Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Rozporządzenia wykonawcze, poz. 133 [X]

, dnia 2 września 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Porządku Publicznego nr 1/05

o służbie w Gwardii Teutońskiej (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/05 o Siłach Porządkowych Marchii Teutońskiej z dnia 5 maja 2005 r. zarządzam, jak następuje:

Art. 1. [Zasady powoływania do służby]

 1. Kandydat na gwardzistę musi być mieszkańcem Teutonii przynajmniej 14 dni.
 2. Kandydat przedstawia swoją kandydaturę Marszałkowi Gwardii i Namiestnikowi Marchii.
 3. Kandydaci będą zdawać test przygotowany przez Marszałka Gwardii lub jego zastępcę.
 4. Arkusz egzaminacyjny składa się z:
  • Pytań z wiedzy policyjnej,
  • Sytuacji hipotetycznych (rekrut musi znaleźć jak najlepsze wyjście z sytuacji),
  • Pytań z wiedzy wojskowej (dodatkowe).
 5. Warunkiem zdania egzaminu jest:
  1. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na ponad połowę pytań.
  2. Dostarczenie odpowiedzi w terminie pięciu dni od otrzymania testu.
 6. Po zaakceptowaniu kandydatury przez Marszałka Gwardii kandydat składa przysięgę na Liście Dyskusyjnej Marchi, której to przysięgi rota brzmi: „Ja, [imię i nazwisko], Gwardzista Marchii Teutońskiej, przysięgam służyć wiernie Księstwu Sarmacji i Marchii, stać na straży prawa i porządku publicznego, strzec honoru gwardzisty. Za sprawę Narodu Sarmackiego w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. Składający przysięgę gwardyjską może złożyć ją z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
 7. Po złożeniu przysięgi gwardzista podejmuje pracę w Gwardii na okres próbny dwóch miesięcy.
 8. Po zakończeniu okresu próbnego, Gwardzista może podpisać umowę o pracę w Gwardii na okres trzech miesięcy lub czas nieokreślony.

Art. 2. [Przebieg służby]

 1. Każdy członek Gwardii jest zobowiązany wykonywać rozkazy starszych stopniem oraz do wiernej służby na rzecz Marchii Teutońskiej i Księstwa Sarmacji.
 2. Tok służby na bieżąco ustala Marszałek Gwardii.

Art. 3. [Uprawnienia służbowe gwardzistów]

 1. Żandarm ma prawo do:
  1. Pobierania pensji w wysokości 3 libertów miesięcznie.
  2. Stałego wyżywienia.
  3. Noszenia pałki szturmowej.
  4. Noszenia orderów.
  5. Noszenia służbowego pistoletu kal. 9 mm.
  6. Noszenia krótkiej broni automatycznej (w czasie działań wojennych na terenie Marchi [wspomaganie KSZ]).
  7. 14 dni urlopu płatnego w ciągu roku.
 2. Podoficer ma prawo do:
  1. Pobierania pensji w wysokości 5 libertów miesięcznie.
  2. Dowodzenia patrolem, składającym się z dwóch żandarmów.
  3. Noszenia broni długiej (w czasie działań wojennych na terenie Marchi [wspomaganie KSZ]).
  4. Wykorzystywania uprawnień żandarma 2-6.
  5. 22 dni urlopu płatnego w ciągu roku.
 3. Oficer ma prawo do:
  1. Pobierania pensji w wysokości 7 libertów miesięcznie.
  2. 10% zniżki na zakup jednej działki publicznej w Marchii Teutońskiej.
  3. Noszenia broni krótkiej innej, niż pistolet kal 9 mm.
  4. Dowodzenia przydzielonym mu przez Marszałka oddziałem (w czasie działań wojennych na terenie Marchii [wspomaganie KSZ]).
  5. Degradowania młodszych stopniem za niedopełnianie przez nich obowiązków służbowych (od takiej decyzji zdegradowany gwardzista może się odwołać do Sądu Marchii).
  6. Wykorzystywania uprawnień podoficera 3-4.
  7. 30 dni urlopu płatnego w ciągu roku.
 4. Wyższy oficer ma prawo do:
  1. Pobierania pensji w wysokości 9 libertów miesięcznie.
  2. 20% zniżki na zakup jednej działki publicznej w Marchii Teutońskiej.
  3. Wykorzystywania uprawnień oficera 3-6.
  4. 35 dni urlopu płatnego w ciągu roku.
  5. Dodatkowo Marszałek Teutonii ma prawo do pobierania emerytury w wysokości 4 lt miesięcznie w razie przejścia w stan spoczynku.

Art. 4. [Obowiązki służbowe]

 1. Żandarmi i podoficerowie są zobowiązani do:
  1. Wykonywania rozkazów starszych stopniem.
  2. Brania udziału w zaplanowanych przez Marszałka Gwardii lub oficerów ćwiczeniach i wykładach.
  3. Patrolowania Marchii Teutońskiej.
  4. Dbania o zachowanie porządku publicznego na terenie Marchii.
  5. Noszenia oznak Gwardii Teutońskiej oraz mundurów i broni.
  6. Przestrzegania słów przysięgi.
 2. Oficerowie i Wyżsi oficerowie są zobowiązani do:
  1. Przestrzegania ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6.
  2. Dbania o zachowanie dyscypliny wewnątrz Gwardii i dopełnianie obowiązków służbowych przez podwładnych.

Art. 5. [Zasady zwalniania ze służby]

 1. Gwardzista może przejść w stan spoczynku po zakończeniu dwumiesięcznego okresu próbnego, wygaśnięciu umowy o pracę lub przez uzgodnienie odejścia ze służby z Marszałkiem Gwardii.
 2. Gwardzista zostanie pożegnany z wszelkimi honorami.
 3. Zwolnienie ze służby może być również karą dyscyplinarną. W tym wypadku, Gwardzista traci wszelkie uprawnienia i honory.

(—) Krzysztof kaw. Bojar,
Minister Porządku Publicznego Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny