Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 1376 [X]

Grodzisk, dnia 18 czerwca 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 395

w sprawie ustanowienia prowincji — Republiki Tropikany (uchylony)

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
Z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Trizondalu, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża, wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Wychodząc naprzeciw słusznym dążeniom grupy wiernych Rzeczypospolitej i dobrze Jej zasłużonych mężów, ku chwale i dla pożytku Narodu Sarmackiego, ustanawiamy na ziemiach wyspy Tropikany nową prowincję Naszego Księstwa — Republikę Tropikany, a rząd jej powierzamy osobie Pana Paviela bnt. von Thorn-Browarczyka zgodnie z postanowieniami nadanego przez Nas statutu:

Art. 1. [Republika Tropikany]

 1. Republika Tropikany jest prowincją Księstwa Sarmacji.
 2. Władzę Księcia Sarmacji w Republice Tropikany reprezentuje El Presidente Junior.

Art. 2. [Prawo]

Prawo w Republice Tropikany stanowią, w hierarchii ważności:

 1. prawo państwowe Księstwa Sarmacji,
 2. niniejszy statut,
 3. dekrety El Presidente Juniora,
 4. ustawy Senatu,
 5. rozporządzenia ministrów wydane z upoważnienia dekretów El Presidente Juniora i ustaw Senatu,
 6. normy prawa zwyczajowego.

Art. 3. [Organizacja władzy]

 1. Władzę ustawodawczą w Republice Tropikany sprawują El Presidente Junior, El Gubernadore i Senat.
 2. Władzę wykonawczą Republice Tropikany sprawują El Presidente Junior, El Gubernadore i Rząd.

Art. 4. [Samorząd terytorialny]

 1. Jednostkami samorządu terytorialnego Republiki Tropikany są miejscowości, na czele których stoją naczelnicy.
 2. Miejscowości mogą ustanawiać prawa w zakresie, w jakim są one nie sprzeczne z niniejszym statutem.

Art. 5. [El Presidente Junior]

 1. El Presidente Junior jest Namiestnikiem Republiki Tropikany, powoływanym i odwoływanym przez Księcia.
 2. Namiestnik Republiki Tropikany obejmuje urząd po złożeniu publicznej przysięgi według roty: „Obejmując powierzoną mi godność Namiestnika Republiki Tropikany uroczyście przysięgam, że dochowam wierności Księciu Sarmacji, Księstwu Sarmacji i Jego prawom, będę stać niezłomnie na straży prawa, godności i bezpieczeństwa Republiki Tropikany, a dobro Księstwa Sarmacji i Republiki Tropikany będzie dla mnie najwyższym nakazem”. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Art. 6. [Kompetencje El Presidente Juniora]

El Presidente Junior:

 1. reprezentuje Republikę Tropikany,
 2. kieruje polityką Republiki Tropikany,
 3. przewodniczy Rządowi i działa w jego imieniu,
 4. po zasięgnięciu opinii El Presidente Seniors powołuje i odwołuje El Gubernadore,
 5. na wniosek El Gubernadore powołuje i odwołuje ministrów,
 6. tworzy i znosi urzędy w Republice Tropikany,
 7. powołuje i odwołuje wyższych urzędników Republiki Tropikany,
 8. powołuje i odwołuje naczelników miejscowości,
 9. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera ordery i odznaczenia Republiki Tropikany,
 10. ustanawia i znosi oraz przyznaje nagrody finansowe,
 11. ustanawia i znosi święta Republiki Tropikany,
 12. wykonuje inne kompetencje określone przez prawo Republiki Tropikany.

Art. 7. [El Presidente Seniors]

 1. El Presidente Seniorem staje się każdorazowy El Presidente Junior po zakończeniu sprawowania urzędu.
 2. El Presidente Seniors posiadają głos doradczy oraz uczestniczą w obradach Senatu Republiki Tropikany.

Art. 8. [El Gubernadore]

 1. El Gubernadore powoływany jest przez przez El Presidente Juniora po zasięgnięciu opinii El Presidente Seniorów.
 2. El Gubernadore wykonuje kompetencje El Presidente Juniora w zakresie i na zasadach określonych przez dekret El Presidente Juniora oraz pełni obowiązki El Presidente Juniora podczas jego nieobecności w Republice Tropikany.
 3. El Gubernadore obejmuje urząd po złożeniu publicznej przysięgi według roty: „Obejmując urząd El Gubernadore Republiki Tropikany uroczyście przysięgam, że dochowując wierności Księciu Sarmacji, Księstwu Sarmacji i Jego prawom będę ofiarnie czynić wszystko dla dobra Republiki Tropikany i jej obywateli”. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
 4. El Presidente Junior może uchylić akt prawny El Gubernadore w ciągu siedmiu dni od, odpowiednio, dnia wydania aktu prawnego lub dnia powrotu do Republiki Tropikany. Akt prawny wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie terminu przewidzianego na możliwość jego uchylenia przez El Presidente Juniora lub z chwilą postanowienia El Presidente Juniora o jego zatwierdzeniu.

Art. 9. [Rząd]

 1. Rząd prowadzi politykę wewnętrzną Republiki Tropikany na zasadach określonych przez dekret El Presidente Juniora.
 2. W skład Rządu wchodzą El Gubernadore i ministrowie.
 3. Minister obejmuje urząd po złożeniu publicznej przysięgi według roty: „Obejmując urząd ministra ... Republiki Tropikany uroczyście przysięgam, że dochowując wierności Księciu Sarmacji, Księstwu Sarmacji i Jego prawom będę ofiarnie czynić wszystko dla dobra Republiki Tropikany i jej obywateli”. Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

Art. 10. [Senat]

 1. Senat Republiki Tropikany składa się z El Presidente Juniora, El Presidente Seniorów, El Gubernadore oraz dwóch senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, tajnych i bezpośrednich na kadencję czteromiesięczną.
 2. Senat Republiki Tropikany sprawuje funkcje ustawodawcze oraz kontroluje Rząd Republiki Tropikany.
 3. W razie niezgodności głos decydujący posiada El Presidente Junior.

Art. 11. [Symbole i stolica]

 1. Symbole prowincji określa dekret El Presidente Juniora.
 2. Stolicą prowincji jest miasto Sola.

Art. 12. [Zmiana statutu]

Zmiana statutu następuje w drodze dekretu El Presidente Juniora, za zgodą Księcia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Dariusz bnt Makowski,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny