Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty normatywne miejscowości, poz. 1262 [X]

, dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Rady Cesarskiego Miasta

Regulamin Rady (uchylony)

Art. 1.

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej otwiera Mer Srebrnego Rogu.

Art. 2.

Obradom Rady Miejskiej przewodniczy Mer Srebrnego Rogu.

Art. 3.

Mer Srebrnego Rogu:

 1. Stoi na straży praw i godności Rady Miejskiej.
 2. Czuwa nad powagą i porządkiem obrad.
 3. Przewodniczy pracom Rady Miejskiej oraz ustala ich porządek.
 4. W ciągu dwóch dni od dnia otrzymania projektu uchwały zarządza czytanie.
 5. Przeprowadza głosowania.
 6. Zarządza miejscem obrad i głosowania Rady Miejskiej.

 

Art. 4.

Obrady oraz głosowania Rady Miejskiej odbywają się na forum Srebrnego Rogu.

Art. 5.

Radni mają obowiązek brać aktywny udział w pracach Rady.

Art. 6.

Projekty uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Mera.

Art. 7.

 

 1. Rozpatrywanie projektów uchwał odbywa się w jednym czytaniu.
 2. Do chwili zakończenia czytania wnioskodawca może wycofać swój projekt.

 

Art. 8.

Czytanie projektu uchwały lub poprawki obejmuje:

 1. Przedstawienie projektu przez wnioskodawcę, które musi być załączone do zgłaszanego projektu w formie uzasadnienia.
 2. Debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania Radnych oraz odpowiedzi wnioskodawcy.
 3. Zgłaszanie poprawek do projektu w czasie czytania przez Radnych.
 4. Zgłoszone poprawki poddaje się niezwłocznie pod głosowanie, chyba że wnioskodawca złożył zgłoszoną poprawkę jako autopoprawkę.
 5. Głosowanie nad przyjęciem projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony w trakcie debaty przez co najmniej jednego Radnego lub wnioskodawcę bądź jeżeli do projektu nie jest możliwe wprowadzanie poprawek.
 6. Głosowanie nad odrzuceniem projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony w trakcie debaty.

 

Art. 9.

Czytanie trwa cztery dni i może być przedłużone tylko raz o dwa dni.

Art. 10.

 

 1. Niezwłocznie po zakończeniu czytania projektu Mer zarządza głosowanie.
 2. Termin głosowania zarządza Mer. Głosowanie nie może trwać krócej, niż dzień oraz dłużej, niż trzy dni.
 3. Gdy przed zakończeniem terminu oddawania głosów zagłosowała wymagana dla przyjęcia uchwały większość ustawowej liczby Radnych, Mer może skrócić głosowanie.
 4. Mer w uzasadnionych przypadkach może jednorazowo przedłużyć termin oddawania głosów o dwa dni.

 

Art. 11.

 

 1. Głosowania o których mowa w art. 8 i 10 Rady Cesarskiego Miasta są jawne.
 2. Zwykła większość głosów decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały.
 3. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący należy do Mera.

 

Art. 12.

Po zakończeniu postępowania określonego w art. 9 oraz 10, jeśli uchwała została przyjęta - o ile wymaga tego prawo państwowe - Mer przedstawia ją do zatwierdzenia właściwemu organowi władzy państwowej Księstwa Sarmacji.

Art. 13.

Zatwierdzone uchwały Rady Miejskiej Mer publikuje w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, na forum Srebrnego Rogu oraz na Liście Dyskusyjnej Marchii Teutońskiej.

(—) Jan Godowski,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny