Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne ustawy Senatu i edykty Króla, poz. 1475 [X]

Almera, dnia 26 lipca 2007 r.

Edykt Króla Baridasu nr 4

o Referendum (uchylony)

Ja, Mikołaj markiz Arped-Muzyk, Regent, w imieniu
JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI PIOTRA MIKOŁAJA,
z łaski Bożej księcia Sarmacji, króla Baridasu etc., wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Za radą Gubernatora Jego Królewskiej Mości, Pana Daniela baroneta von Staufen, postanawiam:

Art. 1.

 1. Referenda są powszechne, bezpośrednie i równe oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
 2. Referendum może być wiążące lub konsultacyjne.
 3. O rodzaju referendum decyduje podmiot zarządzający.
 4. Wynik referendum konsultacyjnego nie jest wiążący, władze państwowe powinny jednak brać go pod uwagę w toku swoich działań.

Art. 2.

 1. Prawo do udziału w referendum przysługuje każdemu obywatelowi, który w dniu głosowania zamieszkiwał Kraj Koronny Baridas.
 2. Prawo do udziału w referendum konsultacyjnym przysługuje każdemu mieszkańcowi, który w dniu głosowania zamieszkiwał Kraj Koronny Baridas.

Art. 3.

 1. Król zarządza referendum z własnej inicjatywy. Gubernator zarządza referendum z własnej inicjatywy, na żądanie Ministra, Senatu lub co najmniej dwudziestu procent obywateli zamieszkujących Kraj Koronny Baridas.
 2. Organ zarządzający referendum wyznacza trzydniowy termin na przeprowadzenie głosowania, którego pierwszy dzień przypada w terminie od pięciu do czternastu dni od dnia zarządzenia.
 3. Organ zarządzający referendum, ustalając warianty rozwiązań, między którymi dokonują wyboru głosujący, ustala je tak, by w możliwie najpełniejszy sposób odzwierciedlały preferencje obywateli zamieszkujących Kraj Koronny Baridas.

Art. 4.

Sprawa będąca przedmiotem referendum nie może być ponownie podana pod referendum przed upływem trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników referendum.

Art. 5.

 1. Po zakończeniu głosowania Gubernator ogłasza na forum dyskusyjnym Kraju Koronnego Baridas
 2. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli w referendum wzięła udział większość uprawnionych do udziału w referendum obywateli, a za proponowanym rozstrzygnięciem opowiedziała się co najmniej jedna trzecia uprawnionych do udziału w referendum obywateli oraz jeżeli jest zgodny z Konstytucją Księstwa Sarmacji i Konstytucją Baridasu

Art. 6.

W terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników referendum do Sądu Najwyższego można złożyć skargę w razie wątpliwości odnośnie zachowania przepisów prawa podczas przeprowadzania referendum. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości (w szczególności przy obliczaniu głosów) Sąd Najwyższy unieważnia referendum i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

Art. 7.

 1. Właściwe organy władzy podejmują niezwłocznie czynności dla realizacji wyniku referendum poprzez wydanie aktów prawnych bądź podjęcie innych decyzji, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyników referendum.
 2. Skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Księstwa Sarmacji lub Konstytucją Baridasu. rozstrzygnięcia referendum wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 8.

Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj mar. Arped-Muzyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny