Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 1290 [X]

Grodzisk, dnia 21 maja 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o Skansenie w Maire (uchylony)

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, Wandystanu oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Pragnąc zachować dla przyszłych pokoleń dziedzictwo kultury morwańskiej, na wniosek Pana Karola Khartouma postanawiamy powołać do życia Skansen w Maire, według zasad, jak następuje:

Artykuł 1

Tworzy się Skansen w Maire jako jednostkę organizacyjną Korony nieposiadającą osobowości prawnej oraz przekazuje mu się w posiadanie teren KOR+03-04 w Terytorium Koronnym.

(W obecnym brzmieniu od dnia 24 maja 2007 r., wcześniej "Tworzy się Skansen w Maire jako osobę prawną Korony oraz przekazuje mu się w dzierżawę teren KOR+03-04 w Terytorium Koronnym".)

Artykuł 2

Celem Skansenu w Maire jest ochrona oraz gromadzenie i rozpowszechnianie morwańskiego dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego.

Artykuł 3

Organem stanowiącym i wykonawczym Skansenu w Maire jest Kustosz powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw kultury.

Artykuł 4

Kustosz jest upoważniony do wydawania takich rozporządzeń, zarządzeń i poleceń, jakie uzna za słuszne dla realizacji celu Skansenu w Maire.

Artykuł 5

Działalność Skansenu w Maire jest finansowana ze środków Korony przez ministra właściwego do spraw kultury.

Artykuł 6

Do Skansenu w Maire stosuje się odpowiednio przepisy prawa normujące funkcjonowanie samorządu terytorialnego.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny