Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 177 [X]

Unisławów, dnia 29 października 2005 r.

Artykuły Hetmańskie nr 7

o zmianie procedury szkoleniowej w KSZ (uchylony)

Art. 1.

Na podstawie art. 5 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. postanawiam:

  1. znieść egzamin wstępny obowiązujący przy przyjmowaniu do służby w KSZ,
  2. wprowadzić egzaminy: podoficerski, oficerski, oficerów sztabowych i generalski (admiralski).

Art. 2. [Egzamin podoficerski]

Egzamin podoficerski przeprowadza się dla żołnierzy w stopniu szeregowy i starszy szeregowy (równorzędni), mających otrzymać awans na stopień podoficerski. Egzamin obejmuje zakres podstawowy wiedzy ogólnowojskowej i specjalistycznej. Zdanie egzaminu skutkuje mianowaniem na stopień kaprala (równorzędnego).

Art. 3. [Egzamin oficerski]

Do egzaminu oficerskiego mogą podejść szeregowcy i podoficerowie KSZ, chcący zostać oficerami. Egzamin obejmuje zagadnienia z wiedzy obywatelskiej i o państwach wirtualnych, zagadnienia ogólnowojskowe, specjalistyczne oraz taktykę i strategię na poziomie plutonu i kompanii. Zdanie egzaminu skutkuje nadaniem stopnia podporucznika.

Art. 4. [Egzamin oficerów sztabowych]

Do egzaminu oficerów sztabowych podchodzą tylko oficerowie KSZ w stopniu kapitana (równorzędnym), mający otrzymać stopień majora (równorzędny). Egzamin obejmuje zagadnienia ogólnowojskowe, specjalistyczne oraz taktykę i strategię na poziomie batalionu i pułku. Zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem stopnia majora (równorzędnego).

Art. 5. [Egzamin generalski (admiralski)]

Do egzaminu generalskiego (admiralskiego) podchodzą tylko oficerowie KSZ w stopniu pułkownika (równorzędnego). Egzamin obejmuje zagadnienia jak w poprzednich punktach, ale na poziomie brygady, dywizji i wyższym. Zdany egzamin warunkuje otrzymanie stopnia generała brygady (kontradmirała).

Art. 6. [Inne egzaminy]

Egzaminy przeprowadza się także przy zmianie stanowiska służbowego przez żołnierza. Zakres egzaminu obejmuje zakres kompetencji przynależnych na nowym stanowisku.

Art. 7. [Przeprowadzający egzaminy]

Egzaminy mają prawo przeprowadzać:

  1. egzamin podoficerski — dowódca oddziału macierzystego żołnierza,
  2. egzamin oficerski i egzamin oficerów sztabowych — szef szkolenia KSZ,
  3. egzamin generalski — Hetman Wielki,
  4. inne egzaminy — w zależności od stopnia i stanowiska.

Art. 8. [Przepisy końcowe]

Rozporządzenie wchodzi w życie po czternastu dniach od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem art. 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) gen. broni Mariusz bar. Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny