Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 1345 [X]

Grodzisk, dnia 11 czerwca 2007 r.

Konstytucja

Księstwa Sarmacji (uchylony)

W Imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Mikołaj, Książę Sarmacji i Naród Sarmacki,

stanowimy niniejszą Konstytucję jako pierwszą w Państwie ustawę oraz kartę praw i swobód Narodu.

Rozdział I
KSIĘSTWO SARMACJI

Art. 1. [Księstwo Sarmacji]

 1. Księstwo Sarmacji jest wolnym państwem, którego celem jest ochrona, obrona i popieranie wolności w obrębie jego granic.
 2. Księstwo Sarmacji strzeże niepodległości, nienaruszalności i integralności swojego terytorium oraz otacza opieką dziedzictwo narodowe.

Art. 2. [Prawo Księstwa Sarmacji]

 1. Prawo Księstwa Sarmacji stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy i dekrety z mocą ustawy, dekrety i rozporządzenia, prawo samorządów terytorialnych na ich obszarze oraz normy prawa zwyczajowego.
 2. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności mogą być ustanawiane tylko w prawie i tylko wtedy, gdy są konieczne dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 3. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
 4. Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków, opłat i innych obowiązków oraz ich przedmiotu i wysokości lub zakresu, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień może nastąpić tylko w ustawie.

(Art. 2 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a art. 2 ust. 4 dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 marca 2008 r.)

Art. 3. [Ratyfikacja umowy międzynarodowej]

Ratyfikacja przez Księcia umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymagają uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:

 1. pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
 2. praw lub wolności określonych w Konstytucji,
 3. członkostwa Księstwa Sarmacji w organizacji międzynarodowej,
 4. spraw uregulowanych w ustawie lub dekrecie z mocą ustawy.

Art. 4. [Źródło władzy i podział władz]

 1. Władza w Księstwie Sarmacji należy do Księcia i Narodu.
 2. Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Książę i Rząd, władzę sądowniczą — Książę i niezawisłe sądy.
 3. Zasady niepołączalności funkcji we władzach określa ustawa.

Art. 5. [Samorząd terytorialny]

 1. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone dla organów władz państwowych.
 2. Władze państwowe podejmują działania, zgodnie z zasadą pomocniczości, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie mogą być zrealizowane w sposób wystarczający przez samorząd terytorialny, natomiast z uwagi na skalę lub skutki proponowanych działań, mogą one zostać lepiej zrealizowane przez władze państwowe.
 3. Samorządy terytorialne mogą ustanawiać prawa w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z prawami wyższego rzędu.
 4. Prawo jednostki samorządu terytorialnego może przewidywać ograniczenie praw i wolności określonych w Konstytucji, o ile stanowi tak przywilej wydany przez Księcia, szczegółowo określający zakres dopuszczalnego ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności.

Art. 6. [Język urzędowy, symbole i stolica]

 1. Językiem urzędowym Księstwa Sarmacji jest język polski. Samorządy terytorialne mogą ustanawiać inne języki dodatkowymi językami urzędowymi.
 2. Symbole Księstwa Sarmacji określa ustawa. Symbole Księstwa Sarmacji podlegają ochronie prawnej.
 3. Stolicą Księstwa Sarmacji jest miasto Grodzisk.

Rozdział II
KSIĄŻĘ I RZĄD

Art. 7. [Książę]

 1. Na czele Księstwa Sarmacji stoi Książę.
 2. Osoba Księcia jest nietykalna.

Art. 7. a [Immunitet Regenta i Rady Regencyjnej]

 1. Regent lub członek Rady Regencyjnej sprawujący władzę w imieniu Księcia może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub aresztowany za czyny popełnione w czasie sprawowania władzy książęcej jedynie za zgodą Izby Senatorskiej wyrażonej w uchwale przyjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby senatorów.
 2. Postępowania wszczęte przeciwko Regentowi Księstwa Sarmacji lub członkowi Rady Regencyjnej wstrzymuje się na czas sprawowania przez niego władzy książęcej.
 3. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się, gdy Regent lub członek Rady Regencyjnej wyrazi zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub aresztowanie.
 4. Postanowień niniejszego artykułu nie stosuje się do osób sprawujących tymczasowo władzę książęcą w okresie opróżnienia tronu książęcego.

(Art. 7a dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 4 czerwca 2009 r.)

Art. 8. [Kompetencje Księcia]

Książę:

 1. reprezentuje Księstwo Sarmacji,
 2. ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
 3. mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Księstwa Sarmacji w państwach obcych i przy organizacjach międzynarodowych,
 4. przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych,
 5. określa skład i kompetencje Rządu,
 6. sprawuje razem z Rządem władzę wykonawczą,
 7. powołuje i odwołuje członków Rady Ministrów,
 8. ustanawia i znosi urzędy państwowe oraz powołuje i odwołuje osoby stojące na ich czele, o ile ustawa nie przewiduje innego trybu,
 9. jest najwyższym zwierzchnikiem i naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych,
 10. wydaje postanowienia w sytuacjach nieuregulowanych ustawami, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania państwa,
 11. wydaje dekrety z mocą ustawy,
 12. za zgodą Izby Senatorskiej powołuje i odwołuje sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów Prokuratury Generalnej,
 13. stosuje prawo łaski oraz ogłasza abolicję i amnestię,
 14. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera ordery i odznaczenia Księstwa Sarmacji,
 15. ustanawia i znosi oraz nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne,
 16. odbiera lub obniża tytuły szlacheckie i arystokratyczne,
 17. wyznacza swojego następcę oraz określa zasady sukcesji,
 18. powołuje Regenta lub Radę Regencyjną, sprawujących w jego imieniu władzę książęcą, oraz normuje sprawowanie władzy książęcej przez Regenta i Radę Regencyjną.

(Art. 8 pkt. 7 i 18 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 marca 2008 r.)

Art. 9. [Uchylenie dekretu z mocą ustawy]

 1. Izby Połączone mogą uchylić dekret z mocą ustawy lub dekret inny niż określony w art. 5 ust. 4, art. 8 pkt 2, 14, 15, 17, 18, art. 10 ust. 1 w ciągu czternastu dni od dnia jego ogłoszenia.
 2. W przypadku obowiązywania stanu nadzwyczajnego, jeżeli kompetencje Izby lub Izb Sejmu uległy zawieszeniu lub przekazaniu, albo skrócenia kadencji Izby lub Izb Sejmu, Izby Połączone mogą uchylić dekret w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu nadzwyczajnego lub dnia zwołania na obrady.

(Art. 9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o Sejmie z dnia 20 kwietnia 2010 r.)

Art. 10. [Stan nadzwyczajny i awaryjny]

 1. W sytuacji szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania państwa, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, Książę może wprowadzić stan nadzwyczajny: stan wojenny lub stan wyjątkowy.
 2. Działania podjęte przez Księcia w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.
 3. W sytuacji awarii systemu informatycznego Państwa, lub dla dokonania zmian w systemie informatycznym wymagających jego częściowego lub całkowitego wyłączenia, Książę może wprowadzić stan awaryjny.
 4. Stan awaryjny może być wprowadzony i ograniczać prawa mieszkańców tylko na podstawie i w granicach ustawy.

(Art. 10 ust. 3–4 dodane Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 11. [Skład i kompetencje Rządu]

 1. Rząd prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Księstwa Sarmacji w zakresie i na zasadach określonych przez Księcia.
 2. (skreślony)
 3. (skreślony)

(Art. 11 ust. 2 i 3 skreślone Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 marca 2008 r.)

Art. 12. [Interpelacje i zapytania do ministrów]

Członek Rady Ministrów ma obowiązek udzielenia w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelację lub zapytanie senatora, posła, kraju Korony, prowincji lub podmiotu określonego ustawą.

(Art. 12 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 marca 2008 r.)

Art. 13. [Wotum nieufności dla członka Rady Ministrów]

 1. Izba Poselska wyraża członkowi Rady Ministrów wotum nieufności większością głosów liczby posłów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Izbę Poselską, Książę odwołuje członka Rady Ministrów, któremu wyrażono wotum nieufności. Przepis niniejszy nie ma zastosowania do członka Rady Ministrów właściwego do spraw zagranicznych.
 2. Izba Senatorska wyraża członkowi Rady Ministrów właściwemu do spraw zagranicznych wotum nieufności większością głosów liczby senatorów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Izbę Senatorską, Książę odwołuje członka Rady Ministrów.
 3. Obywatele mogą wyrazić członkowi Rady Ministrów wotum nieufności w drodze referendum. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Rady Ministrów został przyjęty w drodze referendum, Książę odwołuje członka Rady Ministrów, któremu wyrażono wotum nieufności.

(Art. 13 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 marca 2008 r.)

Rozdział III
SEJM

Art. 14. [Skład Sejmu]

 1. Sejm składa się z:
  1. Księcia,
  2. Izby Poselskiej,
  3. Izby Senatorskiej.
 2. Izba Poselska składa się z posłów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, na okres czterech miesięcy. W okręgu wyborczym wybiera się liczbę posłów odpowiadającą liczbie obywateli zamieszkałych na obszarze okręgu.
 3. Książę zwołuje Izbę Poselską na obrady w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów.
 4. Prawo do zasiadania w Izbie Senatorskiej przysługuje Książętom-Seniorom, diukom, markizom, hrabiom oraz wicehrabiom.
 5. Warunki objęcia i wygaśnięcia mandatu posła oraz objęcia i utraty godności senatora określa ustawa.
 6. Marszałek Izby Senatorskiej stwierdza objęcie i utratę godności senatora.

Zmiana art. 14 wprowadzona Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 20 lutego 2008 r.

Art. 15. [Skrócenie kadencji Izby Poselskiej]

 1. Skrócenie kadencji Izby Poselskiej następuje w drodze:
  1. postanowienia Księcia w razie wygaśnięcia co najmniej połowy mandatów poselskich przez upływem kadencji,
  2. uchwały Izby Poselskiej przyjętej większością głosów liczby posłów,
  3. referendum.
 2. (skreślony).

(Art. 15 ust. 2 skreślony Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 marca 2008 r.)

Art. 16. [Osoby kierujące pracami Izb Sejmu]

 1. Pracami Izby Poselskiej kierują Marszałek Izby Poselskiej wyłaniany przez Izbę Poselską z jej grona oraz powoływany i odwoływany przez niego Wicemarszałek Izby Poselskiej. Jeżeli Marszałek Izby Poselskiej nie może przejściowo sprawować funkcji, Wicemarszałek Izby Poselskiej tymczasowo przejmuje obowiązki Marszałka Izby Poselskiej.
 2. Wybór Marszałka Izby Poselskiej przeprowadza Marszałek-Senior, powoływany i odwoływany przez Księcia z grona posłów.
 3. Pracami Izby Senatorskiej kieruje Marszałek Izby Senatorskiej powoływany i odwoływany przez Księcia oraz powoływany i odwoływany przez Marszałka Izby Senatorskiej Wicemarszałek Izby Senatorskiej. Jeżeli Marszałek Izby Senatorskiej nie może przejściowo sprawować funkcji, Wicemarszałek Izby Senatorskiej tymczasowo przejmuje obowiązki Marszałka Izby Senatorskiej.
 4. Izba Poselska i Izba Senatorska uchwalają swoje regulaminy.

Zmiana art. 16 ust. 2 wprowadzona Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 20 lutego 2008 r.

Art. 17. [Inicjatywa ustawodawcza]

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, senatorowie, posłowie, kraje Korony, prowincje, grupa co najmniej dziesięciu procent obywateli oraz podmioty określone ustawą.

Zmiana art. 17 wprowadzona Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 20 lutego 2008 r.

Art. 18. [Podejmowanie decyzji przez Izby]

 1. Izba Poselska przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka Izby Poselskiej.
 2. Izba Senatorska przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka Izby Senatorskiej.

Art. 19. [Procedura ustawodawcza]

 1. Ustawę uchwaloną przez Izbę Poselską Marszałek Izby Poselskiej przekazuje Marszałkowi Izby Senatorskiej.
 2. Izba Senatorska w ciągu czternastu dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Izba Senatorska w ciągu czternastu dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Izbę Poselską.
 3. Uchwałę Izby Senatorskiej odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Izby Senatorskiej uważa się za przyjętą, jeżeli Izba Poselska nie odrzuci jej większością dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej połowy posłów.
 4. Marszałek Izby, w której zakończono postępowanie ustawodawcze, przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę w ciągu czternastu dni podpisuje ustawę, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Książę może odmówić podpisania ustawy, jeżeli uznaje, że ustawa narusza podstawowe interesy Księstwa Sarmacji w zakresie ochrony niepodległości, nienaruszalności lub integralności jego terytorium, albo zaproponować Izbom Sejmu ponowne rozpatrzenie ustawy lub przyjęcie poprawek do ustawy.
 6. W przypadku określonym w ust. 5 Izby Sejmu obradują wspólnie. Dla ponownego uchwalenia ustawy wymagana jest zgoda obu Izb Sejmu, a dla przyjęcia poprawki do ustawy — zgoda Izby Poselskiej. Ustawę podpisuje Marszałek przewodniczący obradom Izb Sejmu.

(Art. 19 ust. 4-6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 marca 2008 r.)

(Art. 12 do art. 19 straciły ważność na mocy Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie z dnia 19 kwietnia 2010 r.)

Art. 20. [Immunitet poselski i senatorski]

 1. Poseł lub senator nie może być, bez uprzedniej zgody właściwej Izby lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
 2. Poseł lub senator nie może być aresztowany, chyba, że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka właściwej Izby, a jeżeli aresztowano Marszałka — Księcia, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego.

 3. (Art. 20 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 kwietnia 2008 r.)

Art. 21. [Referendum]

 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum.
 2. Książę zarządza referendum z własnej inicjatywy. Marszałek Izby Poselskiej zarządza referendum na żądanie Izby Poselskiej lub grupy co najmniej dwudziestu procent obywateli.
 3. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli w referendum wzięła udział większość uprawnionych do udziału w referendum obywateli, a za proponowanym rozstrzygnięciem opowiedziała się co najmniej jedna trzecia uprawnionych do udziału w referendum obywateli.
 4. Szczegóły określa ustawa.

(Art. 21 stracił ważność na mocy Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie z dnia 19 kwietnia 2010 r.)

Rozdział IV
SĄDY I PROKURATURA

Art. 22. [Wyroki w imieniu Księcia]

 1. Sądy wydają wyroki w imieniu Księcia.
 2. Prawomocne wyroki sądów podlegają egzekucji na całym terytorium Księstwa Sarmacji i Korony Księstwa Sarmacji, chyba że ustawa stanowi inaczej.

(Art. 22 ust. 2 dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 23. [Immunitet i stanowisko sędziowskie]

 1. Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody Izby Senatorskiej lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
 2. Sędzia nie może być aresztowany, chyba, że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Izby Senatorskiej, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego.
 3. Sędzia traci urząd w przypadku utraty obywatelstwa sarmackiego, nabycia obywatelstwa państwa obcego lub w przypadku skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu.

(Art. 23 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 kwietnia 2008 r.)

(Art. 23 ust. 3 dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 24. [Sąd Najwyższy]

 1. Sąd Najwyższy:
  1. orzeka o zgodności aktów normatywnych z przepisami prawa wyższego rzędu,
  2. dokonuje wiążącej wykładni prawa w tym konstytucji Księstwa Sarmacji,
  3. rozpatruje skargi konstytucyjne obywateli, wniesione w trybie przewidzianym ustawą,
  4. może pełnić funkcję sądu administracyjnego i powszechnego w trybie, granicach i na zasadach określonych w ustawie;
 2. W skład Sądu Najwyższego wchodzą Książę i sędziowie Sądu Najwyższego.
 3. Prezes Sądu Najwyższego, kierujący jego pracami, jest powoływany spośród sędziów Sądu Najwyższego i odwoływany przez Księcia za zgodą Izby Senatorskiej.
 4. Sąd Najwyższy w sprawach, o których mowa w ust. 1 punkty 1–3, wydaje wyrok, przy udziale wszystkich sędziów wyznaczonych do orzekania w danej sprawie, większością głosów z co najmniej dwoma głosami za. W razie niemożności wydania wyroku Prezes Sądu Najwyższego może poszerzyć skład orzekający.
 5. Prezes Sądu Najwyższego ustala skład orzekający dla każdej sprawy, o której mowa ust. 1, kierując się kryteriami kompetencji i obiektywizmu sędziów w stosunku do danej sprawy.
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sądu Najwyższego określa regulamin uchwalany przez Sąd Najwyższy większością głosów.

(Art. 24 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 18 marca 2008 r.)

(Art. 24 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 25. [Prokuratura]

Prokuratura strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw.

Art. 26. [Prokuratura Generalna]

 1. Prokuratura Generalna jest najwyższym organem prokuratury Księstwa Sarmacji i krajów Korony Księstwa Sarmacji.
 2. Prokuratora Generalnego powołuje i odwołuje Książę spośród prokuratorów Prokuratury Generalnej.

(Art. 26 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Rozdział V
PRAWA I WOLNOŚCI

Art. 27. [Obywatelstwo sarmackie]

 1. Obywatelstwo sarmackie nadaje Książę.
 2. Tryb i warunki utraty obywatelstwa sarmackiego określa ustawa.
 3. Osoby nieposiadające obywatelstwa sarmackiego, przebywające na terytorium Księstwa Sarmacji lub Korony Księstwa Sarmacji, posiadają wszystkie prawa i wolności gwarantowane przez Konstytucję, o ile prawo nie stanowi inaczej.

(Art. 27 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji i Ustawy Konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach z dnia 21 maja 2009 r.)

Art. 28. [Ochrona wolności]

Żadna z wolności nie jest absolutna, ale ograniczenie którejkolwiek może mieć miejsce tylko w ramach przewidzianych przez prawo.

Art. 29. [Prawo do kierowania sprawami publicznymi]

Każdy obywatel ma prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych przedstawicieli.

Art. 30. [Wolność zgromadzeń i petycji]

Każdy obywatel ma prawo do zgromadzeń i wnoszenia petycji w dowolnej sprawie przy zachowaniu postępowania pokojowego i bez użycia przemocy.

Art. 31. [Wolność wyznania]

Każdy obywatel ma prawo, sam lub razem z innymi, prywatnie lub publicznie, odbywać praktyki religijne, ateistyczne czy też związane z wyznawanymi wierzeniami.

Art. 32. [Wolność słowa]

Każdy obywatel ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie.

Art. 33. [Wolność nauki i sztuki]

Każdy obywatel ma prawo do wolności nauki i nauczania i do uprawiania sztuki.

Art. 34. [Wolność informacji i idei]

Każdy obywatel ma prawo do dostępu do informacji i idei.

Art. 35. [Wolność przemieszczania się]

Każdy obywatel ma prawo do przemieszczania się w obrębie państwa.

Art. 36. [Tajemnica korespondencji]

Każdy obywatel ma prawo do tajemnicy korespondencji i komunikowania się.

Art. 37. [Wolność rozporządzania własnością]

 1. Każdy obywatel ma prawo do zakupu, nabycia, wynajęcia, posiadania, użycia, obciążania hipotecznego, sprzedaży, najmu oraz przenoszenia prywatnej własności lub jej dowolnej części.
 2. Prywatna własność obejmuje dowolne dobro lub rzecz wartościową, materialną czy niematerialną, nieruchomość lub rzecz osobistą.

Art. 38. [Wolność pracy]

Każdy obywatel ma prawo do swobodnego wykonywania zawodu, profesji czy sposobu zarobkowania, zakładania i prowadzenia przedsięwzięć handlowych i produkcyjnych oraz rozprowadzania towarów i świadczenia usług.

Art. 39. [Wolność zawierania umów]

Każdy obywatel ma prawo do wchodzenia w wiążące umowy zawierające wyłącznie dobrowolnie przyjęte postanowienia.

Art. 40. [Wolność stowarzyszeń]

Każdy obywatel ma prawo stowarzyszać się i wchodzić w porozumienia i spółki, związki i inne organizacje jeśli ich cele są pokojowe i nie zakładają przemocy.

Art. 41. [Ochrona niewyszczególnionych praw]

Poza prawami wyszczególnionymi w Konstytucji Sąd Najwyższy ma prawo do określania i chronienia praw niewyszczególnionych, według zasad jakie następują:

 1. Pozbawienie jakiegokolwiek obywatela praw wyszczególnionych w Konstytucji lub innych praw do wolności i własności niewyszczególnionych w Konstytucji może nastąpić wyłącznie na mocy prawomocnie ogłoszonego wyroku sądowego w wyniku rozprawy karnej lub cywilnej.
 2. Prawa do wolności i własności obejmują każdy rodzaj ludzkiej działalności, który nie jest niszczący dla praw do wolności i własności innych, i dotyczą wszystkich obywateli.

Art. 42. [Orzekanie o konstytucyjności pozbawienia wolności]

W razie orzekania, czy pozbawienie przez organ władzy konstytucyjnie gwarantowanej wolności jest zgodne z Konstytucją, Sąd Najwyższy będzie wymagał by dowiedziono spełnienia każdego z czterech warunków:

 1. cel rozważanego prawa lub regulacji mieści się w kompetencjach władzy, która prawo lub regulację wprowadziła;
 2. prawo lub regulacja mieści się w kompetencjach władzy, która je wprowadziła i jest w sposób istotny związane z zakładanym celem, to znaczy przyjęte środki są uprawnione i właściwe dla osiągnięcia celu;
 3. istnieje proporcjonalność między skutkami ograniczeń powodowanych przez prawo czy regulację a jego celem, czyli konsekwencje nie są nieproporcjonalne do zakładanych korzyści. Im bardziej uciążliwe są skutki wydanego prawa, tym ważniejszy społecznie musi być cel, by je uzasadnić;
 4. ten sam cel nie może być osiągnięty przez ustanowienie prawa mniej naruszającego wolność. Prawo może być akceptowane, kiedy w jak najmniejszym stopniu narusza wolność, co oznacza, że nie istnieje mniej szkodliwe rozwiązanie alternatywne.

Jeżeli dowiedzione zostanie spełnienie każdego z czterech powyższych warunków podczas cywilnego procesu dowodowego, Sąd Najwyższy utrzyma prawo w mocy.

Art. 43. [System prawa karnego]

 1. System prawa karnego nie może być użyty w żadnych okolicznościach do ukarania osoby niewinnej zarzucanego czynu, nie może też on nigdy chronić przed karą sprawców przestępstw.
 2. Naruszenia prawa lub pomyłki popełnione przez organy ścigania podczas postępowania przygotowawczego nie mogą powodować u sądu uprzedzenia wpływającego na ocenę co do winy lub niewinności podejrzanego.
 3. Nikt nie może być tymczasowo pozbawiony wolności inaczej niż w zgodzie z postanowieniami Konstytucji.

Art. 44. [Prawo do obrony]

W każdym momencie postępowania procesowego oskarżony ma prawo do informacji o oskarżeniu wniesionym przeciw niemu. Ma też on prawo do korzystania z pomocy obrońcy.

Art. 45. [Domniemanie niewinności]

 1. Oskarżony będzie uważany za niewinnego dopóki nie zostanie mu udowodniona wina w prawidłowym i publicznym postępowaniu sądowym przed niezależnym i bezstronnym sądem; ma prawo do szybkiego i publicznego procesu.
 2. Oskarżony nie może być zmuszany do świadczenia przeciwko sobie.
 3. Nikt nie może być sądzony za to samo przestępstwo więcej niż jeden raz.

Art. 46. [Ochrona nietykalności osoby]

Prawo wszystkich osób do nietykalności i wolności osobistej nie może być naruszane inaczej, niż w wyniku decyzji wydanej przez sędziego lub prokuratora z wystarczającej przyczyny, z konkretnym wskazaniem przedstawionych zarzutów.

Art. 47. [Ochrona nietykalności majątku]

Prawo wszystkich osób do bezpieczeństwa własnego domu, dochodów i majątku wobec wkroczeń, rewizji i zajęć nie może być naruszane inaczej, niż w wyniku decyzji wydanej przez sędziego lub prokuratora z wystarczającej przyczyny, z konkretnym wskazaniem miejsca przeszukania czy rzeczy do zajęcia.

Art. 48. [Odszkodowanie za bezprawne pozbawienie wolności]

Osoba, która została bezprawnie pozbawiona wolności może otrzymać odszkodowanie za poniesioną skutkiem tego szkodę.

Art. 49. [Wynagrodzenie straty poszkodowanemu]

Orzekając w sprawie kryminalnej sąd powinien nakazać jako część wyroku zwrot przez skazanego straty, jaką poniósł poszkodowany, chyba że nadzwyczajne okoliczności to uniemożliwiają.

Rozdział VI
ZMIANA KONSTYTUCJI

Art. 50. [Zmiana Konstytucji]

Zmiana Konstytucji następuje:

 1. za zgodą Księcia, w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu większością dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej połowy posłów przez Izbę Poselską i większością trzech piątych głosów przy udziale co najmniej połowy senatorów przez Izbę Senatorską,
 2. w drodze referendum zarządzonego przez Księcia.

Art. 51. [Izby Połączone]

 1. W przypadku określonym w art. 50 pkt 1 Izby Sejmu obradują wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Izby Senatorskiej lub w jego zastępstwie Marszałka Izby Poselskiej.
 2. Izby Sejmu obradujące wspólnie uchwalają swój regulamin.

Art. 51 dodany Ustawą Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 6 listopada 2007 r.

(Art. 50 i 51 straciły ważność na mocy Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie z dnia 19 kwietnia 2010 r.)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny