Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne rozporządzenia wykonawcze, poz. 1406 [X]

Almera, dnia 25 czerwca 2007 r.

Rozporządzenie Gubernatora Baridasu

o powołaniu Królewskiej Akademii Nauki i Kultury (uchylony)

Art. 1

Tworzy się Królewska Akademię Nauki i Kultury z siedzibą w Królewskim Mieście Almerze.

Art. 2

Ustanawia się następujący statut Królewskiej Akademii Nauki i Kultury:„Statut Królewskiej Akademii Nauki i Kultury


Rozdział I: Wstęp

 1. Królewska Akademię Nauki i Kultury (zwana dalej Akademią) ma siedzibę w Królewskim Mieście Almerze.
 2. Nadrzędnym zadaniem Akademii jest promocja i ochrona dorobku kulturalno – naukowego Królestwa Baridasu, a także wpieranie artystów i instytucji kulturalnych na terenie Rzeczpospolitej Sarmackiej.


Rozdział II: Struktura.

 1. Akademia składa się z:

  1. 3 członków mianowanych przez Gubernatora Kraju Koronnego Baridas spośród mieszkańców Królestwa Baridasu;
  2. Króla Baridasu;
  3. Ministra właściwego ds. kultury Księstwa Sarmacji.

 2. Gubernator Kraju Koronnego Baridas może odwołać członków Akademii powoływanych przez siebie bez podania przyczyny.
 3. Kapituła działa pod przewodnictwem Wielkiego Oficjała Akademii, którego wskazuję Gubernator Baridasu spośród członków mianowanych przez siebie.
 4. Akademia może w drodze uchwały podjętej większością głosów wszystkich członków Akademii stworzyć swoją strukturę wewnętrzną składającą się z Wydziałów odpowiedzialnych za poszczególne sfery kulturalno-naukowe.


Rozdział III: Działalność Akademii

 1. Głównym zdaniem Akademii w ramach wspierania i promocji nauki jest organizowanie i pomoc we współpracy pomiędzy szkołami wyższymi oraz nadawanie Nagród Naukowych.
 2. Wielki Oficjał może powołać rektorów szkół wyższych Rzeczpospolitej Sarmackiej jako ekspertów Akademii.
 3. Nagrody Naukowe są co 3 miesiące nadawane tym osobom lub instytucjom państwowym lub prywatnym działającym w polskich państwach wirtualnych, które wyjątkowo zasłużyły się w dziedzinie upowszechniania myśli naukowej.
 4. Akademia może własną decyzją wziąć w opiekę sarmackie i baridajskie instytucje naukowo-kulturalne sprawując nad nimi pieczę merytoryczno – doradczą.

Rozdział IV: Wielki Order Akademii.

 1. Głównym zdaniem Akademii w ramach wspierania i promowania kultury jest nadawanie Wielkiego Orderu Akademii.
 2. Order ten jest nadawany co 3 miesiące za wybitne osiągnięcia na polu kulturalno-naukowym.
 3. Każdorazowo Order zostanie przyznany jednemu Baridajczykowi i jednemu Sarmacie.
 4. 4. Przyznanie Orderu jest równoznaczne z przyznaniem obywatelstwa Baridasu i nagrody pieniężnej w wysokości 150 lt.
 5. 5. Oficjalnego wręczenia Orderu dokonuje Wielki Oficjał w imieniu Akademii.”


Art. 3

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.(—) Daniel von Staufen

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny