Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty normatywne miejscowości, poz. 1710 [X]

, dnia 9 września 2007 r.

Uchwała Rady Miejskiej Cesarskiego Miasta

o mieszkaniach socjalnych (uchylony)

§ 1.

Cesarskie Miasto Srebrny Róg dysponuje własnymi lokalami socjalnymi.

§ 2.

Lokale socjalne przyznaje Mer.

§ 3.

 

 

§ 4.

Uprawnieni do uzyskania mieszkania są mieszkańcy Księstwa Sarmacji spełniający następujące warunki:

 

§ 5.

Mer może odebrać mieszkanie socjalne w przypadku:

 

§ 6.

Zainteresowani składają wniosek w którym podają:

 

§ 7.

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej. Decyzja Rady Miejskiej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 8.

Wykaz mieszkań socjalnych znajduje się na stronach CMS Srebrny Róg.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

§ 10.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miejskiej o mieszkaniach socjalnych z dnia 11 kwietnia 2007 roku.

(—) Jan Godowski,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny