Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika Tropikany (zniesiona)Akty normatywne miejscowości, poz. 1427 [X]

Sola, dnia 28 czerwca 2007 r.

Statut

Mista Stołecznego Soli

Ja, Paviel baronet Browarczyk, z łaski Jego Książęcej Mości Piotra Mikołaja El Presidente Junior Republiki Tropicany, oświadczam wszystkim i każdemu z osobna, komu wiedziec należy o tym, że podjąłem decyzję aby mieście Soli i jego mieszkańcom ninniejszy statut nadac jako kartę zasadniczą samorządnej władzy w mieście, które Klejnotem Republiki Tropicany jest i po wsze czasy będzie.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. [Prawo]

Prawo w Mieście Soli stanowią, w hierarchii ważności, prawo państwowe, prawo Republiki Tropikany, statut i uchwały.

Art. 2. [Alias, konto bankowe, teren]

 1. Aliasem do stron internetowych Miasta Soli jest www.sola.sarmacja.org”.
 2. Kontem bankowym Miasta Soli w Banku Sarmacji jest „SOLA”.
 3. Terenem, na którym znajduje się Miasto Sola, jest TRO+14-05.

Art. 3. [Herb, flaga, święto]

 1. Herbem Miasta Soli jest „w tarczy srebrnej w górnej połowie dysk słoneczny złoty, w dolnej połowie profil człowieka łaknącego czerwony”.
 2. Flagą Miasta Soli jest „zielony płat tkaniny z krzyżem ukośnym złotym, na środku herb Miasta Soli”.
 3. Świętem Miasta Soli jest dzień 7 października.
 4. Patronem miasta Soli jest majański bóg kwiatów, tańca, zabaw i świętowania oraz opilstwa, nietrzeźwości i wina — Ixtlilton.

Rozdział II

BURMISTRZ

Art. 4. [Burmistrz]

Burmistrz (Alcalde de Sola) jest przedstawicielem Miasta Soli oraz organem wykonawczym Miasta Soli.

Art. 5. [Mianowanie Burmistrza]

 1. Burmistrz jest mianowany przez El Presidente Juniora na kadencję czteromiesięczną, licząc od dnia złożenia ślubowania.
 2. Burmistrz pełni obowiązki do chwili złożenia ślubowania przez nowo mianowanego Burmistrza.
 3. Burmistrz obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: „Uroczyście ślubuję na urzędzie Burmistrza Miasta Soli rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Księstwa Sarmacji, Republiki Tropikany i Miasta oraz strzec ich interesów, czynić wszystko dla pomyślności Sarmacji, Tropikany, Soli i dobra wspólnego, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji, Republiki Tropikany i Miasta Soli. (Tak mi dopomóż Bóg)”.
 4. El Presidente Junior może odwołać Burmistrza przed upływem kadencji.

Art. 6. [Kompetencje burmistrza]

 1. Burmistrz, w zakresie i na zasadach określonych przez statut i uchwały, w szczególności:
  1. zapewnia wykonanie uchwał,
  2. wydaje rozporządzenia z upoważnienia uchwał i postanowienia,
  3. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Miasta Soli,
  4. zapewnia wykonywanie polityki Miasta Soli,
  5. chroni interesy Miasta Soli,
  6. gospodaruje mieniem Miasta Soli,
  7. przedkłada sprawozdanie finansowe Miasta Soli,
  8. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia Miasta Soli,
  9. nadaje i odbiera tytuł Honorowego Solanina.
 2. Burmistrz, za zgodą Rady Miasta Soli:
  1. ustanawia i znosi organy administracji Miasta Soli,
  2. określa kompetencje organów administracji Miasta Soli,
  3. powołuje i odwołuje pracowników administracji Miasta Soli.
 3. Burmistrz, na żądanie Rady Miasta Soli:
  1. znosi organy administracji Miasta Soli,
  2. zmienia kompetencje organów administracji Miasta Soli,
  3. odwołuje pracowników administracji Miasta Soli,
  4. uchyla rozporządzenia i postanowienia.
 4. Wiceburmistrzowie są powoływani przez Burmistrza na okres jego kadencji, za zgodą Rady Miasta Soli.
 5. Wiceburmistrz wykonuje kompetencje Burmistrza w zakresie i na zasadach określonych przez Burmistrza.

Art. 7. [Zapytania i interpelacje]

Burmistrz i pracownicy administracji Miasta Soli mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania rajców.

Rozdział III

RADA MIASTA SOLI

Art. 8. [Rada Miasta Soli]

Rada Miasta Soli (Consejo Municipal de Sola) jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta Soli.

Art. 9. [Skład Rady Miasta Soli]

 1. W skład Rady Miasta mają prawo wchodzić wszyscy mieszkańcy miasta
 2. Zgłoszenie swojej osoby do rady miasta odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Miasta Soli.
 3. Objęcie funkcji rajcy następuje z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: „Wierny prawu Księstwa Sarmacji, ślubuję uroczyście obowiązki rajcy sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro wspólne Księstwa Sarmacji, Miasta Soli i wszystkich Solan. (Tak mi dopomóż Bóg)”.
 4. Utrata funkcji rajcy następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się funkcji rajcy,
  2. utraty statusu Solanina,
  3. nieusprawiedliwionego niebrania czynnego udziału w pracach Rady przez okres co najmniej trzech tygodni,
  4. nieusprawiedliwionego niebrania czynnego udziału w życiu Księstwa Sarmacji lub Miasta Soli przez okres co najmniej dwóch tygodni,
  5. pozbawienia prawomocnych praw publicznych wyrokiem sądu.
 5. Objęcie i utratę funkcji rajcy stwierdza przewodniczący Rady.

Art. 10. [Przewodniczący Rady Miasta]

 1. Przewodniczący Rady Miasta jest wybierany przez Radę Miasta z jej grona bezwzględną większością głosów na kadencję czteromiesięczną.
 2. Na zasadach określonych w ust. 1 Przewodniczący Rady Miasta może być odwołany przez Radę Miasta przed upływem kadencji.
 3. Przewodniczący Rady Miasta prowadzi ogólnodostępny rejestr rajców, organizuje obrady i przeprowadza głosowania w Radzie Miasta.
 4. Wiceprzewodniczący Rady Miasta zastępują Przewodniczącego Rady Miasta podczas jego nieobecności.
 5. Postanowienia dotyczące Przewodniczącego Rady Miasta stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 6. Art. 11. [Kompetencje Rady Miasta]

  Do wyłącznych kompetencji Rady Miasta należą:

  1. uchwalanie wniosku do El Presidente Juniora o zmianę statutu Miasta Soli,
  2. uchwalanie głównych kierunków polityki Miasta Soli,
  3. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z majątku Miasta Soli,
  5. rozpatrywanie sprawozdań finansowych Miasta Soli,
  6. ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego Rady,
  7. ustalanie wynagrodzenia pracowników administracji Miasta Soli,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta Soli przekraczających zwykły zarząd,
  9. określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  10. określanie cen gruntów w Mieście Soli,
  11. nazewnictwo dzielnic, osiedli, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  12. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady.

  Art. 12. [Inicjatywa uchwałodawcza]

  Inicjatywę uchwałodawczą posiadają, Burmistrz, przewodniczący Rady Miasta i grupa co najmniej pięciu procent rajców.

  Art. 13. [Tryb podejmowania uchwał]

  1. Rada Miasta podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
  2. Burmistrz który jednocześnie jest rajcą nie bierze udziału w głosowaniach, o których mowa w art. 11 pkt 5, 7 i 9. Przewodniczący Rady Miasta nie bierze udziału w głosowaniach, o którym mowa w art. 10 ust. 2 i art. 11 pkt 6.
  3. Przewodniczący Rady Miasta zarządza pierwszy dzień głosowania najpóźniej na trzeci dzień od dnia zgłoszenia projektu uchwały. Głosowanie trwa nie krócej, niż trzy dni i nie dłużej, niż siedem dni. Jednakże, jeżeli wymagana dla przyjęcia lub odrzucenia uchwały większość rajców oddała głosy przed upływem terminu i nie jest możliwe, aby rozstrzygnięcie uległo zmianie, przewodniczący może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej, niż trzy dni.
  4. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący Rady Miasta publikuje przyjętą uchwałę w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

  Rozdział IV

  FINANSE MIASTA SOLI

  Art. 14. [Źródła finansowania]

  Źródłami finansowania Miasta Soli są:

  1. dochody z majątku Miasta Soli,
  2. spadki, zapisy i darowizny na rzecz Miasta Soli,
  3. środki finansowe otrzymane od Republiki Tropikany i Korony,
  4. inne dochody uzyskane na podstawie prawa państwowego.

  Art. 15. [Sprawozdanie finansowe]

  Sprawozdanie finansowe Miasta Soli obejmuje:

  1. łączną sumę środków finansowych stanowiących własność Miasta Soli w chwili zakończenia okresu rozliczeniowego,
  2. dochody Miasta Soli w upływającym okresie rozliczeniowym,
  3. wydatki Miasta Soli w upływającym okresie rozliczeniowym.

  Art. 16. [Okres rozliczeniowy]

  Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

  Art. 17. [Termin przedstawienia sprawozdania]

  Burmistrz przedstawia sprawozdanie finansowe Miasta Soli Radzie Miasta w terminie siedmiu dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

  Rozdział V

  ZMIANA STATUTU

  Art. 18. [Zmiana statutu]

  Zmiana statutu Miasta Soli następuje w drodze dekretu El Presidente Juniora wydanego na wyrażony w uchwale wniosek Rady Miasta Soli.

  Paviel bnt Browarczyk
  El Presidente Junior

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny