Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1477 [X]

Grodzisk, dnia 26 lipca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Filip Wieniawa.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 19 lipca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Filip Wieniawa
Data i miejsce urodzenia: 11 listopada 1985
Miejsce zamieszkania: Warszawa ()
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-07-03 (16)
Identyfikator: A9238

JW Książę Sarmacji

Wasza Książęca Wysokość, pragnę niniejszym uzasadnić moją
pokorną prośbę o nadanie obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
Zaszczytem jest dla mnie uczestnictwo w społeczności
sarmackiej. Dla tak doniosłej sprawy jaką jest rozwój Państwa
i pomyślność jego mieszkańców chcę wyrazić gotowość do
podejmowania wszelkich inicjatyw. Księstwo Sarmacji jest
Krajem prawa i tradycji, w których to pragnę mieć swój
udział. Jednocześnie czuję się zobligowany do aktywnego
uczestnictwa w jego życiu społecznym i politycznym oraz
gospodarczym. Tym samym pozostawiam jego Książęcej Wysokości
i Władzom państwowym w dyspozycji moje umiejętności. Ufam, że
wykażą przydatność dla siły i wielkości Księstwa. Do
wspomnianych zdolności pragnę zaliczyć znajomość prawa
krajowego, medycyny konwencjonalnej oraz znajomość historii
współczesnej. Uprzejmie donoszę, że okres zamieszkania w
Sarmacji, konieczny dla ubiegania się o nadanie obywatelstwa
został przeze mnie właśnie osiągnięty. Obywatelstwo sarmackie
będzie dla mnie nie tylko wielkim splendorem, lecz przede
wszystkim motywacją dla dalszego, aktywnego samorozwoju w
społeczności Księstwa.

Łączę wyrazy najgłębszego szacunku.

(-) Wieniawa

Adres IP: 83.24.158.184

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny