Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 1458 [X]

Unisławów, dnia 18 lipca 2007 r.

Artykuły Hetmańskie nr 9

Zmiana zasad powoływania do służby, przebiegu służby i zwalniania ze służby w Książęcych Siłach Zbrojnych (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

Rozdział I
ZASADY POWOŁYWANIA DO SŁUŻBY

§ 1.

O przyjęcie do służby wojskowej w Książęcych Siłach Zbrojnych, zwanych dalej "KSZ" może ubiegać się osoba, która:

 1. ukończyła 14 lat,
 2. jest zdolna fizycznie i psychicznie do odbywania służby wojskowej,
 3. posiada znajomość podstaw wiedzy ogólnowojskowej,
 4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 5. nie została uznana prawomocnym wyrokiem sądu za winną umyślnego wyrządzenia szkody lub rażącego niedbalstwa,
 6. nie posiada obywatelstwa państwa obcego ani nie sprawuje w państwie obcym żadnej funkcji publicznej.

§ 2.

 1. Warunkiem przyjęcia do służby wojskowej w KSZ jest ukończenie procedury rekrutacyjnej przeprowadzonej przez komendanta Centrum Szkolenia KSZ.
 2. Procedura rekrutacyjna obejmuje:
  1. wypełnienie i przedstawienie komendantowi Komendy Uzupełnień wniosku o przyjęcie do KSZ,
  2. rozmowę kwalifikacyjną z komendantem Komendy Uzupełnień.

§ 3.

Po ukończeniu procedury rekrutacyjnej kandydat jest kierowany na 3-tygodniowe szkolenie unitarne w Centrum Szkolenia KSZ.

§ 4.

Po odbyciu szkolenia unitarnego i zdaniu egzaminu kandydat składa przysięgę wojskową według roty określonej ustawą, w terminie określonym przez komendanta Centrum Szkolenia.

§ 5.

 1. Po złożeniu przysięgi wojskowej żołnierz rozpoczyna odbywanie służby oraz kierowany jest do jednostki wojskowej wybranego przez siebie rodzaju KSZ.
 2. Po skierowaniu do jednostki wojskowej żołnierz jest ponadto kierowany na 2-3 tygodniowe szkolenie specjalistyczne, odbywające się w jednostce wojskowej.

§ 6.

Rozpoczęcie odbywania służby następuje z chwilą podpisania pomiędzy Hetmanem Wielkim a żołnierzem kontraktu o służbę:

 1. na czas oznaczony czterech miesięcy,
 2. na czas nieoznaczony.

Rozdział II
ZASADY PRZEBIEGU SŁUŻBY

§ 7.

 1. Żołnierz po co najmniej miesiącu służby może zostać skierowany na 2-3 tygodniowe szkolenie w szkole podoficerskiej.
 2. Skierować żołnierza można:
  1. z rozkazu dowódcy,
  2. na prośbę zainteresowanego - w miarę istniejących etatów do obsadzenia.
 3. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej i zdaniu egzaminu podoficerskiego, żołnierz otrzymuje stopień kaprala (mata) i kierowany jest do jednostki wojskowej na stanowisko młodszego dowódcy, specjalisty lub instruktora.

§ 8.

 1. Podoficer lub szeregowy może zostać po co najmniej trzech miesiącach służby skierowany na 2-3 tygodniowe szkolenie w szkole chorążych.
 2. Skierować żołnierza można:
  1. z rozkazu dowódcy,
  2. na prośbę zainteresowanego - w miarę istniejących etatów do obsadzenia.
 3. Po ukończeniu szkoły chorążych żołnierz otrzymuje stopień chorążego (chorążego marynarki) i kierowany jest do jednostki wojskowej na stanowisko dowódcy plutonu lub starszego specjalisty.

§ 9.

 1. Żołnierz może po co najmniej czterech miesiącach służby ubiegać się o przyjęcie do Książęcej Akademii Wojskowej, zwanej dalej "KAW", na 8-tygodniowe studia.
 2. Żołnierz posiadający cywilne wyższe wykształcenie może ubiegać się o przyjęcie do KAW na 4-tygodniowe studia niezależnie od długości trwania służby.
 3. Po ukończeniu KAW żołnierz otrzymuje stopień podporucznika (podporucznika marynarki) i tytuł magistra oraz jest kierowany na stanowisko dowódczo - sztabowe.
 4. Warunkiem przyjęcia do KAW jest wyrażenie zgody na podpisanie kontraktu o służbę na czas nieoznaczony po ukończeniu KAW.
 5. Procedura przyjmowania do KAW zostanie określona przez Komendanta KAW.

Rozdział III
ZASADY ZWALNIANIA ZE SŁUŻBY

§ 10.

Zwolnienie żołnierza ze służby, jeżeli nie wynika ono z nałożonej kary dyscyplinarnej, następuje wskutek wygaśnięcia kontraktu na czas oznaczony.

§ 11.

W ciągu dwóch tygodni przed dniem wygaśnięcia kontraktu na czas oznaczony żołnierz może podpisać kolejny kontrakt o służbę na czas nieoznaczony.

§ 12.

Zwolnienie żołnierza, który podpisał kontrakt o służbę na czas nieoznaczony, ze służby następuje wskutek decyzji Hetmana Wielkiego podjętej na wniosek żołnierza.

§ 13.

 1. Żołnierza zwolnionego ze służby przenosi się do rezerwy ( z wyjątkiem przypadków dyscyplinarnego usunięcia ze służby wojskowej),
 2. Żołnierzowi zwolnionemu ze służby przysługuje odprawa w wysokości połowy miesięcznego uposażenia zasadniczego (z wyjątkiem usunięcia dyscyplinarnego).

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

Wraz z ogłoszeniem niniejszych Artykułów tracą ważność Artykuły Hetmańskie nr 2 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby i zasadach zwalniania ze służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.

§ 15.

Artykuły wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

(—) gen. broni Mariusz hr. Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny