Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 135 [X]

, dnia 5 września 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 27/2005

o Służbach Bezpieczeństwa (uchylony)

Art. 1.

 1. Tworzy się Służby Bezpieczeństwa, zwane dalej "Służbami".
 2. Zadaniem Służb jest ochrona systemów informatycznych Marchii Teutońskiej:
  1. stron internetowych Marchii Teutońskiej,
  2. listy dyskusyjnej Marchii Teutońskiej,
  3. innych oficjalnych miejsc wymiany informacji Marchii Teutońskiej oraz miejscowości znajdujących się na terenie Marchii Teutońskiej.

Art. 2.

 1. Na czele Służb stoi Dyrektor Służb powoływany i odwoływany przez Namiestnika.
 2. Dyrektor Służb w szczególności:
  1. określa, w drodze rozporządzenia, stopnie służbowe funkcjonariuszy Służb,
  2. określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe tryb, warunki i zasady funkcjonariuszy Służb,
  3. na żądanie Księcia lub Namiestnika przekazuje mu niezwłocznie informacje dotyczące działalności Służb lub informacje w posiadaniu których znalazły się Służby w toku swojej działalności,
  4. wykonuje inne kompetencje określone niniejszym dekretem.

Art. 3.

 1. Namiestnik, przed powołaniem funkcjonariusza publicznego, zwraca się do Dyrektora Służb z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej wiarygodności kandydata.
 2. Dyrektor Służb wyraża opinię w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku.
 3. Opinia Dyrektora Służb lub brak opinii Dyrektora Służb są niewiążące.

Art. 4.

Dyrektor Służb sprawuje nadzór nad dostępem do systemów informatycznych Marchii Teutońskiej oraz umożliwia uprawnionym funkcjonariuszom publicznym, w szczególności Księciu i Namiestnikowi, pełny dostęp do systemów informatycznych Marchii Teutońskiej.

Art. 5.

 1. Informacje dotyczące funkcjonowania Służb objęte są właściwą klauzulą tajności, zgodnie z przepisami prawa państwowego Księstwa Sarmacji.
 2. W stosunku do informacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa państwowego Księstwa Sarmacji.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Timios bnt Kiechajas,
Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny