Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 1681 [X]

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 416

o Radzie Regencyjnej (uchylony)

Art. 1. [Rada Regencyjna]

 1. Rada Regencyjna sprawuje władzę książęcą w imieniu Księcia w trakcie jego nieobecności lub ograniczonej obecności w Księstwie Sarmacji.
 2. W skład Rady Regencyjnej wchodzi dwóch Regentów powoływanych i odwoływanych przez Księcia.
 3. Rada Regencyjna podejmuje uchwały jednomyślnie, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Uchwała Rady Regencyjnej, podjęta za uprzednią zgodą Księcia, może upoważnić jednego z Regentów do jednoosobowego wykonywania określonych w niej kompetencji władzy książęcej.

Art. 2. [Ograniczenie kompetencji]

 1. Rada Regencyjna nie ma prawa do:
  1. ustanawiania i znoszenia oraz nadawania i pozbawiania tytułów szlacheckich i arystokratycznych oraz orderów i odznaczeń państwowych,
  2. wyznaczania następcy Księcia,
  3. zarządzania referendum w sprawie zmiany Konstytucji,
  4. wyrażania zgody na zmianę Konstytucji,
  5. zmiany niniejszego dekretu, Dekretu o Regencie oraz Dekretu o sukcesji,
  6. powoływania i odwoływania Marszałka Izby Senatorskiej.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli Książę wyraził uprzednią zgodę na dokonanie przez Radę Regencyjną czynności prawnej, o której mowa w ust. 1.

(Art. 2 ust. 1 pkt 6 dodany Dekretem Księcia Sarmacji nr 557 o zmianie Dekretu o Regencie, Dekretu o Radzie Regencyjnej i Dekretu o sukcesji z dnia 12 czerwca 2009 r.)

Art. 3. [Przepisy przejściowe]

Utrzymuje się w mocy dotychczasowe upoważnienia wydane przez Księcia do załatwiania spraw w jego imieniu, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Dekret Księcia Sarmacji nr 376 o Radzie Regencyjnej z dnia 20 marca 2007 r.
 2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Krzysztof St. M. Konias,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny