Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne rozporządzenia wykonawcze, poz. 1307 [X]

Almera, dnia 28 maja 2007 r.

Rozporządzenie Gubernatora Baridasu

o wynagrodzeniu pracowników administracji publicznej (uchylony)

Art. 1. [Podstawa prawna]

 • Art. 7. pkt. 6. Konstytucji Kraju Korony Baridas z dnia 09.11.006 roku
 • Art. 2. [Tryb wypłaty]

 • 1. Wynagrodzenie wypłaca minister właściwy do finansów publicznych do piątego dnia każdego miesiąca za upływający miesiąc pełnienia funkcji państwowej.
 • 2. Premię do wynagrodzenia wypłaca minister właściwy do spraw finansów publicznych w ciągu siedmiu dni od dnia przyznania premii.
 • Art. 3. [Wysokość wynagrodzeń]

 • 1. Wysokość wynagrodzeń określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
 • 2. Wysokość wynagrodzenia jest proporcjonalna do czasu pełnienia funkcji państwowej w upływającym miesiącu.
 • Art. 4. [Maksymalna wysokość wynagrodzenia]

 • 1. Wynagrodzenie wypłaca się z tytułu pełnienia wszystkich funkcji opłacanych z budżetu Kraju Korony, jednakże w łącznej wysokości nie większej, niż 100 lt.
 • Art. 5. [Zmniejszenie wynagrodzenia]

 • 1. O zmniejszeniu wynagrodzenia funkcjonariusza w razie niewywiązywania się przez niego z obowiązków decyduje Gubernator
 • 2. O zmniejszeniu wynagrodzenia zawiadamia się niezwłocznie
 • ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • 3. Wynagrodzenie można zmniejszyć o: 100% — w przypadku rażących uchybień w wykonywaniu obowiązków, 80% — w przypadku poważnych uchybień w wykonywaniu obowiązków, 60% — w przypadku znaczących uchybień w wykonywaniu obowiązków, 40% — w przypadku wyraźnych uchybień w wykonywaniu obowiązków, 20% — w przypadku pewnych uchybień w wykonywaniu obowiązków.
 • 4. Art. 5. nie ma zastosowania do Króla i Gubernatora.
 • Art. 6. [Dodatkowe uregulowania]

 • 1. W przypadku gdy Szef Kancelarii pełni także funkcję ministra nie przysługuje mu prawo do pobierania wynagrodzenia jako minister.
 • 2. Przepis art. 4. ust. 1 nie ma zastosowania do Króla, który pełni swoją funkcję bez pobierania wynagrodzenia.
 • 3. Przepis art. 4. ust. 1 ma zastosowanie do funkcji Mera Królewskiego Miasta Almera.
 • Art. 7. [Przepis końcowy]

 • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 • ZAŁĄCZNIK NR 1

 • 1. Wynagrodzenie Gubernatora wynosi 75 lt. 2. Wynagrodzenie Vicegubernatora wynosi 60 lt. 3. Wynagrodzenie Ministra wynosi 55 lt. 4. Wynagordzenie Mera Królewskiego Miasta Almera wynosi 30 lt.
 • (—)Iwan Maria bnt de Folvil-Arped

  Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny