Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 12506 [X]

Grodzisk, dnia 12 stycznia 2022 r.

Akt ratyfikacji

Umowa o podwójnym obywatelstwie pomiędzy Księstwem Sarmacji a Cesarstwem Insulii

KSIĄŻĘ KSIĘSTWA SARMACJI 
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:

W dniu 7 stycznia 2022 roku w Norringtonie została sporządzona i parafowana Umowa o podwójnym obywatelstwie pomiędzy Księstwem Sarmacji a Cesarstwem Insulii. Dzisiaj tę umowę, za zgodą Narodów Rzeczpospolitej w Sejmie Księstwa Sarmacji reprezentowanych wyrażoną Uchwałą Sejmu z dnia 12 stycznia 2022 roku, podpisuję i na pamiątkę tego wydarzenia wydaję stosowny akt ratyfikacji oznajmiając wszem i wobec, iż dokument uznaje się za zawarty w następującym brzmieniu:

Umowa o podwójnym obywatelstwie pomiędzy Księstwem Sarmacji a Cesarstwem Insulii

sporządzona w Norrington 7 stycznia 2022 roku

Wysokie Umawiające się Strony:

Jego Książęca Mość Arkadiusz Maksymilian,
Książę Sarmacji i Król Hasselandu,
w imieniu Księstwa Sarmacji

oraz

Jego Cesarska Mość Bazyli Izaak von Hohenburg Marcjan-Chojnacki,
Cesarz Insulii
w imieniu Cesarstwa Insulii

uzgodniły, co następuje:

Artykuł I


1. Posiadanie obywatelstwa sarmackiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Księstwie Sarmacji oraz posiadanie obywatelstwa insulijskiego lub sprawowanie funkcji publicznej w Cesarstwie Insulii nie stanowią przeszkody do uzyskania obywatelstwa odpowiednio insulijskiego lub sarmackiego.
2. Obywatel sarmacki lub insulijski nie mogą zostać pozbawieni obywatelstwa z powodu posiadania obywatelstwa odpowiednio insulijskiego lub sarmackiego albo sprawowania funkcji publicznej w odpowiednio Cesarstwie Insulii lub Księstwie Sarmacji.

Artykuł II


Nie stanowią przeszkody w korzystaniu z praw o charakterze politycznym:
1. jednoczesne posiadanie obywatelstwa sarmackiego i insulijskiego,
2. sprawowanie funkcji publicznej w Księstwie Sarmacji lub Cesarstwie Insulii.

Artykuł III


1. Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Umawiające się Strony.
2. Umowa utraci moc po upływie czternastu dni od dnia wypowiedzenia przez którąkolwiek z Wysokich Umawiających się Stron. 

 

(—) Arkadiusz Maksymilian
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny