Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 1431 [X]

, dnia 30 czerwca 2007 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 36/2007

o zmianie Dekretu nr 33/2006 - Ordynacji Wyborczej do Senatu MT (uchylony)

Art. 1

W artykule 6, ust. 2 oraz artykule 7, ust. 1 słowo "Książę" zastępuje się słowem "Namiestnik".

Art. 2

Artykuł 11, ust. 2 przyjmuje brzmienie:
Jeżeli w trakcie biegu terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania kandydat utraci prawo wybieralności, wycofa zgodę na kandydowanie, opuści Marchię Teutońską lub umrze, Namiestnik skreśla go z listy kandydatów, a głosy oddane na kandydata nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów”.

Art. 3

Artykuł 9, ust. 1, pkt 4 przyjmuje brzmienie:
nieaktywności na forum Senatu Marchii Teutońskiej trwającej dłużej, niż trzy tygodnie”.

Art. 4

W artykule 8, ust. 1 zmienia się tekst ślubowania senatorskiego na następujący:
Świadom obowiązku wierności wobec Księstwa Sarmacji i Marchii Teutońskiej, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako Senator Marchii, w pracy na rzecz dobra wspólnego Księstwa i Marchii nie ustawać, a troskę o ich godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie”.

Art. 5

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jarek bnt Sadowski
Namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny