Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 1323 [X]

Grodzisk, dnia 1 czerwca 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o Wojewodzie Koronnym (uchylony)

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, Wandystanu oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Pragnąc zapewnić lepszą organizację władzy publicznej na obszarze Terytorium Koronnego oraz zagwarantować skuteczniejsze mechanizmy współpracy pomiędzy miejscowościami Terytorium Koronnego postanawiamy ustanowić urząd Wojewody Koronnego, według zasad, jak następuje:

Art. 1. [Wojewoda Koronny]

Wojewodę Koronnego powołuje i odwołuje Książę.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 474 o zmianie Dekretu o Trybunale Honorowym, Dekretu o Wojewodzie Koronnym i Dekretu o Strażniku Kluczy z dnia 24 marca 2008 r.)

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 500 o przekazaniu władzy książęcej z dnia 3 października 2008 r.)

Art. 2. [Kompetencje i obowiązki]

 1. Wojewoda Koronny wykonuje kompetencje Księcia, jako pana ziemi, względem Terytorium Koronnego, w szczególności:
  1. lokuje nowe miejscowości,
  2. powołuje i odwołuje naczelników miejscowości, jeżeli statuty miejscowości nie stanowią inaczej,
  3. zmienia statuty miejscowości, jeżeli statuty miejscowości nie stanowią inaczej,
  4. zatwierdza zmiany w statutach miejscowości, jeżeli statuty miejscowości nie stanowią inaczej,
  5. dokonuje czynności prawnych, o których mowa w pkt 2-3, jeżeli organy władzy miejscowości właściwe dla ich dokonania są nieobsadzone lub ich dokonanie jest niemożliwe z innych przyczyn,
  6. likwiduje miejscowości,
  7. zarządza terenami Korony na obszarze Terytorium Koronnego,
  8. ustanawia organy pomocnicze Terytorium Koronnego,
  9. dysponuje finansami Terytorium Koronnego.
 2. Wojewoda Koronny wykonuje obowiązki z zakresu administracji, integracji, informowania i wymiany doświadczeń, rozwoju i promocji Terytorium Koronnego, w szczególności:
  1. prowadzi strony internetowe oraz listę dyskusyjną Terytorium Koronnego,
  2. współpracuje z miejscowościami w celu zacieśniania współpracy regionalnej, wymiany doświadczeń oraz rozwoju miejscowości,
  3. promuje Terytorium Koronne oraz miejscowości Terytorium Koronnego w Księstwie Sarmacji i poza jego granicami,
  4. organizuje i finansuje imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, promocyjne i inne Terytorium Koronnego,
  5. sprawuje patronat nad inicjatywami miejscowości Terytorium Koronnego,
  6. współpracuje z krajami Korony Księstwa Sarmacji oraz krajem i prowincjami Księstwa Sarmacji,
  7. udziela mieszkańcom Terytorium Koronnego informacji o zasadach funkcjonowania miejscowości koronnych i Księstwa Sarmacji,
  8. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw samorządu terytorialnego identyfikatory naczelników miejscowości w Terytorium Koronnym oraz niezwłocznie powiadamia ministra o ich odwoływaniu i powoływaniu.
 3. Domniemywa się kompetencję Wojewody Koronnego we wszystkich innych sprawach, jakie mogą wyniknąć wskutek stosowania niniejszego dekretu, z zastrzeżeniem, iż nie posiada on uprawnień stanowiących względem miejscowości innych niż te, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6.
 4. W celu wykonywania swoich kompetencji i obowiązków Wojewoda Koronny wydaje rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia.

Art. 2, ust. 2 i 4 w brzmieniu ustalonym przez Dekret Księcia Sarmacji nr 459.
(—) Krzysztof St. M. Konias

Art. 3. [Sejmik Wojewódzki]

 1. Organem doradczym i kontrolnym Wojewody Koronnego jest Sejmik Wojewódzki.
 2. W skład Sejmiku Wojewódzkiego wchodzą Wojewoda Koronny oraz naczelnicy lub przedstawiciele naczelników miejscowości Terytorium Koronnego.
 3. Przed wydaniem rozporządzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 6 i 8, Wojewoda Koronny jest obowiązany zasięgnąć opinii Sejmiku Wojewódzkiego. Jeżeli Sejmik Wojewódzki nie przyjął opinii w terminie siedmiu dni uznaje się, iż przyjął opinię pozytywną.
 4. Sejmik Wojewódzki uchwala swój regulamin.
 5. Sejmik Wojewódzki przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Wojewoda Koronny w składzie Sejmiku Wojewódzkiego oraz termin określony w art. 3 ust. 3 od dnia 14 października 2007 r.; wcześniej — 14 dni.
(—) Piotr Mikołaj

Art. 4. [Finansowanie]

Działalność Wojewody Koronnego, Sejmiku Wojewódzkiego oraz organów pomocniczych Terytorium Koronnego jest finansowana przez ministra właściwego do spraw finansów, na wniosek Wojewody Koronnego zatwierdzony przez Sejmik Wojewódzki.

Art. 4 brzmieniu ustalonym przez Dekret Księcia Sarmacji nr 459.
(—) Krzysztof St. M. Konias

Art. 5. [Sprawozdania]

 1. Wojewoda Koronny, nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące, przedstawia Sejmikowi Wojewódzkiemu oraz podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności, z wyszczególnieniem działań podjętych na obszarach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2.
 2. Sejmik Wojewódzki podejmuje uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielenia Wojewodzie Koronnemu absolutorium. Przepis art. 3 ust. 3 zd. 2 stosuje się odpowiednio. Uchwała o odmowie udzielenia Wojewodzie Koronnemu absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku do Księcia o odwołanie Wojewody Koronnego.

Art. 6. [Przepis wprowadzający]

Do czasu uchwalenia regulaminu Sejmiku Wojewódzkiego stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Izby Senatorskiej.

(Art. 6 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji nr 514 o zmianie Dekretu o Wojewodzie Koronnym z dnia 23 listopada 2008 r.)

Art. 7. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny