Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 12390 [X]

Grodzisk, dnia 17 października 2021 r.

Ustawa Sejmu

o zmianie Ustawy Sejmu o finansach i innych ustaw

W Ustawie Sejmu nr 377 o Finansach Publicznych (poz. 11796) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1.


1.   Art. 19 ust. 2. pkt 3., w brzmieniu:

„Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w danym dniu wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
[…] zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.”
Uchyla się.


2.    Art. 19 ust. 4, w brzmieniu:

„Wynagrodzenie za Pracę Społeczną może zostać powiększone o premię wypłacaną jednorazowo wraz z wypłatą stawki podstawowej.”
Uchyla się.

3.   Art. 19 ust. 5, w brzmieniu:

„Wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość i warunki przyznania premii określa uchwała Rady Ministrów.”
Przyjmuje brzmienie:
„Wysokość wynagrodzenia podstawowego określa uchwała Rady Ministrów.”

4.    Art. 9. ust. 1. w brzmieniu:

"1. Rada Ministrów w drodze uchwały przyznaje nagrody i dotacje, przy czym łączna ich suma w miesiącu nie może przekraczać 1 000 000 lt."
przyjmuje brzmienie:
"1. Kanclerz przyznaje nagrody i dotacje, przy czym kwota pojedynczej nagrody lub dotacji nie może przekroczyć 35 000 lt."

5.   W art. 9. dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jeżeli nagroda lub dotacja przekracza kwotę 35 000 lt, przyznana zostaje ona w drodze uchwały Rady Ministrów.”

6.    Art. 13. w brzmieniu:

"Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych."
Uchyla się.

Art. 2.


W Ustawie Sejmu nr 383 o nauce i szkolnictwie:

1.   Art. 20. [Benefity płacowe] w brzmieniu:
"Wynagrodzenie miesięczne za sprawowanie funkcji publicznych osób posiadających stopień naukowy zwiększa się o:
5% w przypadku osób posiadających stopień magistra internetowego;
10% w przypadku osób posiadających stopień doktora internetowego;
15% w przypadku osób posiadających stopień doktora habilitowanego internetowego;
20% w przypadku osób, o jakich mowa w art. 26 ust. 1,
25% w przypadku osób posiadających stopnie profesora i doktora habilitowanego internetowego.
W razie posiadania kilku stopni naukowych w kilku dziedzinach benefity płacowe, o jakich mowa w ust. 1, nie sumują się, a przy ustalaniu wynagrodzenia miesięcznego bierze się pod uwagę najwyższy posiadany stopień naukowy.
W razie uzyskania stopnia naukowego w trakcie trwania miesięcznego okresu rozliczeniowego, benefit płacowy uwzględniany jest przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za kolejny miesiąc.
Podstawą dla ustalenia benefitów płacowych, o jakich mowa w ust. 1, jest lista naukowców na stronie głównej. Książę zapewnia aktualność danych na liście."
Uchyla się.


Art. 3.

 

Uchyla się:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów o wysokości wsparcia dla aktywności i inicjatyw sportowych z dnia 15 stycznia 2017 roku,
2. Art. 3 i 4 uchwały Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek Programu Pracy Społecznej z 3 października 2020 r. w brzmieniu:

"Art. 3
1. Do wynagrodzenia za pracę społeczną może zostać dodana losowo generowana premia w kwocie 500-1000 lt.
2. Premia jest wypłacana wraz z wynagrodzeniem za pracę społeczną, jeżeli mieszkaniec uzyskał co najmniej 10 punktów aktywności od czasu poprzedniej wypłaty premii.
Art. 4
1. Jeżeli mieszkaniec ani razu nie otrzymał premii, to otrzymuje ją wraz z wynagrodzeniem za pracę społeczną po uzyskaniu co najmniej 10 punktów aktywności od czasu wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dokonaniem implementacji wymaganych zmian w systemach informatycznych Księstwa przez NIA, nie później niż 10 października 2020 r.
3. Wraz z wejściem w życie niniejszej uchwały moc prawną traci Uchwała Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek Programu Pracy Społecznej z dnia 16 kwietnia 2020 r. (poz. 11474)".

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą implementacji przez NIA, jednakże nie później niż 7 listopada 2021 r.

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny