokracji hasselandzkiej w sprawach ściśle jej dotyczących.

Art. 3.

Lord Strażnik Pieczęci wybierany jest na 6 miesięcy przez członków Zgromadzenia Krajowego; musi być szlachcicem. Wybory przeprowadza Lord Szambelan.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Praw.

(—) Santiago Vilarte hrabia von Hippogriff
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny