Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Rozporządzenia wykonawcze, poz. 128 [X]

, dnia 29 sierpnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Porządku Publicznego nr 2/05

o stopniach służbowych Gwardii Teutońskiej oraz zasadach utraty, odzyskiwania i przywracania stopni służbowych Gwardii Teutońskiej (uchylony)

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 4 oraz art. 9 Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/05 o Siłach Porządkowych Marchii Teutońskiej z dnia 5 maja 2005 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1. [Stopnie służbowe]

 1. Ze względu na posiadany stopień, członkowie Gwardii są żandarmami, podoficerami, oficerami bądź wyższymi oficerami.
 2. Najwyższym stopniem służbowym jest stopień Marszałka Teutonii.
 3. Stopnie służbowe są dożywotnie.

Art. 2. [Rodzaje stopni służbowych]

 1. Żandarmi:
  1. Aspirant,
  2. Starszy Aspirant,
  3. Żandarm.
 2. Podoficerowie:
  1. Gwardzista,
  2. Starszy Gwardzista,
  3. Strzelec.
 3. Oficerowie:
  1. Podporucznik,
  2. Porucznik,
  3. Kapitan,
  4. Major,
  5. Podpułkownik,
  6. Pułkownik.
 4. Wyżsi oficerowie:
  1. Generał porucznik,
  2. Generał major,
  3. Generał pułkownik,
  4. Marszałek Teutonii.

Art. 3. [Zasady utraty, obniżania, odzyskiwania i przywracania stopni służbowych]

 1. Stopień można utracić w razie:
  1. Niedotrzymania przysięgi Gwardzisty,
  2. Działania przeciwko Marchii Teutońskiej lub Księstwu Sarmacji,
  3. Niedopełniania obowiązków.
  4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
 2. Gwardziście zostaje obniżony stopień stopień służbowy w razie obniżenia stopnia służbowego przez orzeczenie Marszałka GT lub jego zastępcy.
 3. Obniżenie stopnia służbowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpośrednio niższego.
 4. Gwardzista odzyskuje stopień służbowy w razie uchylenia:
  1. Wyroku sądowego skazującego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  2. Decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu stopnia służbowego.
 5. Zasady przywracania stopnia służbowego:
  1. Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Marchii Teutońskiej można gwardziście przywrócić stopień służbowy.
  2. Przywrócenie stopnia służbowego w razie jego utraty wskutek skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych nie może nastąpić przed upływem czasu, na który wymierzono tę karę.
  3. O przywróceniu stopnia służbowego orzeka Marszałek Gwardii lub jego zastępca.

(—) Krzysztof kaw. Bojar,
Minister Porządku Publicznego Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny